جای معرفی مشاغل خانگی شما اینجاست

ایده هایـی مثـل سـایت مامانپـز و دیجـی کاال و نـوع ارائـه خدماتشـان هرکسـی را وسوسـه میکنـد تـا کسـب و کاری بـه ایـن فرا گیـری راه انـدازی کنـد،.

سـایت خونگی هـا ، یـک سـایت فـروش کالا و خدمـات خانگـی اسـت.
سـمیه نیک نفـس طـراح و ایـده پـرداز ایـن سـایت. 9سـال سـابقه برنامه نویسـی دارد و فـار غ التحصیـل مهندسـی نـرم افـزار از دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان اسـت.

گفتگوی زیر شـامل توضیحات این خانم برنامه نویـس در خصـوص سـایت خونگیهـا اسـت.

خانـم نیـک نفـس چطـور بـه فکـر راه انـدازی یـک سـایت در ایـن حیطـه افتادیـد؟
همیشـه خانمهایـی را میدیـدم کـه مشـاغل خانگـی مثـل صنایع دسـتی دارنـد.
کارهایشـان را در گروههـای تلگرامـی میگذاشـتند امـا مخاطـب زیادی نداشـتند و به دنبال دیده شـدن کلایشان بودنـد.
بـه ایـن فکـر افتـادم کـه سـایتی طراحـی کنـم کـه ایـن خانمهـا بـازاری بـرای نمایـش تولیـدات و خدماتشـان داشـته باشـند .
متوجـه شـدم مشـاغل خانگـی تعریـف مشـخصی دارنـد و خیلـی از مشـاغل جـزو مشـاغل خانگـی حسـاب میشـود

نحـوه ارتبـاط گرفتـن شـما بـا مخاطبـان سـایت خونگیهـا چطـور اسـت؟
سـایت پیاده سازی شده است و ما باید به دنبال مخاطب باشـیم، مخاطبهـای سـایت دو نـوع هسـتند،
یکـی آن دسـته از مخاطبیـن هسـتند کـه تولیـد یـا خدمتشـان را بـرای عرضـه میگذارنـد و
دیگـری مصرف کننده است که به انگیزه مصرف این کالا یا خدمـت بـه سـایت سـر میزنـد.
سـایت در حـال تولیـد محتـوا اسـت .
حـال حاضـر تمرکـز مـا بـر روی دانـش آموختـگان و فنـی حرفـه ای اسـت کـه در خونگیهـا عضو شـوند و بتوانند خودشان و محصولتشان را معرفی کنند.
و یـک گـروه هـم خانمهایـی هسـتند کـه در گروههـای تلگرامی آشـنا شـدم و سـایت را به آنها معرفی کردم و عضـو شـدند.
بعـد از غنـی شـدن سـایت از لحـاظ محتـوا بایـد بـه دنبـال مخاطـب دوم یعنـی مصـرف کننـده باشـیم.

فـرض کنیـم کـه خانمـی میخواهـد محصولـش را در سـایت شـما معرفـی کنـد و بفروشـد، چطـور ایـن فرآینـد اتفـاق میافتـد؟
اول بایـد عضـو سـایت شود
حـوزهای کـه میخواهـد در آن فعالیـت کنـد و چیـزی بـرای ارائـه دارد را انتخـاب کنـد.
عکـس یـا متـن دلخواهـش را میگـذارد.
ا گـر خواسـت قیمتـی بـرای محصـول یـا ارائـه خدماتـش تعییـن میکنـد یـا میتوانـد قیمـت را توافقـی قـرار دهـد.
نحـوه ارتباطـش بـا مشـتری را بـه اختیـار خودشـان تعییـن میکننـد، مثلا شـماره تلفـن یـا آدرس فروشـگاهش را قـرار می هـد.
هـر فروشـگاه در سـایت ثبـت میشـود بـه صـورت مجـزا میتوانـد یـک آدرس داشـته باشـد کـه بـرای تبلیغاتـش اسـتفاده کنـد.
مثلا اسـم فروشـگاهش را ترنـج میگـذارد و یـک ادرس سـایت مخصـوص ایـن فروشـگاه بـه نـام ir.khonegiha.toranj تعییـن میشـود.
وقتـی مخاطـب ایـن آدرس را بزنـد مسـتقیم وارد صفحـه ایـن فروشـگاه میشـود.

خانـم نیـک نفـس شـاید بسـیاری از مخاطبـان شـما خانمهـایی باشـند کـه آشـنایی کمـی بـا کامپیوتـردارند بـرای آنهـا و بـرای ارتبـاط راحتترشـان بـا سـایت چـه فکـری کردهایـد؟
از کارهایـی کـه بـرای تسـهیل ارتبـاط خانمهـای دارای مشـاغل خانگـی بـا ایـن سـایت کردیـم طراحـی یـک ربات تلگرامی برایشـان اسـت.
در حـال برنامـه نویسـی یـک ربـات هسـتم کـه از طریـق ایـن ربـات بتوانند محتـوا در وب قـرار دهند در واقـع هـر کاری کـه بـا وب میشـود انجـام داد را بـا ایـن ربـات ممکـن میکنیـم کـه ایـن اتفـاق بـرای خانمهایـی کـه بـا وب آشـنایی کمتـری دارنـد ارتبـاط را راحتتـر میکنـد

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *