قبل از ازدواج

لزوم مشـاوره زمانـی کـه تعـداد مراجعیـن بـه کلینیـک بـا مشـکلات نزدیـک بـه هـم، زیـاد میشـود واضحتـر میشـود.
شـاید خـود شـما هـم شـبیه ایـن مراجع کننـده مـن در اطرافتـان دیـده باشـید.

خانمـی پـس از ازدواج از تنهایـی شـکا یت دارداو معتقـد اسـت همسـرش درکـش نمیکنـد و اصلا بـه او اهمیـت نمیدهـد.


میگویـد خیلـی کـم حـرف و آرام اسـت مهمانـی نمـی آیـد اهـل تفریـح و گـردش نیسـت مخصوصـا دسـته جمعـی.
همیشـه سـرش تـوی گوشـی اسـت یـا جلـوی تلویزیون نشسـته.
حتا وقتی غـذا از بیرون میگیـرد بایـد تـوی ماشـین یـا خونـه بخوریـم .
وقتـی دو نفـر هسـتیم خیلـی خوبه ولـی این کافی نیسـت.
دیگه دوسـتم نداره.او احسـاس میکند کـه نیـاز بـه توجـه بیشـتر و رفـت و آمـد بـا دیگـران دارد.
بـا توجـه بـه رفتارهـای همسـرش فکـر میکنـد حرفهایـش شـنیده نمیشـود و تا کیـد میکنـد “ادامـه ایـن زندگـی بـرام غیـر ممکنـه”
وقتـی در مـورد معیارهایـش سـوال کـردم گفـت:
پسـر سـربه زیر و مودبی اسـت.
عاشـقش شـدم در طـول دوران آشـنایی اصلا بـا هـم بحـث نکردیـم همیشه حرف من بود.
خانواده کم جمعیت دارد در مقابـل مـا کـه خیلی شـلوغیم.
نکتـه فوق العاده جذابـی بـود بـرای مـن زیبایـی و آرامـی ومتمـول بودنـش توجهـم را جلب کرد.
خانه و ماشـین هم دارد اینکـه میدونـم اهـل دوسـت ورفیـق نیسـت وبیشـتر از ایـن چـی میخواهـم.


بـه خانـم یـادآور میشـویم آرام بـودن از جملـه ملاکهـای شـما بـرای ازدواج بـوده و الان همیـن دلیـل ناراحتـی شماسـت .
یکـی دیگـر از ملاکهـای شـما ایـن بـوده کـه همسـرتان اهـل دوسـت ورفیـق نیسـت والان همیـن امـر مشـکل سـاز شـده اسـت.
در زمان آشـنایی از آنجا کـه معیارهـای مشـخصی ندارنـد تصـور میکننـد یـک زندگـی بـدون هرگونـه اختلاف را شـروع خواهنـد کـرد .
غافـل از اینکـه در اولیـن مشـکل بـه یکبـاره فـرو میریزنـد و از زیـر بـار مسـئولیت زندگی مشـترک شـانه خالی میکنند .
ممکـن اسـت باز هم تصمیم عجولانـه به جدایی بگیرنـد.

در مـورد ملاکهـای ازدواج بـه پولدار بودن و زیبایی اشاره میکننـد کـه از اصـول اولیـه ازدواج نیسـت.

شـناخت فـرد مقابـل و شـناخت خـود، بـه هنـگام قـرار گرفتـن در موقعیتهـای مختلـف میتوانـد چالشهای دو نفره ایجاد کند
.در مشـاوره قبـل از از ازدواج بـه زوجیـن کمـک داده میشـود تـا در بـه شـناخت از خـود و یکدیگـر دسـت پیـدا کننـد.
بـه صـورت کلـی میتـوان بـه خانمهـا اینطـور توصیـه کـرد کـه بـا ایـن افـراد ازدواج نکننـد:

فـرد شـکا ک و بدبیـن و بـه عبارتـی پارانوییـد،
فـرد خسـیس و لجبـاز و وسواسـی، فـرد تنـوع طلـب ، فـرد درخودمانـده و اسـکیزوییدی،
فـرد خودشـیفته کـه فقـط خـود را مـی بینـد و بـه نیازهـای دیگـران توجـه نـدارد.
فـرد پرخاشـگر، هتـا ک، پرخـرج کـه مـواد یـا الـکل مصـرف مـی کنـد.
شـخصیت اجتنابـی، بـی دسـتوپا و بیعرضـه.
فـردی کـه نمایشـی اسـت و فقـط بـه ظاهر خود میرسـد و اصطالحـا از دور دل مـی بـرد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *