جاده ی«بهار نارنج» در ایام نوروز میزبان گردشگران نوروزی خواهد بود

جادهی «بهار نارنج» در ایام نوروز میزبان گردشگران نوروزی خواهد بود


مسـیر 300 کیلومتـری جـادهی «بهـار نارنـج» کـه
شهرسـتانهای جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنـوج، منوجان و حاشـیه ی آن را در بـر میگیـرد،
در ایـام نـوروز منتظـر گردشـگران نـوروزی اسـت.


بـه گـزارش کرمانشـهر محمـد جهانشـاهی
معـاون گردشـگری ادارهکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در اینبـاره گفـت:
در جلسـه ی مشـترک معاونـت گردشـگری بـا شـهرداران پنـج شـهر جنوبـی اسـتان کـه
بـه میزبانـی نمایندگـی میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری کهنوج برگزار شد،
برنامه هـای نـورزی ایـن مناطـق مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
وی افـزود:
اجـرای برنامه هـای متنـوع فرهنگـی، اطلاع رسـانی، بهسـازی و زیباسـازی بـا هـدف
ارتقـای کیفیـت سـفر مسـافران نـوروزی، مـد نظـر اعضـا قـرار گرفـت.
جهانشـاهی بیـان داشـت:
برپایـی نمایشـگاههای صنایـع دسـتی و تولیـدات بومـی، ایجـاد پایگاههـای اطلع رسـانی و راهنمایـی گردشـگران،
زیباسـازی معابـر و محورهـای پرتـردد و تهیـه ی اقلام تبلیغاتـی مشـترک،
اصلی تریـن برنامه هایـی اسـت کـه طـی 15 روز میزبانـی از گردشـگران نـوروزی بـه اجـرا درخواهـد آمـد.
وی اظهـار داشـت:
همچنیـن در ایـن جلسـه شـهرداران
کهنـوج، منوجـان، فاریـاب و نمایندگانـی از قلعهگنـج و رودبـار جنـوب
و مدیـر پایـگاه مطالعـات باستانشناسـی جیرفـت در نمایندگـی اداره کل میـراث فرهنگـی کهنـوج حضـور یافتنـد.


بـه گفتـه ی معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان،
مسـیر 300 کیلومتـری جنـوب اسـتان کـه شهرسـتانهای
جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنـوج، منوجـان و حاشـیهی آن را در بـر میگیـرد،
بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و منحصربه فـردی کـه در ایـام نـوروز دارد،
یکـی از بهتریـن مسـیرهای نـوروزی کشـور محسـوب میشـود.

وی ادامـه داد: خوشبختانـه بـا توجـه بـه توسـعهی زیرسـاختها بهخصـوص دوبانـده شـدن مسـیر،
افزایـش خدمات پذیرایـی و رفاهـی و نیـز اقامتـی میتوانـد گردشـگران بیشتـری را نسـبت به گذشـته در مسـیر قطـب بزرگ سـاحلی جنـوب کشـور میزبانـی کنـد.

جهانشـاهی راهنمایـی گردشـگران بـه سـمت جـاهی «بهـار نارنـج» را یکـی از اولویتهـای ادارهکل میـراث فرهنگـی در نـوروز 95 دانسـت و بیـان داشـت:
ایـن مهـم علاوه بـر تعریـف محـور جدیـدی در گردشـگری اسـتان،
باعـث پوشـش بخـش زیـادی از جاذبه هـای ارزشـمند تاریخـی، طبیعـی و فرهنگـی اسـتان به ویـژه آثـار میـراث جهانـی
از جملـه بـاغ شـاهزاده ماهـان و ارگ بـم خواهـد بـود.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *