با بازی کردن کودکانتان را کتابخوان کنید!

با بازی کردن کودکانتان را کتابخوان کنید!

در این مطلب برآنیم تـا راهکارهایی عملیاتی بـرای کتابخـوان کردـن فرزندان، بـه همـراه معرفی کتاب برای سـنین ۷ تا ۹ سـال و ۱۰ تا ۱۲ سـال را داشـته باشیم.

راهکارهای عملیاتی کتابخوان کردن فرزندان:

کتاب هایـی را انتخـاب کنیـد کـه خودتـان از خواندن آنهـا لـذت میبرید زیـرا زبـان بدن و آهنگ کلام شـما عدم علاقه تـان به کتاب را منعکس مـی کند.

مرتـب کتـاب بخوانید. هـر روز یا حتی چند بـار در روز بـرای بچه هـای کوچکتان کتاب بخوانید. بچه های بزرگترتان را هـم تشـویق کنیـد کـه هـر روز بـرای خـود مطالعه کنند و در مورد کتابی کـه خوانده انـد بـا آنهـا صحبـت و گفتگـو کنیـد.

بچـه هـا را بـه جلسـات و مسـابقات کتابخوانـی در کتابخانـه یـا کتابفروشـی محـل ببریـد. گاهـی اوقـات وقتی بچـه ها کتاب هـا را از زبان افراد دیگر بشـنوندعلاقه و اشتیاق بیشتری بـه خواندن پیدا مـی کننـد.

به فرزندانتان به مناسـبت های گوناگون کتاب هدیه دهید. کتاب هدیه ای بسـیار مفید اسـت. بـه علاوه چیـزی که به صورت هدیه به کسـی داده شـود ارزش و احترام بیشـتری پیدا می کند.

بـه کتابخانه منطقه تـان بروید تا از پیشـنهادها و تجربیـات آنهـا در ایـن رابطـه بهره مند شـوید بـه ایـن وسـیله فهرسـتهای گوناگونـی از کتابهای مختلف خواهید یافت و شـاید حتی آنهـا بتواننـد کتاب هایی را به شـما معرفی کنند.

اگـر مـی خواهیـد داسـتان خاصـی در ذهـن کودکتـان بنشـیند، بعـد از چند بـار خواندنش مـی توانیـد به عنـوان یک بـازی از آن داسـتان اسـتفاده کنیـد. بچـه ها عاشـق بازی هسـتند و وقتـی قرار باشـد نقش آشـنایی که هـر روز در کتـاب برایشـان خوانده ایـد را برعهده بگیرند، بیشـتر هیجـان زده میشـوند.

بـرای برطـرف کردن رفتـار اشـتباه کودکتان، مـی توانیـد از کتابهـای بسـیاری که مشـکلات مختلـف بچـه هـا را در قالب شـعر و داسـتان طـرح کرده انـد کمک بگیریـد و بـا قراردادن فرزندتـان در نقش شـخصیت اصلی داسـتان، به طور غیرمسـتقیم از او بخواهید رفتار درست نشـان دهد تـا انگیزه اش بـرای تکـرار آن رفتار بیشـتر شود.بـا کتـاب خواندن بـه کودک کمک کنیـد تا مفاهیـم و معانی ارزش ها، سـنت هـا، خانواده، جامعـه ورا درک کند.

کتـاب هایی که اشـعار موزونی دارنـد و درباره زندگی روزمره کودکان نوشـته شده اند را برای فرزندانتـان تهیه کنید زیرا برای گسـترش دنیای آنها و افزایش دانسـته هایشان سودمند هستند. وقتـی کودکان شـادمانی را در کتاب کشـف کننـد دید خوبی نسـبت بـه آن پیدا مـی کنند که بیشـتر وقـت ها موجب درک ارزش کتـاب و ایجاد عادت به مطالعه می شـود.

معرفـی کتاب: »قصه هـای مـن و بابـام« از مجموعـه کتـاب هـای طنز بـرای کودکان هسـتند کـه با داسـتان هـای کوتـاه و با مـزه ای همراه تصویرگـری جـذاب مـی تواننـد کودکتـان را برای دقایقی بخندانند و سـرگرم کنند.

همچنین »قصـه هـای خـوب بـرای بچـه هـای خوب« نوشـته مهدـی آذر یزدی کـه در سـال ۱۳۴۳ به سـبب نگارش کتـاب »قصههـای خـوب برای بچههـای خـوب« از سـوی »سـازمان جهانـی یونسـکو«به دریافـت جایـزه نایـل آمـد بـرای سـنین 10 سـال به باال بسـیار جذاب و دوست داشـتنی هستند

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *