همیشه پای یک دماغ در میان است

 

همیشــه پــای یــک بینــی در میــان اســت. روی صــورت هــا بزرگــی مــی کنــد. در تاریــخ هیچــگاه بینــی ایــن میــزان توجــه را بــه خــود ندیــده بــود. ماجــرا بــه بینــی ختــم نشــد .در ادامــه پــای ترمیــم بــه ســایر اعضــا و جــوارح کشــیده شــد. پنــداری همــه هویــت جــوان امــروزی بــه شــکل و شــمایل بینــی و لــب و … او بســته اســت. دیگــر ازدواج شــروع یــک زندگــی تــازه نیســت . حــاال بینــی و لــب جدیدهــم شــروع یــک دوره تــازه از زندگــی شــده اســت. شــیوع رواج عمــل زیبایــی بهانــه ای بــود تــا بــه ســراغ خانــم دکتــر مقصــودی بریــم و نظــر وی را در ایــن خصــوص جویــا شــویم.

خانــم دکتــر بــه نظــر شــما علــت رواج جراحـی زیبایـی بیـن زنـان و مـردان ایرانـی چیســت؟

عوامــل متعــددی وجــود دارد، شــامل عوامــل اقتصــادی ، اجتماعــی , و بیولوژیکــی ، کــه در ایـن بیـن جراحـی هـای زیبایـی، بـرای کسـانی کـه مشـکل بیولوژیکـی دارنـد مـی توانـد بسـیار مفیـد و کمـک کننـده باشـد . از منظراجتماعــی هــم بــرای ایــن پدیــده چنــد پارامتــر وجــود دارد: 1 -تمایــز و تشــخص 2 -احســاس ناتوانــی و بــی قدرتــی ناشــی از افســردگی 3 -بحــران هویــت 4-عــزت نفــس 5 -تقلیــد و همرنگــی بــا جماعــت

مهمتریـن عامـل ایـن گرایـش بیـن مـردم مـا کدام اســت؟

در کشـور مـا یکـی از مهمتریـن و پررنـگ ترین علــت هــا، بحــث تمایــز و تشــخص اســت ، جراحــی تبدیــل بــه پارامتــری بــرای منزلــت اجتماعــی شــده اســت، در گذشــته عاملــی کــه احتــرام دیگــران را برمــی انگیخــت ثــروت و قــدرت فــرد بــود در حالــی کــه امــروزه مــردم از بدنشـان بـرای تشـخص اسـتفاده مـی کننـد، مثـا نـوع پوشـش، آرایـش و خالکوبـی هایـی کـه انجـام مـی دهنـد، باعـث مـی شـود بتواننـد طبقــه اجتماعــی شــان را بــه دیگــران نشــان دهنــد و خودشــان را از دیگــران متمایــز کننــد. پارامتــر دیگــر احســاس بــی توانــی و بــی قدرتــی مــردم اســت کــه بــا پارامتــر تمایــز و تشــخص هــم مرتبــط مــی شــود، مــردم مــا در خیلـی از مسـائل احسـاس قـدرت نمـی کننـد، چــه در مســائل سیاســی و چــه در مســائل اجتماعــی، بنابرایــن دنبــال پدیــده ای مــی گردنـد کـه بتواننـد قـدرت و تمایـز و تشـخص خودشــان را نســبت بــه دیگــران نشــان دهنــد کـه در قالـب جراحـی زیبایـی خـودش را نشـان مـی دهـد، مثـا چسـپاندن چسـب عمـل بینـی کـه بایـد فـرد را مدتـی خانـه نشـین کنـد ولـی عمـا مـی بینیـم فـرد مـدت طوالنـی در عرصـه عمومــی مــی چرخــد تــا نشــان دهــد کــه مــن پولــش را داشــتم ، توانســته ام و عمــل کــرده ام، در حالــی کــه در گذشــته اگــر فــردی بینــی اش را بـه خاطـر بـزرگ بـودن جراحـی مـی کــرد، بیشــتر تــاش مــی کــرد کــه کســی متوجـه ایـن قضیـه نشـود و آن را زشـت مــی دانســت.

توسـعه نیافتگـی در ابعـاد مختلـف سیاســی،اجتماعی، فرهنگــی، در رواج جراحـی زیبایـی چـه نقشـی داشـته؟

بـرای جوامعـی مثـل جامعـه ی مـا کـه تغییـرات را خیلـی سـریع طـی مـی کنند مسـئله ای ایجـاد مـی شـود مثـل بحـران هویـت، اینکـه مـا نمـی دانیـم هویتمـان را از چـه مـی گیریـم، هویتمــان هویتــی اســت ســنتی، مذهبــی ، یــا یــک زن یــا مــرد مــدرن غربــی؟!! بیــن اینهــا بالتکلیــف مانــده ایــم.

ســوالی کــه جوانــان امــروزی دنبالش هستند ایــن اســت کــه هویتمــان چیســت؟

بــدن، اخــاق، اصالــت خانوادگــی، مذهــب یــا پایبنــدی بــه اعتقــادات، ایــن ســردرگمی جوانــان رو ازار میدهــد. بحــث دیگــر همرنگــی بــا جماعــت و تقلیــد اسـت، وقتـی تعـداد زیـادی از افـراد جامعـه یک رفتـاری انجـام مـی دهنـد بقیه فکـر میکننـد اگر همرنـگ آن هـا نشـوند شـخصی نـادان وعقـب مانـده یـا دمـده تلقـی مـی شـوند، حتـی کسـانی کـه نیـاز بــه جراحــی نداشــته باشــند هـم دنبـال چنیـن پارامتـری خواهنـد رفـت .

 بــا ایــن توضیحــات پــس بایــد رواج جراحــی بیــن زنــان و مـردان مـا یکســان باشــد؟

افسـردگی هـم عامـل موثـری اسـت و از آنجـا کـه زنـان بیشـتر از مـردان افسـرده مـی شـوند، تمایــل بــه جراحــی بیــن شــان بیشــتر اســت. اصـوال کسـانی کـه عـذت نفس بیشـتری داشـته باشــند احتمــال افســردگی کــم تــری دارنــد، اینکــه عــذت نفــس مــا چقــدر بــاال یــا پاییــن باشــد تحــت تاثیــر پوســت و بیولــوژی هــم هسـت، اگـر مـا پوسـت بهتـری داشـته باشـیم ارتباطمــان بــا دیگــران بهتــر اســت و اینکــه دیگــران از چهــره مــا راضــی باشــند، احســاس رضایــت در مــا ایجــاد مــی شــود اگـر ایـن باشـه تمـام دنیـا بایـد جراحـی کننـد

ولــی چــرا زنــان ایرانــی بیشــتر جراحــی مــی کننــد بیولــوژی کــه همــان بیولــوژی اســت؟

در واقــع اینجــور نیســت در کشــورهای دیگــر شــاید جراحــی هــا روی جاهــای دیگــری از بـدن باشـد ولـی در ایـران چـون فقـط صـورت مشــخص مــی شــود جراحــی روی صــورت بیشــتر اســت در عیــن حــال زنــان غربــی از اعتمــاد بــه نفــس باالتــری هــم برخوردارنــد بـرای اینکـه قـدرت مانـور و عمـل بیشـتری در اجتمـاع دارند،بـرای اینکـه بـدن متناسـبی داشــته باشــند ورزش مــی کننــد، ورزش اعتمــاد بنفــس رو بــاال مـی بـرد ولـی در زنـان ایرانـی اینجــوری نیســت .

پـس چـرا زمـان جنـگ یـا انقــاب زنــان اینقــدر بــه صورتشــان بــه ایــن شــکل توجــه نمــی کردنــد؟

قطعــا در ا یــن زمینـه فرهنـگ غربـی و جهانـی شـدن فرهنـگ نقــش مهمــی دارد و عامــل دیگــری بــرای جراحــی زیبایــی اســت.

تاثیــر و نقــش گــروه هــای مســلط، مثــا صنعــت تبلیغــات و یــا هنرپیشــه هــا در معرفـی بـدن و سـبک زندگـی خودشـان بـه عنــوان بــدن و زندگــی واالتــر چیســت؟

یــک عامــل دیگــه بــرای زنــان مــا فقــر گــروه هـای مرجـع اسـت ، امـروزه گـروه مرجعـی کـه زن بخواهـد بـه او رجـوع ورفتـار خـودش را بـر اسـاس آن ارزیابـی کننـد، غالبـا سوپراسـتارهایی هسـتند کـه آن هـا هـم جراحـی زیبایـی کـرده انــد،و خیلــی هــم مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و در شــبکه هــای اجتماعــی طــرف داران بــی شـماری دارنـد.

اگــر افرادی مثل بازیگــران هالیــوود الگو هستند، چــرا در کشــورهای دیگــر جراحــی بــه ایــن مقــدار نیســت؟

دلیــل متعــددی وجــود دارد، جامعــه ی مــا افســرده اســت و ایــن افســردگی بیــن زنــان مــا بــه مراتــب بیشــتر اســت، از طــرف دیگــر امــکان یکســری فعالیــت هــا در جامعــه بــرای زنـان وجـود نـدارد، کـه بـا جراحـی زیبایـی بـه دنبــال جبــران آن هســتند. در واقــع نهایــت آرزوی اکثــر زنــان ایرانــی ایــن اســت کــه ازدواج کننــد، عالقــه بیشــتر زنــان ایــران بــه داشــتن چهــره زیبــا و جــذب جنــس مخالــف اســت، ایــن در حالیــه کــه در سـایر جوامـع ایـن نهایـت آمـال و آرزوی یـک زن نیسـت، اتفاقـا زنانـی ممکـن اسـت آنجـا پـر طــرف دار یاشــند کــه از اعتمــاد بنفــس باالیــی در فعالیــت هــای اجتماعــی و شــغلی خــود برخــوردار باشــند.

جالـب اینجاسـت کـه جامعـه هـم جراحـی هــای زیبایــی رو پذیرفتــه و بــر خــلاف گذشــته دیگــر آن را بــد نمــی دانــد؟

اگــر رفتارهــای ناهنجــار در جامعــه تبدیــل بــه هنجــار و ارزش شــوند، شــما دیگــر نمــی توانیـد آن را کنتـرل کنیـد، ایـن جامعـه رو آسـیب زا مـی کنـد، یعنـی شـما متوجـه نمـی شـوید یـک چیـز کـج کارکـرد االن دارد کارکـرد پیـدا مـی کنـد، اتفاقــی کــه در مــورد جراحــی هــای زیبایــی در کشــورمان افتــاده اســت.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *