آمار

کرمان را بخاطر آرامشش دوست دارم

دکتـر “ماه بانـو تاتـا” نامـی آشـنا بـرای تمـام دانشـجویان رشـته‌های ریاضـی و آمار دانشـگاه باهنـر کرمـان اسـت. اسـاتید بخـش ریاضـی و آماردانشـگاه باهنـر بـر تاثیـر وی بـر ارتقـای سـطح علمـی دانشـگاه گواهـی میدهنـد. بـه راسـتی میتـوان گفـت “ماه بانـو تاتـا” اعتبـار آمـار ایـران محسـوب میشـود. او یکـی از موسسـین بخـش آمـار دانشـگاه باهنـر کرمـان اسـت و علیرغـم اینکـه خـود کرمانی نیسـت برای اعتلای آمار در کرمان نقـش غیرقابـل انـکاری دارد. نشـریه زن و اجتماع این افتخار را داشـت تا در آسـتانه هشـتاد سـالگی ایـن بانـوی فرهیختـه بـا او مصاحبـهای اختصاصـی انجـام دهـد.

لطفا خودتان را معرفی کنید.
مـاه بانـو تاتـا هسـتم. سـال 1321 در بمبئـی هندوسـتان متولـد شـدم، دارای دکتـری آمـار از امریـکا و در حـال حاضـر
عضـو بازنشسـته هیـات علمـی دانشـگاه باهنـر کرمان هسـتم.

دختـران در خانـواده شـما چـه جایگاهـی داشـتند؟
مـن در خانـواده ای سـنتی امـا روشـنفکری بـه دنیـا آمـدم کـه بـرای دختـران ارزش بسـیاری قائـل میشـدند. در خانـواده مـا حتـی نوه‌هـای دختـر از نوه‌هـای پسـر محبوبتـر بودنـد. دختـر عموهایـم کـه همگـی از مـن بزرگتـر بودنـد تحصیلات عالی داشـتند. زمانیکه یکـی از آنهـا کـه ده سـال از مـن بزرگتـر بود تصمیـم داشـت تحصیـل خـود را نیمـه کاره رهـا کنـد و ازدواج کنـد عمویـم بسـیار ناراحـت شـد. بـه یـاد دارم کـه بـا ناراحتـی گفـت: “مگـر میشـود دختـران مـا درس نخواننـد؟!” و از او خواسـت کـه تحصیلات خـود را تمـام کنـد.

اهمیـت تحصیـل دختـران در جامعه چگونـه بود؟
یـادم مـی آیـد در زمـان فار غ‌التحصیلی از دبیرسـتان، مدیـر آنجـا کـه بانویـی پیشـرو بـود. توصیـه اش ادامـه تحصیـل و داشـتن اسـتقلال مالـی قبـل از ازدواج بود. رشـد در چنیـن محیطـی کـه تحصیلات عالـی و اسـتقلال مالـی جـز اولویتهـای زندگـی دختـران محسـوب میشـد در علاقـه و تلاش مـن بـه تحصیـل بی تاثیـر نبـوده اسـت.

چـه شـد رشـته آمـار را بـرای تحصیـل انتخـاب کردیـد؟
شـاید دلیـل انتخـاب رشـته ریاضـی در مقطـع کارشناسـی بواسـطه تعـداد افـراد خانـواده از جملـه مـادرم بـود کـه در آن زمـان لیسـانس ریاضـی داشـت. امـا آمار در هنـد از جایـگاه ویـژهای برخـوردار بـود. و موسسـه آمار هنـد جـزو بهتریـن موسسـات آمار دنیـا محسـوب میشـد. ا کثـر دانشـجویان رتبـه اول ریاضـی در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته آمار را برای ادامـه تحصیـل انتخـاب میکردنـد. من هم جـزو نفـرات برتـر دانشـگاه بـودم و طبیعتـا آمـار انتخـاب اول مـن بـود.
و بـرای ادامـه تحصیـل بـه امریـکا رفتـم.

خانـواده شـما بـا تحصیـل در کشـور دیگـر مخالفتـی نداشـتند؟
زمانیکـه میخواسـتم بـه امریـکا بـروم پـدرم مخالـف بـود البتـه مخالفتـش از سـر نگرانـی بـود. چـون آن زمـان اجـازه خـروج هیـچ مبلغـی از هنـد داده نمیشـد پـدرم نگـران ایـن موضـوع بـود . مـن تحصیلاتـم را بـا اتـکا بـر بورسـیه دانشـگاه امریـکا آغـاز کـردم کـه از نظـر خانواده شـاید کافی نبود.

چطور به ایران و کرمان آمدید؟

بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع دکتـری آمار بـه امریـکا رفتـم . بعـد از اتمـام تحصیـل پنـج سـال در امریـکا کار کـردم و اقامـت آنجـا را داشـتم. امـا اتفاقـی یـک فرصـت مطالعاتی دو سـاله در ایـران بـه مـن پیشـنهاد شـد و بـه ایـران آمـدم
البتـه تصمیـم داشـتم بعـد از آن بـه هنـد بـاز گـردم امـا به کرمان آمدم . آرامـش کرمان مـرا به ماندن در این شـهر تشـویق کرد.

زمانـی کـه تصمیـم بـه مانـدن در ایـران گرفتیـد مخالفتـی صـورت نگرفـت؟
کلا در خانـواده مـا از همـان کودکـی مناظـره و گفتگـو نقـش پررنگـی داشـت و هرگـز تحمیـل نظـر پـدر و مـادر بـه فرزندان یـا والدیـن سـالاری وجـود نداشـت و مـن حـق انتخـاب داشـتم. خانـواده ام بسـیار بـه ایـران و فرهنـگ ایرانـی علاقه منـد بودنـد و حتـی عمـوی بزرگـم بـه خوبـی فارسـی صحبـت میکـرد و شـاهنامه را بسـیار خـوب میخوانـد. همیشـه دوسـت داشـت مـن هـم از او یـاد بگیـرم امـا مـن کـودک حـرف گـوش کنـی نبـودم و فقـط چنـد کلمـه از ایشـان آموختـم. آن زمـان ایـران نـه بـرای مـن غریـب بـود و نـه آشـنا. نگرانـی هایی بـرای مـن و خانـواده وجـود داشـت امـا مـن جـوان بـودم، انسـان در جوانـی شـجاعتر اسـت.

چـه ویژگی‌هایـی از کرمـان و مردمانـش نظـر شـما را جلـب کـرده ا سـت ؟

کرمان بـه آرامشـهر مشـهور اسـت و ایـن آرامـش را دوسـت دارم. بعـد از اقامتـم در کرمـان چنـد بـار بـه امریـکا رفتـم و حتـی بـه مـدت یـک سـال در اسـترالیا مانـدم، خیلـی بـه مـن خـوش گذشـت چـون تیاتـر و کنسـرت و … را دوسـت دارم و در آنجـا خـودم را اشـباع کـردم ولـی در آخـر دوسـت داشـتم بـه کرمـان برگـردم و احسـاس میکـردم آنجـا مـال مـن نیسـت!

البتـه بایـد بگویـم کرمانیهـا خودشـان را دسـت کـم میگیرنـد، نکتـه ای کـه برایـم جـای سـوال داشـت کـم توجهـی بـه توانایی های خودشـان اسـت. مـوارد بسـیاری از پزشـکان کرمانـی را مشـاهده کـردم کـه زمانـی کـه در کرمان طبابـت میکردند زیاد مـورد توجـه قـرار نداشـتند امـا بـه محـض اینکـه در تهـران مطـب دایـر میکردنـد بیمـاران کرمانی به آنهـا مراجعه میکردند. ایـن برایـم بسـیار جـای تعجـب داشـت.

لطفـا از علاقه‌مندی‌هایتـان بگو ییـد ؟
موسـیقی سـنتی ایـران را بسـیار دوسـت دارم و علاوه بـر آن تیاتـر و سـینما را میپسـندم. امـا علاقـه اصلـی مـن کتـاب
اسـت، مـن کتابدوسـت و کتابخـوان هسـتم .

کمـی از زندگـی خصوصی‌تـان برایمـان بگوییـد.
دو خواهـر و یـک بـرادر دارم و کودکـی را در خانـه پدربـزرگ بـا عموهایـم زندگـی میکردیـم و بـا اینکـه خانـه ی مـا در کودکی همیشـه شـلوغ بود اما بعد از آن در دوران دوری از خانـه و خانـواده هرگـز احسـاس تنهایـی نکـردم و از تصمیمـات زندگـی ام پشـیمان نیسـتم.

چه صحبتی با نسل امروز دارید؟
معتقـد هسـتم بسـیاری از سـنتها بایـد حفـظ شـوند همانطـور کـه بعضـی از سـنتها بایـد رهـا شـوند. بـه جوانهـا توصیـه میکنـم بـه فرهنـگ و هنـر خـود احتـرام قائـل شـوند، بسـیار ناراحـت میشـوم کـه افـرادی نـام فرزنـدان خـود را از میـان اسـامی خارجـی انتخـاب میکننـد یـا بـرای فرزندشـان اسـامی انتخـاب میکننـد کـه تلفـظ آن بـرای غیـر فارسـی زبانـان آسـان باشـد. امـا بـه چـه قیمتـی حاضرنـد همـه چیـز خـود را از دسـت دهنـد تـا غربیه هـا خوششـان بیاید.

چه صحبتی با بانوان دارید؟
بسـیار دیده ام که بانـوان هنگام صحبت بـا مـردان اعتمادبه نفـس کمتـری از خـود نشـان میدهنـد و بـا آقایـان بـه گونـه ی دیگـری صحبـت میکننـد؛ چـرا بایـد اینگونه باشـد؟ زنان و دختران باید بدانند خودشـان هسـتند کـه بـه مـردان اجـازه میدهنـد چه برخـوردی بـا آنهـا داشـته باشـند.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *