فرشته سکوت کرد

«هانریش بل»، نوشتن این رمان را از اولین روز پس از جنگ جهانی دوم آغاز میکند.
و در آن، ماجراهای روزمرۀ زندگی «هانس» (یک سرباز فراری) را به تصویر میکشد.
اما آن چیزی که در خور توجه است، نوع نگاه «بل» به انسانهاست.
او گویا در این جامعه، جامعه پذیری جنسیت ی ندیده و یا نوشته هایش تحت تأثیر جنگ است که از بسیاری از قالبهای جنسیت ی دور است.

او در این رمان، «هانس» را به تصویر میکشد.
اما در نهایت نقطۀ اوج رمان، گره اندازی و گره گشاییها با خانم «گومپرتس» است .
و نقش خانم «گومپرتس» همانند نخ تسبیح است که ماجراهای «هانس» به منزلۀ دانه های تسبیح برای آن اوست.

در اینجا هیچگونه فرودست و یا فرادستی میان دو جنسیت نیست .
و رمان به نحو شگفتانگیزی از این ماجرا و جنگ جنسیت فاصله میگیرد.

«بل» در اینجا انسانهایی را روایت میکند که انگیزهها و افکارشان فارغ از جنسیت شان است .
و تلاش برای بقا که خاص روزهای پس از جنگ است.
معنا و هدف زندگی را تشکیل میدهد و حتی در زمانی که «هانس» به «رگینا» میل دارد.
این میل برخاسته از قالب و کلیشه های جنسیت ی نیست که زن و ظاهرش در آن تعریف میشود.
و مسألۀ زیبایی که در هر زمانی معیارهای خاص خود را دارد، مطرح نیست و رابطۀ این دو نکتۀ جالب توجه این است.
که «هانس» به هیچوجه خود را به «رگینا» تحمیل نمیکند.

مشخصات کتاب: بل، هانریش (فرشته سکوت کرد) ترجمه: سعید فرهودی، نشر: نون، چاپ اول 1393  

نشر شده در http://zanoejtema.ir/wp-admin/post-new.php

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *