ابایی از زن بودنتان نداشته باشید!

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید

در گذشـته کارآفرینـی در حـوزه زنـان تـا ایـن حد رشـد، پیشـرفت و نمـود نداشـته و اگـر هـم چیـزی بوده، شـاید نـام آن جسـارت بـوده اسـت!

معتقدیـم هـر کـس کـه بـه کاری مشـغول اسـت کارآفریـن محسـوب میشـود. حتـی آن خانمـی کـه خانـه دار اسـت هـم به عنـوان یـک نیروی انسـانی کارآفریـن نامیـده میشـود. بایـد دیـد کـه انسـانها کارآفرینـی را چگونـه تعریـف میکننـد؟ مـا کارآفرینی را نوآفرینی، جسـارت و شکسـتن  کارآفرینی زنان از دو مولفه تشـکیل قیـود میدانیـم.

یکی سنت شـکنی یکسـری قیدها که در باور جامعـه معمـول نبوده و دیگری ایجاد اشـتغال و کارآفرینی بـرای دیگـران کـه این نـگاه و طرز فکـر بـه کارآفرینی در قدیـم هـم وجود داشـته ولـی بسـیار محدود بوده اسـت. در ایـن مطلب بـا یکـی از زنـان موفـق کارآفریـن اسـتان در حـوزه برگـزاری نمایشـگاه هـای تخصصـی گفـت و گو کـرده ایـم.
“مهدیه علی احمـدی پور” مدیرعامل شـرکت هفتـواد دقایقـی مهمـان “زن و اجتمـاع” بـود و آنچـه می خوانیـد شـرح گـپ و گفـت ما بـا وی می باشـد.
● خانـم احمدی پور در ابتدا سـیری از شـروع بـه فعالیت خـود را بفرمایید.

از ابتدای سـال 80 بعنوان مدیر مالی شرکت نمایشگاههای بیـن المللـی اسـتان کرمان فعالیـت خود را آغـاز نموده ام. از ابتـدای سـال 1383 شـرکت فرداسـازان سـبز کرمان را بـا دو نفـر از همکاران خانم در شـرکت نمایشـگاههای بین المللـی در زمینـه برگزاری نمایشـگاههای تخصصی داخلی وخارجـی و برگزاری سـمینارهای و دوره های آموزشـی به ثبـت رسـاندم که ایـن شـرکت فعالیـت نمایشـگاهی خود را تـا سـال 1386 بصـورت تخصصـی ادامـه داد و درسـال 1386 بـا تاسـیس شـرکت نمایشـگاهی “هفتـواد” کلیـه برگـزاری نمایشـگاههای تخصصی داخلـی وخارجی واعزام هیـات هـای تجـاری داخلـی وخارجـی توسـط شـرکت هفتـواد انجـام و شـرکت فرداسـازان بـا توجـه بـه خلـع کمبـود شـرکت تخصصـی در بحـث برگـزاری دوره هـای آموزشـی بازاریابـی و فـروش، مدیریت مالی و نمایشـگاهی فعالیـت خـود را بصـورت تخصصـی در ایـن زمینـه تـا بـه امـروز ادامه داده اسـت.

● پیش از این در چه حوزه ای فعالیت می کردید؟

از بدو تاسـیس شـرکت نمایشـگاهی هفتواد بعنوان همکار در زمینـه برگـزاری نمایشـگاههای تخصصی داخلـی و خارجی و همچنیـن تورهـای داخلی و خارجی همکاری داشـته ام.

● مسیر رشد شما در شرکت به چه صورت بوده است؟

از ابتـدای سـال 1380 بعنـوان مدیـر مالـی شـرکت نمایشـگاههای بیـن المللـی اسـتان کرمـان بـه صـورت تخصصـی وارد بحـث نمایشـگاهی شـده ام بـا توجـه بـه عالقمنـدی بـه ایـن رشـته فعالیـت خـود را تـا بـه امـروز بعنـوان مدیرعامـل شـرکت فرداسـازان سـبز کرمـان تا به امـروز و هـم اکنون بعنوان مدیرعامل شـرکت نمایشـگاهی هفتـواد ادامـه دادم و در حـال حاضـر بعنـوان تنهـا بانـوی کرمانـی که دارای مـدارک تخصصی مدیریت نمایشـگاهی در ایـن زمینـه فعالیـت مـی کنـم.

● شرکت هفتواد چه خدماتی را ارائه می دهد؟

برگـزاری نمایشـگاههای تخصصـی داخلـی وخارجـی، اعـزام و پذیـرش هیـات هـای تجـاری داخلـی وخارجـی، مشـاوره هـای نمایشـگاهی، تورهـای بازدیـد تخصصـی از نمایشـگاههای تخصصـی داخلـی و خارجـی. حوزه فعالیت شما چقدر گستردگی دارد؟ حـوزه فعالیـت مـا بصـورت ملـی وبیـن المللـی می باشـد فعالیـت خـود را بـه اسـتان کرمـان محـدود نکردیـم. در سـایر اسـتانها عناویـن مختلـف نمایشـگاهی را برگـزار می کنیـم و همچنیـن در زمینـه اعـزام هیـات هـای بازدیـد از نمایشـگاههای داخلـی وخارجـی فعالیـت مـی کنیـم و همچنیـن پاویونهـای اختصاصـی ایـران در نمایشـگاههای معتبـر خارجـی از جملـه دبـی، چیـن، اسـتانبول.

●هدف بلند مدت شما چیست؟

هـدف ارتقاء سـطح برگزاری نمایشـگاههای اسـتان کرمان بـه روز بـودن بـا علـم صنعـت نمایشـگاهی و همچنیـن بازدیـد از نمایشـگاههای تخصصـی داخلـی و خارجـی . پذیرفتـن پسـت مدیریت عامل، ریسـک باالیی مـی طلبد. چـه چیزی باعث شـد که ایـن ریسـک را بپذیرید؟ بـا توجـه بـه سـوابق کاری و مدیریتـی کـه در شـرکت فرداسـازان سـبز کرمـان داشـته ام ایـن توانمنـدی را در خـود احسـاس کـردم که مـی تـوان ایـن پسـت را بعنوان یـک مدیـر شـرکت نمایشـگاهی بپذیـرم. الزم بـه ذکـر اسـت در حـال حاضـر جـزء معـدود مدیـران زن فعـال در بحث شـرکتهای نمایشـگاهی ایـران و عضـو انجمن صنفی برگزارکننـدگان نمایشـگاههای بیـن المللـی ایران هسـتم.

● بـه نظـر شـما چـرا بانـوان حاضـر بـه پذیرفتـن برخی مشـاغل که ریسـک باالیـی دارند نیسـتند؟

اصال شـما به ایـن موضـوع اعتقـاد دارید؟ نـه بـه این موضـوع اعتقـاد نـدارم. مسـاله عـدم توانمندی بانـوان در پذیرفتـن مشـاغلی کـه ریسـک باالیـی دارنـد نیسـت بلکـه مسـئله خودبـاوری بانـوان و همچنیـن قبول جامعـه از توانمنـدی بالقـوه بانـوان اسـت.

● پیشـنهاد و صحبتتـان بـا زنانـی که مـی خواهنـد وارد حـوزه کارآفرینی شـوند چیسـت؟

پیشـنهاد مـن بـه بانوانـی کـه مـی خواهنـد وارد بحـث کارآفرینـی بشـوند در مرحلـه اول تمرکـز بـر توانمنـدی و عالقـه شـخصی وهمچنینـی مطالعـات گسـترده قبـل از ً انجـام هـر کار بـا توجـه به بازار هـدف می باشـد مخصوصا در بحـث کارآفرینـی.

● ایـن زنـان چگونـه مـی تواننـد بـا حداقـل هزینـه کارآفرینـی کننـد؟

اگـر شـخصی کـه وارد بحـث کارآفرینی می شـود با اطالع از بـازار هـدف و عالقـه وارد شـود مـی توانـد هزینـه هـا را پاییـن بیـاورد درغیـر اینصـورت عـدم مطالعـه و تحقیق ً احساسـی برخـورد کـردن بـا افزایـش هزینـه هـا و نهایتـا دلسـردی در کار بوجـود مـی آورد.

● از نظـر شـما چالش هـای پیـش روی جامعه زنـان برای مشـارکت های اجتماعـی و اقتصادی چیسـت؟

بـه نظـر مـن اصلـی تریـن چالـش عـدم اعتمـاد جامعه به زنـان بـرای حضـور و مشـارکت در بحـث هـای اقتصادی و اجتماعـی می باشـد.

● دغدغـه های شـما بـرای ادامه مسـیر تعالی و رشـد در شـرکت چیست؟

دغدغـه اصلـی مـن ورود شـرکتها و افـراد غیر متخصص بـه صنعت نمایشـگاهی اسـتان می باشـد.

● معموال با چه کسانی مشورت می کنید؟

سـعی مـی کنم با افـراد بانـوان کارآفریـن و موفق معمـوال در اسـتان و سایراسـتانها ارتباط داشـته باشـم.

● و حرف آخر شما برای جامعه زنان؟

اگـر یـک زن در رابطـه بـا یـک فعالیت ایـن توانایـی را در خـودش میبینـد کـه امکان رشـد را بـرای خـود و جامعه ایجـاد کنـد نباید ابایی از زن بودن خودش داشـته باشـد و کار خـود را بنحـو احسـن و با پشـتکار انجـام دهد.

 

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *