شست و شوی لباس ها

نکاتی در خصوص شست و شوی لباس ها:
• همیشــه لباسهــای هم ً رنــگ را باهــم بشــویید، خصوصــا لباسهــای تیرهرنــگ کــه رنگشــان زودتــر مــیرود.
• یـک تیـغ یـک بارمصـرف را روی لباسهـای پشـمی خـود بکشـید تـا موهـای اضافـه آن را از بیـن ببریـد.
• لباسهایــی را کــه روی برچســب آنهــا نوشــته شــده «فقــط خشکشــویی» دــر خانــه نشــویید.
• لباسهـا را قبـل از شسـتن چنـد بـار بپوشـید تـا رنـگ و شـکل آنهـا دوام بیشـتری داشـته باشـد.
• لباسهایــی را کــه رنگشــان مــیرود و شکلشــان تغییــر میکنــد، ماننــد شـلوار جیـن و پیراهـن، روی بنـد رخـت خشـک کنیـد نـه در خشـک کــن ماشــین لباسشــویی.
• لباسهــای خــارج از فصــل خــود را دــر مکانــی تاریــک و خنــک نگهدــاری کنیــد.
• لکه هــا را بــا روش لکهبردـاری از بیــن ببریــد زیــرا چنــگ زدــن لباسهــا، الیــاف آن را از بیــن میبــرد

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *