فواید تخم کتان

فواید تخم کتان
تخـــم کتـــان میتوانـــد ســـبب کاهـــش کلســـترول خـــون و همچنیـــن پاییـــن آمدـــن قنـــد خـــون گردد. فیبـــر محلـــول موجـــود در تخـــم کتـــان میتوانـــد ســـبب کاهـــش کلســـترول گردد و از افزایـــش پـــاک در خـــون جلوگیـــری کنـــد و در نتیجـــه از تنـــگ شـــدن دیـــواره عـــروق خونـــی کـــه میتوانـــد منجــر بــه افزایــش فشــار خــون و دــر نهایــت ســـکته و حمـــات قلبـــی گردد، جلوگیـــری و پیشـــگیری نمایـــد.

فیبـــر موجـــود در تخـــم کتـــان همچنیـــن میتوانـــد از افزایـــش قنـــد خـــون در بیمـــاران دیابتـــی جلوگیـــری کنـــد. تخـــم کتـــان از پوکـــی اســـتخوان و تحلیـــل رفتـــن بافـــت اســـتخوانی جلوگیـــری میکنـــد. تحقیقاتـــی کـــه بـــر روی موشهـــای آزمایشـــگاهی انجـــام شـــد، حاکـــی از بـــه تأخیـــر افتادن تحلیـــل اســـتخوانی در موشهـــای آزمایشـــگاهی بـــود کـــه بـــا تخـــم کتـــان تغذیـــه شـــده بودنـــد و ایـــن امـــر بـــه ســـبب وجـــود اســـیدهای چـــرب امـــگا-3 موجـــود در تخـــم کتـــان میباشـــد. تخـــم کتـــان بـــرای افرادی کـــه تمایـــل بـــه کاهـــش وزن و کنتـــرل وزن دارنـــد بســـیار مناســـب میباشـــد. خوردن تخـــم کتـــان 30 دقیقـــه قبـــل از خوردن وعده غذایـــی ســـبب پـــر شـــدن معدـــه و احســـاس ســـیری دــر افــراد شــده و دــر نتیجــه موجــب کنتــرل اشـــتها و کـــم خـــوری میشـــود.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *