یک سبد سلامتی (گردو)

گردو، غذای مغز انسان

گـردو را بـه نـام “غذای مغـز” نیز می شناسـند و ایـن فقـط بـه خاطـر شـباهت آن به مغز نیسـت، بلکـه به خاطر وجـود امگا ۳ فراوان آن می باشـد. بـرای درسـت عمـل کـردن مغـز، بـه امـگا ۳ نیاز داریـم. مصـرف ۴ عـدد مغـز گـردو در روز موجب افزایـش اسـید چـرب ضروری امـگا ۳ مـی گردد. یـک چهـارم فنجان مغـز گـردو، در حـدود ۸/۹۰ درصـد نیـاز روزانـه بدن بـه این چربی ضـروری را تامیـن مـی کنـد. از دیگـر فوایـد گردو مـی توان بـه 23 مـورد زیر اشـاره نمود:

کاهـش کلسـترول کل/ کاهـش LDL کلسـترول/ افزایش HDL کلسـترول/ افزایش قابلیت ارتجاعی رگ هـای بدن/ محافظـت در برابر بیمـاری قلبی/ افزایـش قـدرت ذهـن و هـوش/ مفید بـرای تنگی نفـس/ جلوگیری از ورم مفاصـل/ مفید در بیماری هـای پوسـت نظیـر: اگزمـا و پسـوریازیس( بـه وجـود آمـدن لکـه هـای قرمز رنـگ در پوسـت)

ضـد سـرطان/ دارای آنتـی اکسـیدان. در بیـن آجیـل هـا، آنتـی اکسـیدان گردو و شـاه بلـوط از همـه بیشـتر اسـت/ محافظـت از سیسـتم ایمنی/ جلوگیـری از لختـه خـون/ تنظیم سـوخت و سـاز در بـدن/ تنظیـم فشـار خـون/ تنظیم قنـد خون/ جلوگیـری از پارکینسـون و آلزایمـر/ جلوگیـری از سـنگ کیسـه صفـرا/ حفاظـت از اسـتخوان/روغـن گـردو درمـان کننـده دردهـای مفاصـل اسـت و جـذب مـواد غذایـی را آسـان مـی کنـد

کودکانـی کـه مقـدار امـگا ۳ در برنامـه ی غذایی شـان کـم اسـت، اختلالاتـی مانند بیـش فعالی یا هایپراکتیـوی، مشـکالت رفتـاری، کـج خلقـی و مشـکالت خـواب در آنهـا زیـاد اسـت/ زنانـی کـه در هفتـه ۲۸ گـرم آجیـل و بـادام زمینـی مصرف مـی کننـد، ۲۵ درصـد احتمال پیشـرفت سـنگ کیسـه صفـرا را کـم مـی کننـد/ اگر مـی خواهید خـواب آرامـی داشـته باشـید، بـرای شـام، سـالاد سـبزیجات بـه همـراه گـردو مصـرف کنید.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *