توصیه های تغذیه ای برای روزه داران

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران

روزه داران در مـاه مبـارک رمضـان از مصرف غذاهـای پرحجـم و پرکالـری پرهیـز کننـد.

و اجـازه دهنـد بـدن در طـول روزه داری گرسـنگی را تجربـه کنـد.

بـا آغـاز مـاه مبـارک رمضـان، برخـی روزه داران بـدون توجـه بـه نـکات تغذیـه ای.

در فاصلـۀ افطـار تـا سـحر بـه شـدت پرخـوری میکننـد.
مصـرف زیـاد برخـی خوراکی هـا همچـون حلـوا،
زولبیـا و بامیـه
و نوشـیدنی های قنـدی، نه تنهـا بـرای سلامت بـدن مفیـد نیسـت کـه ضـرر هـم دارد.

در واقـع، افـرادی کـه دچـار اضافـه وزن و چاقـی،
قندخون،
چربی خون هسـتند و میخواهنـد در مـاه مبـارک رمضـان بـه بـدن خـود اسـتراحت بدهنـد
میبایسـت در خـوردن خوراکیهـا و غذاهـای فاصلـۀ افطـار تـا سـحر، محتـاط باشـند.
آب جـوش، شـیر گـرم، خرمـا و یـک آش یـا سـوپ خیلـی سـبک میتوانـد یـک وعـدۀ افطـاری مناسـب باشـد.
بـه فاصلـۀ نیمسـاعت پـس از افطـار هـم میتـوان یـک شـام مختصـر و سـبک صـرف کـرد.

در وعـدۀ سـحری حداکثـر نوشـیدن دو لیـوان آب مجـاز اسـت.
نوشـیدن آب بیشتـر باعـث کاهـش تشـنگی در طـول روز نمیشـود و تنهـا سـوءهاضمه و دل درد به دنبـال دارد.

میتـوان از خوراکی هـای فیبـردار همچـون کاهـو، سـبزی و خـوردن میوههایـی مثـل خیـار و سـیب بـا پوسـت اسـتفاده کـرد.

بیـن شـام تـا سـحر هـم میتـوان بـه تدریـج آب، میـوه و آب میـوه مصـرف کـرد.

کسـانی کـه بـا گرفتـن روزه دچـار معـده درد میشـوند
در هنـگام سـحر مقـداری ترنجبیـن و خاکشـیر مخلـوط و میـل کننـد.
همچنیـن موقـع افطـار یـک لیـوان عـرق نعنـاع بـا نبـات یـا عسـل بنوشـند.

سـعی کنیـد یـک سـاعت پـس از سـحری بخوابیـد. ً
در وعـدۀ سـحری از سـعی کنیـد حتمـا خورشـت، همچون خورشـت کدو، خورشت آلـو یـا خورشـت بامیـه اسـتفاده شـود.

سـعی کنیـد روزۀ خودتـان را بـا خرمـا و یک اسـتکان آب گـرم افطـار کنید.
بهتریـن نوشـیدنی بـرای تأمیـن آب بـدن روزه داران، همـان آب اسـت کـه هیـچ جایگزیـن بهتـری نـدارد.

توصیـه مـی شـود کـه آب به صـورت جرعه جرعـه و در فواصـل بین افطـار و سـحر مصـرف شـود.
البتـه بـرای خیلـی از افـراد نوشـیدن آب خالـی چنـدان لطفـی نـدارد
در نتیجـه بهتر اسـت بـه فکر خوش طعـم کـردن آب بـا برشهـای میـوه باشـند.

مصـرف مـواد گوشـتی در وعـدۀ سـحر میتوانـد در طـول روز تشـنگی ایجـاد کند؛
چـون بـدن بـرای هضـم پروتئیـن بـه آب بیشتـری نیـاز دارد؛ بنابرایـن
بهتـر اسـت ایـن مـواد غذایـی در وعـدۀ افطـار مصـرف شـود.

یکـی از اشـتباهات رایـج مـاه رمضـان صـرف نظـر کـردن از وعـدۀ سـحری اسـت
چـون ایـن کار باعـث افزایـش احسـاس تشـنگی و گرسـنگی در طـول روز میشـود.

بهتـر اسـت در ایـن وعـده نیـز از میـوه و سـبزیجات اسـتفاده شـود تـا در طـول روز کمتـر احسـاس تشـنگی شـود.

البتـه نبایـد در ایـن وعـده آب زیـادی مصـرف شـود؛
چـون کلیه هـا بـه کار افتـاده و مـازاد آب را دفـع میکننـد
در نتیجـه نه تنها از تشـنگی طـول روز جلوگیـری نمیشـود؛
بلکـه باعث برهـم خـوردن خـواب و اسـتراحت فـرد روزهدار مـی شـود.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *