راهکارهایی برای افزایش شیر مادر

راهکارهایی برای افزایش شیر مادر

شـیر دادن نـوزاد در جهش هـای رشـدی او مهـم اسـت و کیفیـت و کمیـت شـیر دادن بایـد مطابـق نیازهـای کودک باشـد.

دکتـر مریـم پوررضـا، متخصـص زنـان و نازایـی معتقـد اسـت: تمـام نوزادان، چـه آنهایـی کـه از شـیر مادر تغذیـه میکننـد و چـه آنهایـی کـه از شیشـه در هفتـه سـوم شـیر می خورنـد، معمـولا رشـدی ناگهانـی خواهنـد داشـت کـه بدن مادر، توانایـی فوقالعاده ای در هماهنـگ کردن ایـن شـرایط دارد و ایـن نوزاد اسـت کـه شـرایط خود را تعییـن می کنـد.

وی دربـاره شـیردهی بـه دوقلوهـا نیـز گفـت: مادران بایـد نسـبت بـه دوقلوهـا توجـه ویـژهای داشـته باشـند زیـرا بـرای تأمیـن نیـاز دوقلوهـا، حدود ۵۰۰ کالـری بیشـتر نیـاز اسـت و بایـد مایعـات مصرفـی خـود را از هشـت لیـوان بـه ۱۲ لیـوان در روز بر سـانید.

وی بـرای افزایـش شـیر مادر نیـز توضیـح داد: تغذیـه مناسـب و کافـی و مصـرف مایعـات بـه خصـوص لبنیـات ماننـد ماسـت و شـیر کـه بیشـتر در دسـترس مردم اسـت و آرامـش و اسـتراحت کافـی مهمتریـن نقـش را بـرای افزایـش میـزان شـیر مادر دارند و مادر نبایـد فشـار روحـی و جسـمی زیادـی بـه خـود وارد کنـد و بدون اسـترس زندگـی خـود را سـپری کنـد تـا فرزندی سـالم را داشـته باشـد.
وی در پایـان نیـز توصیـه کـرد: در دوران شـیردهی نبایـد سـیگار کشـید زیـرا علاوه بـر اینکـه بـه سلامت مادر و فرزنـد آسـیب میزنـد باعـث کاهـش حجـم شـیر خواهـد شـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *