نقش والدین در پیشگیری از سو استفاده جنسی از کودکان

والدیـن مهمتریـن نقـش را در شـکل گیـری درسـت هویـت جنسـی فرزنـدان دارنـد کـه ایـن وظیفـه یکی از دشـوارترین مداخله گری هـای تربیتـی اسـت کـه نقـش مهمـی در رشـد و ایمـن سـازی کـودک از آسـیبهای آینـده خواهـد داشـت. کـودک از لحظـه تولـد بـا دو جنسـیت پسـر یـا دختـر بدنیـا مـی آیـد و بـا همـان جنسـیت رشـد مـی کنـد و نقـش هـای جنسـیتی را مـی پذیـرد امـا در حـوزه مسـایل مربـوط بـه جنسـیت آمـوزش نمـی بیند.همـان طـور کـه بـرای حـوزه هـای اخلاق ،علـم ،اجتمـاع و …تربیـت اخالقی،علمـی و اجتماعـی بـرای کـودک قائـل هسـتیم بایـد در حـوزه جنسـیت نیـز کـودک از تربیـت جنسـی برخوردار شـود تا از آسـییبهای زیـادی در امـان بمانـد. بـرای آمـوزش در ایـن حـوزه اغلـب والدیـن صبـر مـی کننـد تـا فرزندشـان بـه سـن بلـوغ برسـد تـا در ایـن رابطـه بـه او آ گاهـی بدهنـد و یـا انتظـار دارنـد کـه مدرسـه ایـن کار را بـرای کـودکان انجـام دهـد و بیشـتر والدیـن گمـان مـی کننـد کـه بهتـر اسـت در بـاره مسـائل جنسـی بـا کودکانشـان صحبـت نکننـد تـا حـواس کـودکان را بـه ایـن سـمت نکشـانند. آیـا مـی شـود جنسـیتی کـه از بـدو تولـد همراه مـا اسـت را نادیـده بگیریـم ؟ از آنجایی که والدین مسـوول اصلی تربیت کـودکان هسـتند بهتـر اسـت ابتـدا در حـوزه تربیـت جنسـی بـا مطالعـه آ گاه شـوند و یـا توسـط انجمـن هـای اولیـا و مربیـان و رسـانه هـای جمعـی آمـوزش ببیننـد تـا بتواننـد آمـوزش هـا و آ گاهـی هـای الزم در حـوزه تربیـت جنسـی را بـه کـودکان خـود منتقـل کننـد و ایـن آمـوزش هـا ا گـر شـامل والدیـن و کـودک باشـد نقـش موثـری در پیشـگیری از سـو رفتارهـای جنسـی بـا کـودکان خواهـد شـد. والدیـن نبایـد از دادن اطالعـات بـه کـودک بترسـند چـرا کـه کودکـی ا گـر نقـاط خصوصـی بـدن خـود را بشناسـد و بدانـد کـه ایـن اعضـا بدنـش ملـک خصوصـی او اسـت که هر کسـی نمـی توانـد بـدون اجـازه و رضایتـش بـه آنهـا دسـت بزنـد اولیـن قـدم را بـرای محافظـت از خـود در مقابـل آزارهـای جنسـی کـه ممکـن اسـت متوجـه او باشـد، برداشـته اسـت. گفتگـو در حـوزه جنسـیت و آموزشـهای مربـوط بـه آن وظیفـه والدیـن اسـت و از آنجایـی کـه کـودک پیـش از دبسـتان هـم مـورد آزار جنسـی قـرار مـی گیـرد والدیـن بایـد آمـوزش هـای ابتدایـی ماننـد خصوصـی بـودن برخـی اعضای بدن را به شـیوه درسـت بـه کـودک آمـوزش دهنـد فرامـوش نکننـد کـه آمـوزش هـا در ایـن حـوزه بایـد متناسـب بـا سـن کـودک ،بـه صـورت تدریجـی و مـداوم باشـند تـا بتوانـد نقـش بهتـری در پیشـگیری از آزارهـای جنسـی داشـته باشـد. برخی تحقیقات نشـان میدهد پیشـگیری تـا ۹۳ درصـد از آسـیبها جلوگیـری میکنـد در حالـی کـه درمـان تنهـا هفـت درصـد مؤثـر اسـت،امیدوارم والدیـن موضـوع تربیـت جنسـی کودکانشـان را جـدی گرفتـه و از همیـن امـروز آمـوزش خـود و کودکشـان را آغاز کننـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *