ورزش های رزمی و ژیمناستیک قد کودکان را میسوزاند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ورزش های رزمی و ژیمناستیک قد کودکان را میسوزاند

شیوع کوتاه قدی در کشور
ایرنــا – عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران از شــیوع کوتــاه قــدی در کشــور خبــر داد و بــه والدیــن توصیـه کـرد، کـودکان خـود را بـه ورزش هـای رزمـی و کشـتی و بویـژه دختـران را بــه کالس هــای ژیمناســتیک نفرســتند. دکتــر احمدرضــا درســتی در همایــش تغذیــه در ســنین مدرســه در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران افــزود: بررســی هــا در ســال 91 نشــان مــی دهــد کــه 10 درصـد کـودکان در سـنین مقطـع ابتدایـی، کوتــاه قــد مانــده انــد. وی خاطرنشــان کــرد: هرچنــد الغــری و چاقــی نیــز معضــل ســامتی هســتند، امـا کوتـاه قـدی نیـز بسـیار مهـم اسـت. قـد زنـان اروپایـی 180 تـا 190 سـانتیمتر اسـت، امـا زنـان ایرانـی بسـیار کوتـاه قدتر هســتند؛ چــه اتفاقــی افتــاده کــه کوتــاه قــدی در جامعــه تــا ایــن انــدازه رایــج شــده اســت. بیمــار 19 ســاله بــا قــد 147 ســانتیمتر مراجعـه کـرده کـه حاضـر اسـت بـا عمـل در چهــار نقطــه پــا، بریــدن اســتخوان، دو بــار جراحــی، گــچ مانــدن پــا بــه مــدت یـک سـال و حتـی احتمـال خطـر مـرگ فقــط چهــار ســانتیمتر قــد بلندتــر شــود، در حالیکــه ایــن فــرد مــی توانســت در دوران کودکـی سـاالنه شـش سـانتیمتر قـد بکشــد امــا ایــن فرصــت را از دســت داد. ** کوتاه قدی ژنتیکی نیست. درسـتی بـا بیان اینکه از 18 سـالگی سـاالنه نیــم ســانتیمتر بــه قــد فــرد اضافــه مــی شـود، گفـت: اکنـون برخـی متخصصـان دارای اطالعـات قدیمـی، کوتـاه قـدی را ژنتیکــی و تابــع قــد پــدر و مــادر مــی داننــد در حالیکــه ایــن تئــوری کامــا رد شــده اســت. وی بــا نادرســت خوانــدن ایــن تئــوری کــه پــدر و مــادران کوتــاه قــد، فرزنــدان کوتــاه قــدی نیــز دارنــد، افــزود: علــت کوتــاه قــدی، وراثــت نیســت بلکــه عوامــل دیگــری ماننــد تغذیــه در آن خیلــی مهــم اســت؛ ژاپنــی هایـی کـه مقیـم آمریـکا شـدند و غذاهای آمریکایــی خوردنــد هــم قــد مــردم ایــن کشــور شــدند. عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران خاطرنشــان کــرد: نتایــج مقــاالت متعــدد نشــان مــی دهــد کــه کودکانــی کــه مــورد بــی مهــری قــرار مـی گیرنـد، الغـر، کوتـاه و یـا چـاق مـی شــوند. درســتی گفــت: عــاوه بــر تغذیــه، مشــکالت روحــی و روانــی نیــز مــی توانــد روی ســامت کــودکان تاثیــر منفـی داشـته باشـد، بطـور مثـال نبایـد از کـودکان خواسـت که تمـام نمـرات درس خــود را 20 بگیرنــد. عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشـکی تهـران بـا اشـاره به مسـاله اشـتها در کـودکان گفـت: کـودکان در طـول یـک ســال اول زندگــی، ســه برابــر وزن پیــدا مــی کننــد امــا در ســال دوم فقــط دو و نیـم کیلـو وزن اضافـه مـی کنـد کـه ایـن مسـاله موجـب مـی شـود والدیـن بـه زور بـه کودک خـود غـذا بخوراننـد، در حالیکه ایـن مسـاله اشـتهای کـودک را تحـت تاثیر قـرار مـی دهـد. وی افــزود: اســترس نیــز روی اشــتهای کــودکان و بزرگســاالن تاثیــر دارد. برخــی افـراد بـا اسـترس، هیـچ چیـز نمـی خورند و برخـی دیگـر بـا اسـترس، پرخـوری می کننـد. ** تاثیــر ورزش هــای رزمــی و ژیمناســتیک بــر قــد درســتی بــه تاثیــر منفــی ورزش هــای رزمـی و ژیمناسـتیک بـر قـد اشـاره کـرد و بــه والدیــن توصیــه کــرد کــه کــودکان خـود را بـه ورزش هـای رزمـی و کشـتی و بویــژه دختــران را بــه کالسهــای ژیمناســتیک نفرســتند. وی افـزود: بدتریـن ورزش بـرای دختـران، ژیمناســتیک اســت، زیــرا کوتــاه قــدی هــای جــدی در آنــان ایجــاد مــی کنــد. عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشـکی تهـران ادامـه داد: خـواب مناسـب نیــز روی ســامت و قــد کــودکان تاثیــر دارد؛ کاکائـوی زیـاد بـه رشـد قـدی کودک لطمــه مــی زنــد. درســتی افــزود: همــه افــراد روزانــه بایــد ســه تــا پنــج واحــد سـبزی بخورنـد. بسـیاری از کوتـاه قـدی هــا ناشــی از مصــرف نکــردن ســبزی اسـت. 40 درصـد ویتامیـن »آ« روزانـه بـه صـورت پیـش سـاز از سـبزی هـا دریافت مــی شــود. ** مصـرف روزانـه حداقـل دو واحـد میو ه وی گفـت: روزانـه بایـد حداقـل دو واحـد میـوه مصـرف کـرد؛ هـر واحـد میـوه بـه انـدازه یـک سـیب متوسـط و دربـاره میـوه هایـی ماننـد تـوت بـه انـدازه یـک فنجـان اســت. هرچنــد بحــث ســموم باقیمانــده در سـبزی و میـوه مطـرح اسـت، امـا بایـد ایـن مـواد غذایـی را مصـرف کرد، زیـرا در غیراینصـورت زودتـر عمـر بـه پایـان مـی رسـد؛ مـردم در تغذیـه اشـتباهاتی دارنـد، بطـور مثـال در مـورد نـان باگـت، قسـمت برشــته شــده آن را خــورده و خمیــر آن را دور مـی ریزنـد درحالیکـه بیشـترین میـزان پروتئیــن نــان در همــان قســمت خمیــر اسـت. ** عســل در گــروه مــواد متفرقــه غذایــی قــرار میگیــرد عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گفــت: عســل در گــروه متفرقـه مـواد غذایـی قـرار میگیـرد یعنـی بایــد آن را کــم مصــرف کــرد. درسـتی افـزود: عسـل امـروز تقلبـی تولید مــی شــود زیــرا شــکر را جلــوی زنبــور مـی ریزنـد تـا عسـل تولیـد کنـد؛ عسـل واقعــی، شــفا و عســل تقلبــی، مــرض اسـت. وی ادامـه داد: شـیر از منابـع عالـی ویتامیــن »آ« اســت؛ کمبــود ویتامیــن »آ« منجـر بـه کـوری مـی شـود؛ هفـت درصد مــردم کشــور کمبــود شــدید ویتامیــن »آ« دارنــد و شــب هــا خــوب نمــی بیننــد؛ شــب کــوری مقدمــه کمبــود ویتامیــن »آ« اســت. عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بیــان اینکــه کمبــود کلســیم موجــب کوتــاه قــدی مــی شــود، گفــت: بلــوغ دیــررس، ریــزش مــو و مشــکالت پوســتی از دیگــر پیامدهــای کمبــود کلســیم و روی اســت؛ گوشــت قرمــز و ســفید بهتریــن منبــع تامیــن روی هسـتند. درسـتی یـادآور شـد: کمبـود آهن در زنـان بیشـتر از مـردان دیـده مـی شـود و بهتــر اســت زنــان از مکمــل آهــن بــه انـدازه مناسـب اسـتفاده کننـد. وی بـا بیـان اینکـه مـادران بهتـر اسـت از شـش ماهگی تـا دو سـالگی، غـذای کـودک را نچشـند، گفـت: ابتـا بـه بیمـاری هـای فشـارخون و دیابـت در بزرگسـالی رابطـه مسـتقیم بـا تغذیــه در دوران کودکــی دارد.

 

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *