زنانی که «مردانه» زندگی می کنند

اشـتغال؛ ایـن واژه و مفهمـوم متـداول آن یکـی از مهمتریـن دغدغـه هـای هـر کشـور و حکومتـی اسـت و کشـور مـا بـا توجـه بـه وضعیتـی بحرانـی کـه در ایـن مبحـث دارد، توجـه بیشتری را مـی طلبـد. شـغل و محلـی بـرای درآمـد تقریبـا یکی ازدغدغه هـای همـه اقشـار جامعـه اسـت. جامعـه ای کـه در بسـیاری مـوارد بـه دلیـل کاسـتی در نبـود فرصـت بـرای اشـتغال مـورد صدمـه قرارگرفتـه اسـت. آفـت هـای زیادی وجـود دارد کـه افراد در جسـتجوی کار را تهدیـد مـی کنـد. معضلات اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی، همـه آسـیب هایـی اسـت کـه مـی توانـد بـه دلیـل بیـکاری نامتعـارف در هـر جامعـه ای بـه وجـود آیـد. حـال دغدغـه پیـدا کـردن شـغل و محلـی بـرای کسـب درآمـد بـرای کسـانی کـه مسـؤولیت اشـخاص دیگـری را نیـز برعهـده دارنـد، بسـیار بیشـتر اسـت. پـدری کـه بـه دنبـال فرصتـی بـرای کسـب درآمـد اسـت بـه طـور معمـول بیشـتر از آنکـه دغدغـه رفـع نیازهـای خـود را داشـته باشـد، بـه فکـر کـودکان و دیگـر اعضـای خانـواده اسـت. مسـؤولیت سرپرسـت خانـوار وقتـی رنـگ جدیـدی بـه خـود مـی گیـرد کـه بـه یـک زن سـپرده مـی شـود. زنانـی کـه در لایه هـای مختلـف جامعـه بـه دلایلی سرپرسـت خانـواده خـود را از دسـت داده و نقـش او را تمـام و کمـال بـه عهده گرفته اند. نقش دشـواری که با توجه به بافت فرهنگی، اجتماعـی جامعـه مـا در بسـیاری مـوارد بسـیار پیچیـده اسـت. بانوانـی کـه بـه دلایل جنسـیتی تـوان انجـام هـر کاری را ندارنـد بـه طـور طبیعـی تعـدادی از فرصـت هـای شـغلی موجـود را از دسـت مـی دهنـد و تنهـا دایـره محـدودی از مشـاغل بـرای آنهـا باقـی مـی مانـد. آن هـم بـا توجـه بـه بحـران اشـتغال جامعـه آن قـدر چشـم گیـر نیسـت کـه دردی را دوا کنـد. بعـد از معضـل اشـتغال کـه هـم زنـان سرپرسـت خانـوار و هـم اعضـای خانـواده آنهـا را تهدیـد مـی کنـد، خلأ بیمـه نیز مشـکلی دیگر اسـت که بر بدنـه اشـتغال زنـان سرپرسـت خانـوار وصلـه شـده اسـت. البتـه قانـون گـزار در بیشـتر مـوارد حمایـت خـود را از ایـن گـروه بـه روشـنی نشـان داده اسـت و چتـر حمایتـی قانـون را بـر موضـوع بیمـه زنـان سرپرسـت خانـوار انداختـه اسـت. حتـی بـرای زنانـی کـه بـه دلایلی نتوانسـته انـد شـغلی پیـدا کننـد و تحـت پوشـش نهادهـای مختلفـی مثـل بهزیسـتی و یـا کمیتـه امـداد هسـتند. شـایان ذکـر اسـت وقتـی صحبت از بیمـه زنان سرپرسـت خانوار اسـت، در بسـیاری از مـوارد منظـور همـان زنـان سرپرسـت خانـواری هسـتند کـه موفـق بـه پیـدا کـردن شـغل نشـده وتحـت پوشـش انـد. ارگان هـای مختلـف ماننـد کمیتـه امـداد و بهزیسـتی آمارهـای چشـم گیـری از زنـان سرپرسـت خانـوار بیمـه شـده در سـطح اسـتان ارائـه مـی دهنـد. طبـق آمارهـای رسـمی کمیتـه امـداد 50هـزار زن سرپرسـت خانـوار در اسـتان وجـود دارنـد. امـا آیـا ایـن تعـداد واقعـی زنانـی اسـت کـه بـه دالیلـی مثـل فـوت همسـر یـا طلاق بـدون سرپرسـت باقـی مانـده انـد؟ خیـر! گویـا همیـن تعـداد زن سرپرسـت خانـوار نیـزوجـود دارنـد کـه تحـت پوشـش هیـچ ارگان حمایتـی نیسـتند.ایـن زنـان، سرپرسـت خانوارهایـی هسـتند کـه حداقـل سـه نفـر را تحـت تکفـل خـود دارنـد. یعنـی حداقـل 400 هـزار نفـر از جمعیـت اسـتان در ارتبـاط بـا زنـان سرپرسـت خانـوار هسـتند.شناسـایی زنـان سرپرسـت خانـوار یکـی از مهمتریـن وظایـف ارگان هـای حمایتگـر اسـت. هـم چنین سـازمان هـای حمایتگر مـی تواننـد بـا تمرکـز بـر مهـارت آمـوزی و برنامـه ریـزی هـای بلندمـدت بـه بانـوان فرصت ایجاد اشـتغال مسـتقل و یـا فعالیت در چرخـه اشـتغال را بدهنـد. بـا توجـه بـه به آمـار نگـران کننده بی سـوادی زنـان سرپرسـت خانـوار، سـوادآموزی مـی توانـد یکـی از مهتریـن کارهـای ارگان هـای حمایتگـر باشـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *