گرایش به جنس مخالف بخشی از رشد نوجوان است

در بررسـی یکـی دیگـر از مال کهـای ازدواج در بیـن جوانـان و نوجوانـان بـه گفتـه خودشـان عشـق اسـت و افـراد بسـیاری ابـراز میکننـد کـه هیـچ چیـز نمیتوانـد دو عاشـق را از هـم جـدا کنـد و بـه روی همـه مال کهـا چشـم میبنـدد و وارد زندگـی میشـوند. دخترخانـم بـا عالیـم بیتابـی و خودزنـی بـه اصـرار وارد دفتـر میشـود. او میگویـد: »بـا آرمیـن ازطریـق تلگـرام آشـنا شـدم.

ابتـدا باهم حـرف میزدیـم و بیشـتر حرفهایمان درددل بـود. فهمیدیـم چقـدر افکارمـان بـه هـم نزدیـک بـود جالـب اینکـه خیلـی وقتهـا یک جملـه را بـا هـم میگفتیـم وایـن باعـث شـد روزبـهروز بـه هـم نزدیکتـر شـویم و بـرای هـم عکـس فرسـتادیم و بعدحضـوری هم را دیدیم و ایـن دیدارهـا هـر روز بیشـتر شـد. بـا وجـود همـه مخالفتهـا تصمیـم گرفتیـم عالرغـم اینهـا باهـم ازدواج کنیـم. تـوی ایـن مـدت هروقـت عصبانـی میشـدم خودزنـی میکـردم باتیـغ روی بدنـم عالمـت مـیزدم و آرمیـن مـن را بغلـش میگرفـت و نوازشـم میکـرد تـا آرام میشـدم ولـی حـاال اصلا دوسـتم نـدارد حتـی یکبـار رگـم را زدم فقـط مـن را رسـاند بیمارسـتان و بعـد هیچـی« از او پرسـیدم فکـر میکنیـد چـرا آرمیـن دوسـتتان نـدارد؟ میگویـد »شـاید بـا یکـی دیگـه دوسـت شـده« از آیتمهـای ازدواج کـه میپرسـم .

عشـق را تنهـا ملاک خوشـبختی میدانـد. وقتـی از دلیـل مخالفـت والدیـن پرسـیدم میگویـد: »هیچـی الکـی میگوینـد تو بچـهای نمیفهمـی« یکـی از نکاتـی کـه در مشـاوره قبـل از ازدواج بـه آن میپردازیـم ایـن اسـت کـه آیـا فـرد آمادگـی سـنی بـرای ازدواج را دارد یـا خیـر. گرایـش بـه جنـس مخالـف و تمایـل بـه برقـراری رابطـه بـا وی بخشـی از فرآینـد رشـد نوجوانـی اسـت. نوجوانـان براسـاس گـروه اجتماعـی کـه در آن مشـارکت میکننـد ممکن اسـت در مـورد نحـوه ارتبـاط بـا جنـس مخالف دارای دیـدگاه بسـیار محکمـی باشـند کـه ممکـن اسـت بسـیار مخالـف و یا بسـیار موافق باشـند.

در ایـن زمـان اسـت کـه امـکان بـروز عشـق وعاشـقیهای نوجوانـی کـه آتشـی و احساسـی هـم میتوانـد باشـد افزایـش مـی یابـد. اینجاسـت کـه نیازمنـد کمـک و راهنمایـی بـه روش علمـی و اصولـی هسـتند کـه منجـر بـه تصمیـم عجوالنـه نشـود.

سـن ازدواج در جوامـع مختلـف تعاریـف متفـاوت دارد از نظـر مـن ایـن تعریـف مناسـب ایـن اسـت کـه بلـوغ کامـل، رسـیدن بـه درک درسـتی از زندگـی مشـترک و شـناخت جنـس مخالـف اسـت. همچنین دسـتیافتن تجربی و ا کتسـابی بـه مهـارت چگونگـی برخـورد بـا مشـکالت و تـا حـدودی مسـتقل بـودن از نظـر مدیریـت مالـی و شـخصیتی شـناخت احساسـات و چندیـن فا کتـور دیگـر کـه شـاید از دیـد افـراد دور بمانـد.

توصیـه: آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه گرایـش در جنـس مخالـف در هـر حـال ایجـاد مـی شـود لـذا نوجـوان در ایـن زمینـه خـاص نیازمنـد درک و توصیـه والدیـن خـود هسـتند. همچنیـن مشـاوران و بزرگتـر هـای آ گاه بـه موضوعـات نوجوانـی در ایـن موضـوع کمـک کننـده اسـت. امـا توجـه کنیـد کـه ایـن راهنمایـی هـا بایـد قبـل از ایجـاد ایـن دسـت تعلقـات خاطـر بـه نوجـوان ارایـه شـود نـه بعـد از آن

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *