مشاغل خانگی

مشاغل خانگی؛ چتری حمایتی برای اقتصاد خانوارها

مشاغل خانگی ؛ چتری حمایتی برای اقتصاد خانوارها

مشاغل خانگی ‭ ‬به‭ ‬مشاغلی‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬فرد‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭. ‬

ممکن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬کارفرما‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فرد‭ ‬فعالیت‭ ‬کاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬انجام‭ ‬دهد.

‬ اصطلاح‭ “‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خانگی‭” ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬۱۹۷۰‭ ‬معرفی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬برای‭ ‬صنایع‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌رفت،‭ ‬اما‭ ‬بعدها‭ ‬برای‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬نیز‭ ‬استفاده‭ ‬گردید‭. ‬

تحقیقات‭ ‬ابتدایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کردند‭.‬

در‭ ‬ایران‭ ‬زنان‭ ‬سهمی‭ ‬۸۰‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬خانگی‭ ‬را‭ ‬داشته‌اند‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬صادق‭ ‬است‭.‬

هرچند‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬خانگی‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬اما‭ ‬رشد‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬مشاغل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کرونا‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

نزدیکی‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬ساعات‭ ‬کاری‭ ‬منعطف‭ ‬از‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬موثر‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬شغل‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانوان‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

اما‭ ‬کارشناسان‭ ‬اقتصادی؛‭ ‬افزایش‭ ‬درآمدهای‭ ‬نفتی،‭ ‬رونق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬دستی،‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال،‭ ‬کاهش‭ ‬ناهنجاری‌های‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬مشاغل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مزیت‌ها‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬ایجاد‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬بر‭ ‬شمرده‌اند‭.‬

کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬اشتغال‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهمترین‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬مطرح‭ ‬است‭.‬

طبق‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مطالب‭ ‬شماره‌های‭ ‬قبل،‭ ‬هرچند‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭ ‬اما،‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

515‭ ‬رشته‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬بارگذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

طبق‭ ‬اسناد‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬ستاد‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون‭ ‬کار،‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬بالاترین‭ ‬تعداد‭ ‬رشته‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬هرچند‭ ‬مشاغلی‭ ‬همچون‭ ‬ادمینی‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مشاغلی‭ ‬که‭ ‬فروش‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬محصولاتشان‭ ‬صرفا‭ ‬بر‭ ‬بستر‭ ‬وب‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭

‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬در‭ ‬دسته‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬ثبت‭ ‬نشده‭ ‬اما‭ ‬طبق‭ ‬تعریف‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬

مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬همیشه‭ ‬جز‭ ‬شاخصه‭ ‬های‭ ‬توسعه‭ ‬یافتگی‭ ‬کشورها‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬زود‭ ‬بازه‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬مشاغل‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اقدامات‭ ‬موثر‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مشاغل؛‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی ‬است‭.‬

این‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1389‭ ‬به‭ ‬تایید‭ ‬شوای‭ ‬نگهبان‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آن،‭ ‬صاحبان‭ ‬مشاغل‭ ‬مزبور‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬ذیل‭ ‬برخوردار‭ ‬می‌شوند‭:‬
1ـ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬محلی‭ ‬شهرداری‭ ‬جهت‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬خانگی‭.‬
2ـ‭ ‬عضویت‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬سهامی‭ ‬عام‭ ‬خوشه‌ای‭ ‬تخصصی‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خانگی‭.‬
3ـ‭ ‬معافیت‭ ‬از‭ ‬عوارض‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬تعیینی‭ ‬و‭ ‬مصوب‭ ‬شوراهای‭ ‬اسلامی‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاها‭.‬
4ـ‭ ‬عدم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬مسکونی‭.‬
5‭ ‬ـ‭ ‬دولت‭ ‬می‌تواند‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ستاد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تعیین‭ ‬ضوابط‭ ‬حمایتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مالیات،‭ ‬تأمین‭ ‬وام‭ ‬قرض‌الحسنه‭ ‬اشتغال،‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬خویش‌فرما،‭ ‬تعرفه‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬سوخت‭ ‬مصرفی،‭ ‬ظرف‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬قانون،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬موردنیاز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬سنواتی‭ ‬محاسبه‭ ‬و‭ ‬لحاظ‭ ‬نماید‭.‬
6‭ ‬ـ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬قرض‌الحسنه‭ ‬بانکها‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬مهر‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ )‬ع). ‬

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *