خط ایرانی در گذر زمان

دریچه
بارالها؛ سـپاس و ستایش حقیقی تراست کـه عالـم عـود ومعـاد را بوجـود آوردی وبـا قلم قـدرت خویش جامعه بشـریت را به زیور علم وهنر آراسـتی و انسـانیت را در زیـر لوای فرهنگ و هنر و معارف، تعالی بخشیدی… غیر از هنر که تاج سر آفرینش است دوران هیچ منزلتی پایدار نیست! هنـر دریچـه ای اسـت بـه عالـم رازناک بشـریت و درنگـی بـرای اندیشـیدن در بیکرانگـی هسـتی. هنـر تنهـا روزنـه ی گشـوده بسـوی جهان ناشـناخته ی روح اسـت و در یـک کالم هنـر پیـام رسـان عالم معناسـت و هنر خط و خوشنویسی را مقـام ومرتبتی دیگر اسـت. ایـن هنر از آغـاز پیدایـش در خدمت انتقـال مفاهیم عالـی انسـانی و نشـر مـکارم اخالقـی بـوده اسـت. هنرمند از یکسـو بـا ترکیب حـروف بـه صـورت نگاری کلمـات می پـردازد و بـا هنر خط، خط بصـر را فراهم مـی آورد واز دیگـر سـو بصیـرت و فهم مخاطـب را بـا مفاهیـم عالـی انسـانی و سـخنان حکمت آمیـز رشـد و تعالی می بخشـد. هنر خوشنویسی زاینده قلم است وقلـم رمـز شـکوفایی و حرکت بسـوی کمـال. هنر خط و کتابت جلوه ای اسـت از ادب وعرفـان ایرانـی واسلامی. اگـر خـط را مادر همه دانشـها ودانسـتنی هـای بشـر بدانیـم راه گـزاف نرفتـه ایم و چنانچـه نظـری کوتـاه به نقشـی که خط در فرهنـگ وهنر بشـر دارد بیاندازیم ارج وارزش آن بـر مـا روشـن و مبرهـن مـی شـود. قرنهاسـت که خـط ایرانـی یکی از مظاهـر ظریف ملی می باشـد بدین سـان پیدایـش خـط را بایـد یکـی از بزرگترین رویدادهای گوناگون تمدن بشـر دانسـت. یکـی از ظریفتریـن ومهمتریـن کارهـای فرهنگـی در دنیـای شـگفت ودانـش انـدوزی، پدیـد آوردن معرفـت هنـری اسـت کـه ایـن خـود وظیفـه حسـاس وخطیری است وهمچنین یکی از وسایل اشـاعه وتشویق این هنر اسالمی، قدردانی و حقگذاری از هنرمندان گذشته وتشویق هنرمنـدان جوان ومسـتعد کنونی وتربیت هنرمنـدان آینده اسـت. و امـا نقـش زن در هنـر خوشنویسـی قابل توجه بوده و هسـت. زنان مسـلمان از صـدر اسلام تـا کنـون بـا هنـر خـط آنچنـان انـس وارتباطـی داشـته انـد کـه خارج از وصف و اندیشـه اسـت. راز آن نیز در داشـتن روحیه ی حسـاس، عشق و اخلاص وعالقـه ی وافـر بـه لحـاظ معنـوی وعرفانـی اسـت و نگهـداری بسـیاری از آثـار زنـان در کتابخانـه هـا ومـوزه هـا گـواه ایـن ادعاسـت. هرچند اگـر نـگاه جامعـه اندکـی تغییـر یابـد خواهند دریافت که امـروزه زنان در همه عرصه های سیاسـی، اجتماعی، علمی و از همـه مهم تر هنری ازحـد انتظار خود فراتـر رفتـه اند و درایـن زمینه ها طرحی نـو درانداختنـد و به تمامی اندیشـه های نادرسـت در قبـال خودشـان خط بطالن کشـیدند. زنـان امـروز بـا حفـظ حرمت وعزت نفسشـان در عرصه های مختلف نـه تنهـا بـه آگاهی خـود افـزوده اند چه بسـا کـه زمینـه سـاز رشـد اخالقـی و فرهنگـی سـایر اقشـار جامعه هم شـده اند. نگرش مثبت نسـبت بـه زنان باعث نمایـان شـدن خالقیـت هـای آنـان می شـود و بـی شـک جزیـی از نـام آوران عرصـه خود میشـوند. سـخن آخـر اینکـه خوشنویسـی نوعی کوشـش در نشـان دادن جمـال و جالل و شـکوه خلقت است وعشـق به زیبایی وعظمت در هنرمند خوشـنویس تواضع و فروتنـی خـاص را می آفریند و او را به یگانـه معبـود خویش نزدیک می سـازد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *