راه های مقابله با افسردگی بعد از زایمان

تجربه افت خلـق یـا افسـردگی، پـس از زایمان بسـیار شـایع اسـت. ایـن مسـاله ً مشـکلی گذراسـت، ولـی ممکـن اسـت در صـورت طول کشـیدن، بـه بیماری جـدی تبدیل شـود کـه به درمان نیاز داشـته باشـد. ایـن مشـکل ممکـن اسـت ناشـی از بیخوابـی، تردیدهـای مادر در مـورد کفایت در مراقبـت از نـوزاد و ناراحتیهای جسـمی پـس از زایمـان ایجاد شـود و بیشتـر مادران همـه ی ایـن احساسـات را تـا حـدی تجربـه میکننـد.تغیرات خلـق میتوانـد از دو روز پـس از تغییـرات زایمـان آغـاز شـود و در بعضـی از زنـان تـا دو هفتـه باقـی بمانـد، امـا اگـر بیشتـر طـول کشـید، نبایـد ترسـید؛ چراکـه مطالعـات نشـان داده ایـن وضعیـت ممکـن اسـت تـا 18 مـاه طـول بکشـد. درحالیکـه همـه از آمـدن فرزنـد نورسـیده خوشـحالند، نبایـد احسـاس گنـاه کنیـد و شـاید در میـان گذاشـتن ایـن احساسـات بـا دیگـران بـه شـما کمک کنـد. گاهـی دارو چـاره ی کار اسـت و از اینکـه از احساسـات خـود بـا پزشـک صحبـت کنیـد، نترسـید؛ چراکـه اغلـب اوقـات پزشـکان فرامـوش میکننـد در ملاقتهـای پـس از زایمان، از مـادر در مـورد افسـردگی بپرسـند.
توصیه های خانگی

1 -افت خلق پس از زایمان طبیعی است و اگـر احسـاس افسـردگی میکنیـد، نبایـد احسـاس گنـاه کنیـد و تلاش کنیـد احسـاستان را بـا همسـر، خانـواده، دوسـتان نزدیـک و پزشـکتان درمیـان بگذاریـد. اطمینـان داشـته باشـید کـه ایـن احساسـات به خود ی خـود برطـرف میشـوند، ولـی حتـی اگـر رفـع نشـوند، قابـل درمـان هسـتند.
2 – بـه انـدازهی کافـی اسـتراحت کنیـد. هرچنـد ممکـن اسـت ایـن بـه نظـر شـما نشـدنی باشـد؛ چراکـه رسـیدگی بـه بچـه، وقـت زیـادی میگیـرد، ولـی میتوانیـد کارهـای غیرضـروری را بـه تعویـق بیندازید. تلاش کنیـد هـر وقـت کـه فرزندتـان میخوابـد، شـما هـم اسـتراحت کنیـد و کمـک گرفتـن را در ایـن زمینـه مدنظـر داشـته باشـید.
3 – بـه قـدر کافـی و مناسـب غـذا بخوریـد. اغلـب مـادران فرامـوش میکننـد بـه علـت توجـه و دقـت زیـادی که باید صـرف مراقبت از نـوزاد شـود، به طـور مناسـب غـذا بخورند. ِ
4 – ورزش سبک انجام دهید.یک پیـاده روی سـریع و کوتـاه، وقـت کمـی میگیـرد، امـا منافـع آن مـی ارزد. زمـان ورزش مـدت کوتاهـی اسـت کـه بـا آن ِ میتوانیـد بـه خـود بپردازیـد و بـه پـدر نوزادتـان فرصـت دهیـد در ایـن مـدت بـا کـودک خـود تنهـا باشـد! ِ
5 – بـرای درمـان ناراحتی های بعد پس از زایمان از مسـکن اسـتفاده کنیـد. ایـن داروهـا حتـی در صـورت شـیردهی بـه نوزاد بی خطرهسـتند؛ ضمـن اینکـه اگـر درد و ناراحتـی کمتـری داشـته باشـید، حـس بهتـری بـه خـود خواهیـد داشـت.
6 – سـعی کنیـد آسـوده باشـید و در مـورد اینکـه همه چیـز عالـی باشـد، نگـران نشـوید. گـذر زمـان اغلـب مسـایل را حـل میکنـد و شـما میتوانیـد از اوایـل هفته هـای تولـد نـوزاد، لـذت ببریـد.
7 – از مصـرف داروهـای بـدون تجویـز پزشـک بـرای درمـان افسـردگی بپرهیزیـد.اگر افت خلق شـما بهبـود نمییابـد، یـا احساسـاتتان بدتـر میشـود، حتما را بـا پزشـکتان در میـان بگذاریـد. داروی تجویـزی توسـط پزشـک حتـی درصورتـی شـیردهی بیخطـر خواهـد بـود.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *