نام دیگرش باد است؛ سینیور

 

نام دیگرش باد است؛ سینیور

نـام دیگـرش بـاد اسـت؛ سـینیور!« نوشـته نویسـنده چیـره دسـت و قهـار کرمانـی، »منصـور علیمرادی« اسـت که در قالب »منظومه داسـتان ایرانی« و متشکل از ۷ داستان پیوسته اسـت و مانند مجموعه داسـتان اول علیمرادی »زیبای هلیل« فضای بومـی دارد.

ویژگـی اصلـی مجموعـه سـینیور زبـان خـاص و ذوق آزماییهای این نویسـنده در حوزه فرم و روایت اسـت کـه از آن کتابـی متفاوت سـاخته اسـت. نویسـنده با حضور دادن اوهام و فضای رئالیسـم جادویی مسـلط در این کتاب از طرفـی و تقابـل جنـوب بـا آمریـکای جنوبـی در طـرف دیگـر از ایـن کتـاب تجربـه خاصـی داشـته اسـت.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه از علیمرادی تاکنون دو مجموعه داسـتان و یـک رمـان نیز به چاپ رسـیده است.
»نام دیگرش باد اسـت؛ سـینیور!« در ۱۳۲ صفحـه و با تیراژ ۱۰۰۰ نسـخه توسط نشر نون منتشر شده و در بیست و هشتمین نمایشگاه کتـاب تهـران رونمایی شـد.

علاقـه مندان مـی توانند کتاب »نـام دیگـرش باد اسـت؛ سـینیور!« را از کتابفروشـی های سـطح شـهر تهیه نمایند.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *