معجزه موسیقی

معجزه موسیقی

معجـــزۀ موســـیقی نوشـــته ی موزیســـین افســـانهای ویکتـــور ال. ووتـــن (برنـــدهی پنـــج جایـــزه گرمـــی) اســـت.
حکایتـــی بـــی نظیـــر از موســـیقی، زندگـــی و تفـــاوت میـــان نواختـــن نـــت و احســـاس کـــردن آن. ایـــن کتـــاب داســـتان زندگـــی موزیســـین جوانـــی اســـت کـــه ناامیدانـــه بـــرای پیشـــرفت و بهتـــر شـــدن تــلاش میکنــد. یــک روز صبــح بعــد از بیــدار شــدن از خــواب بـــا مـــرد بســـیار عجیبـــی در خانـــه اش روبـــه رو میشـــود. غریبـــه بـــه او میگویـــد کـــه اســـتاد اوســـت و ایـــن آغـــاز تجربـــه ای اســـت بـــی نظیـــر و خارق العـــاده بـــه دنیـــای شـــگفت انگیز موســـیقی.
در طـــول داســـتان، ایـــن اســـتاد حقایقـــی از دنیـــای موســـیقی را بـــرای او آشـــکار میکنـــد کـــه حتـــی در رویاهـــای او نمی گنجیـــد؛ حقایقـــی کـــه زندگـــی مـــرد جـــوان و حرفـــۀ موســـیقی اش را دســـتخوش تغییراتـــی شـــگرف میکنـــد. پـــس از ســـالها آمـــوزش، برگـــزاری ســـمینارها و تدریـــس در مؤسســـه ها و دانشـــگاههای موســـیقی در کشـــورهای مختلـــف، اهالـــی موســـیقی مکـــرراً از ووتـــن درخواســـت نوشـــتن کتابـــی را کردنـــد کـــه در آن وی بـــه ایـــراد ایده هـــای نـــو و گاه عجیـــب خـــود بپـــردازد. وی کـــه بـــه دنبـــال نوشـــتن کتابـــی در رابطـــه بـــا تئـــوری موســـیقی هماننـــد کتابهـــای دیگـــری کـــه رایـــج هســـتند نبـــود تصمیـــم گرفـــت تـــا آنچـــه میخواهـــد را در یـــک رمـــان بـــه قلـــم بیـــاورد.
نتیجـــه کتـــاب معجـــزۀ موســـیقی شـــد کـــه علیرغـــم شـــگفت زده کـــردن بســـیاری، باعـــث شـــد تـــا شـــیوهای نـــو در آمـــوزش پدیـــد آیـــد کـــه بـــرای پژوهنـــدگان بـــه مراتـــب غیـــر رســـمیتر و در عیـــن حـــال مناســـبتر و کارآمدتـــر اســـت. بســـیاری از مدرســـین، کالجهـــا و دانشـــگاههای موســـیقی در سراســـر دنیـــا از ایـــن کتـــاب بـــه عنـــوان یکـــی از مـــواد درســـی اســـتفاده میکننـــد. بـه عقیـدۀ بسـیاری از اسـاتید، خوانـدن معجـزۀ موسـیقی بـرای دانشـــجویان ضـــروری اســـت.
نظر چند تن از اهالی موسیقی در مورد این اثر: تونـــی لوین،عضـــو گـــروه پیتـــر گابریـــل: ویکتـــور ووتـــن اقداماتـــی در زمینـــه ی گیتـــار بـــاس انجـــام داده کـــه تـــا بـــه حـــال بـــه ذهـــن کســـی خطـــور نکـــرده اســـت. مـــا باسیســـت هـــا تشـــنه ی درک آنچـــه بـــه او الهـــام میشـــود هســـتیم. در ایــن کتــاب نیــز مثــل موســیقی اش مــا را شــگفت زده و درکــی عمیـــق تـــر از آنچـــه انتظـــار داشـــتیم نصیبمـــان می‏کنـــد. مســـیر زندگـــی اش تنهـــا نواختـــن بـــاس نیســـت، بلکـــه جســـتجویی اســـت پـــر رمـــز و راز بـــرای درک ِ هـــر چـــه بیشـــتر حقیقـــت وجـــودی موســـیقی.
« کریس جیسی، سردبیر ارشد مجله ی Player Bass : »ویکتـــور ووتـــن خواننـــده را بـــه ســـرزمین موســـیقایی خـــود بـــرده و بـــا کمـــک نیروهـــای ماورایـــی و آن نثـــر دلنشـــین و جـــذاب رمـــز و رازهـــای موســـیقی را برایـــش آشـــکار می‏کنـــد.
« تونی راجرز، استاد گیتار: »یـــک فصـــل بخوانیـــد تـــا ســـبک نوازندگیتـــان تغییـــر کنـــد. کتـــاب را بخوانیـــد و ببینیـــد کـــه زندگیتـــان تغییـــر مـــی یابـــد. ایـــن کتـــاب کوچـــک کمکتـــان می‏کنـــد کـــه موزیســـین و انســـان بهتـــری شـــوید. آراســـتن کتـــاب بـــا اســـتعاره هـــای متعـــدد و مقایســـه هـــای دور از ذهـــن باعـــث کســـب چنـــان معرفتـــی در خواننــده میشــود کــه بســیاری از موزیســین هــا یــک عمــر بــه دنبـــال آن هســـتند.« از دیگـــر نقـــاط قـــوت ایـــن اثـــر، مـــی تـــوان بـــه ترجمـــه روان و بـــی تکلـــف آن اشـــاره کـــرد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *