۷ ورزشی که بیش از دویدن کالری می سوزانند

دویـدن ورزش اسـت کـه کالـری سـوزی و کربـی سـوزی بالایـی دارد. بـرای افـرادی کـه قصـد دارنـد لاغر شـوند دویـدن میتواند گزینـه مناسـبی باشـد. بـا این حـال برخی ورزشهـا از دویدن نیز کالری بیشـتری میسـوزانند.

به گزارش ایسـنا،
هفت ورزشـی که میتواننـد بیشـتر از دویـدن کالـری بسـوزانند عبارتنـد از:

۱ـ دوچرخه ثابت: دوچرخـه ثابـت بایـد بـا اسـتقامت بـالا و تحـت نظـر مربـی انجـام شـود. در صورتـی کـه بـا اسـتقامت بـالا ایـن ورزش را انجـام دهیـد میتوانـد بیشـتر از دویـدن کالـری بسـوزاند. این ورزش حـدود ۹۵۲ کالـری در سـاعت مـی سـوزاند.

۲ـ اسکی کراس کانتری: ایـن ورزش نیـز در صورتـی کـه خیلـی آرام انجـام شـود کالـری سـوزی زیـادی نـدارد. در صورتـی کـه با سـرعت و شـدت بالاتر ایـن کار را انجـام دهیـد میتوانیـد حـدود ۸۵۰ کالـری در سـاعت بسـوزانید. بهتـر اسـت بـر روی سـر بالایـی ایـن ورزش را انجـام دهیـد.

۳ـ رویینگ: رویینـگ نیـز بایـد به شـدت باالتـر انجام شـود. میتوانید این ورزش را بـر روی دسـتگاه انجـام دهیـد. ایـن ورزش بـر روی کمـر کار میکنـد. بـا انجـام رویینـگ میتوانیـد حـدود ۸۱۶ کالـری در سـاعت بسـوزانید.

۴ـ طناب زدن: ا گـر ۱۰۰ پرسـش از روی طنـاب در یـک دقیقـه انجـام دهیـد حـدود ۸۰۲ کالـری در سـاعت میسـوزانید.

۵ـ کیک بوگسینگ: دیگـر ورزشهـای رزمـی همچـون مویی تـای نیـز در ایـن گـروه قـرار میگیـرد. بوکـس حـدود ۷۰۰ کالـری در سـاعت میسـوزاند. حرکاتـی همچـون حرکـت کوهنـوردی و برپـی (حرکـت ورزشـی) نیـز بـه همیـن میـزان کالـری سـوز هسـتند.

۶ـ شـنا: شـنای کـرال سـینه در صورتـی کـه ۷۰ متـر در دقیقـه طـی شـود ۶۸۰ کالـری میسـوزاند. شـنای پروانـه نیـز کالـری سـوزی بالایی دارد.

۷ـ دوچرخه سواری در فضای باز: دوچرخـه سـواری در صورتـی کـه بـا سـرعت مناسـب انجـام شـود ضربـان قلـب را بـه حـد زیـادی بـالا میبـرد. بـا دوچرخـه سـواری میتـوان حـدود ۶۸۰ کالـری در سـاعت سـوزاند.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *