قانون، جلوی مدلینگ را نگرفت

»موفقیت پروژه عنکبوت ٢»؛ در این عملیات ١٧٠ نفـر از فعـاالن اینسـتا گرامی در عرصـه مدل و لبـاس دسـتگیر شـدند.

نمونـه چنیـن خبرهایـی را در سـالهای گذشـته بارهـا و بارهـا شـنیدهایم کـه افـرادی بـا احـراز مصادیـق مجرمانـه در عملکرد خود دسـتگیر شـدهاند. بازداشـتهایی کـه گفتـه شـده شـکایتهایی حقیقـی و حقوقـی پشتشـان وجـود داشـته اسـت.

بـه گـزارش »خبرآنالیـن«، »مصطفـی علیـزاده« سـخنگوی مرکز بررسـی جرائم سـازمانیافته سـایبری سـپاه پاسـداران نیـز دراینبـاره گفـت: »در حرکـت سـازمانیافته بـا سـه مسـئله اساسـی مواجهیـم کـه در فضـای واقعـی و مجازی هر دو وجود دارد. تولیـد محتـوا در فضـای واقعـی اسـت و انتشـار در فضـای مجـازی. عامل اول، تقسـیم نقش اسـت کـه روی مدلهـا تمرکـز شـد کـه حلقـه آخـر پـروژه هسـتند.

آمـوزش، کار فکـری بـرای آمـدن جلوی دوربیـن، ترجمـه متـون و بومیسـازی ایـن مسـئله هـم هسـت. خانـم کیـم کارداشـیان یـک مـدل جـدی در حـوزه لبـاس اسـت و مدیرعامـل اینسـتا گرام بـه او میگویـد ایـن را بومـی کـن. بومیکـردن مدلهـا در دسـتور کار اسـت. قطعـا پشـتیبانی مالـی جـدی صـورت میگیـرد«.او افـزود: »توجـه بـه مقولـه مدلینـگ و چرخـه آن، احتمـاال ا گـر آرایشـگران، مزونهـا و عکاسهـا فعـال هسـتند، بـه معنـی ایـن نیسـت کـه همـه بـه صـورت مجرمانـه فعالانـد. بخشـی کـه بـه صورت سـازمانیافته و برای دسـتیابی به منافع اقتصـادی فعالیـت میکنـد، مدنظـر ماسـت… طر حهـا از حاشـیه خلیجفـارس و انگلسـتان میآیـد.

وقتـی کالـک عملیاتـی را جلـوی آدم رسـم میکننـد، میفهمیم هدفگـذاری خارجی اسـت«. مرکـز بررسـی جرائـم سـازمانیافته اعلام کرد: »پس از حدود دو سال کار مستمر و فشرده اطالعاتـی و در پـی وصول تعداد فراوانی شـکایت و گـزارش از جانـب خانوادههـای مختلـف از شـهرهای گونا گـون ایـران مبنـی بـر ضـرورت پاالیـش اخالقـی سـرویسهای پرکاربـرد ارتباطـی و اجتماعـی خارجـی بهویـژه اینسـتا گرام، پـروژه عنکبوت ٢ را در این محیط با موفقیت به پایان بـرده اسـت

«.به گـزارش »گـرداب«، مجموعـا ١٧٠ نفـر از مدیـران و ادارهکننـدگان صفحـات فوقالذکـر )شـامل ۵٨ مـدل، ۵١ مدیـر مـزون و طـراح لبـاس، ۵٩ عکاس و آرایشـگر و دو مؤسسـه فعـال در عرصـه مـد( کـه موفـق بـه اغـوای تعـداد قابلتوجهـی از جوانـان شـده بودنـد، شناسـایی و شـبکه ارتباطـی آنهـا کشـف شـد. از ایـن تعـداد بـرای ٢٩ نفـر از مدیـران اصلـی و مرتبطـان آنهـا پرونـده قضائـی تشـکیل شـد کـه منجـر بـه بازداشـت هشـت نفر و احضار بقیه افراد و اما کن مرتبـط بـا جرائـم ایشـان نیـز بـا حکـم قضائـی پلمـب شـد.

امـا ماجـرا اینجاسـت کـه در عیـن چنیـن برخوردهـای سـفت و سـختی کـه بـوده و هسـت، ایـن فضـای غبارآلـود و پرهیجـان نهتنها کـم نشـده، بلکـه هـر روز ابعـاد و رنگورویـی جدیـد بـه خـود میگیـرد و بـه قولـی مدلینـگ چـه بـا قانـون و چـه بیقانـون از بیـن نمـیرود، بلکـه از شـکلی بـه شـکلی دیگـر درمیآیـد. ایـن جملـه معـروف را در صحبـت بیشـتر مدلهایی که تا حدی در رسـانههای اجتماعی معـروف شـدهاند شـنیدهاید کـه از کودکـی بـه هـم میگفتـن بـه درد تبلیغـات میخـوری و مـن رو تـوی عکسهـا و مهمونیاشـون میبـردن و بعـدا بـرای فروشـگاهها و برندهاشـون ازم میخواسـتن فلان لبـاس و فلان سـاعت رو اسـتفاده کنـم یـا اینکـه وقتـی تعـداد الیـک و ِشیرشـدن عکسهـام از یـه انـدازهای باالتـر رفـت، پیشـنهاد مـیدادن براشـون بـدون پـول یـا در ازای بـن خریـد محصولاتشـون تبلیـغ کنـم و… .

شـاید ایـن عمومیتریـن شـکل ورود یـک جـوان بـه عرصـه مدلینـگ بـوده باشـد کـه بسـیاری دیگـر از جوانهـا را بـه ایـن فضـای جـذاب ترغیـب کـرده اسـت. فضایـی کـه بـرای مدلینـگ در ایـران طراحـی شـده، آنقدر فضای مبهم و نامعلوم و پرآشـوبی است که نمیتوان حتی برای یک بخش آن هم تعریـف و تعهـدی را بـه شـکلی قطعـی اعلام کـرد و از یـک جایـی بـه بعـد همـه چیز نفی میشـود و کسـی مسـئولیت کار یـا چیـزی را قبـول نمیکنـد، از یـک جایـی بـه بعـد، کسـی کـه وارد ایـن فضـا شـده، حتما مجرم اسـت.

تعداد دسـتگیریها و برخوردهـای انتظامـی و قضائی که در سـالهای اخیـر و بهویـژه سـال گذشـته دربـاره مدلهـا شـاهد بودیـم و خبرهـای آن در بیشـتر اسـتانها وجـود داشـت، تنهـا بخشـی از حجـم برخوردهـا در ایـن عرصـه بـود. واقعیـت این اسـت که تعداد اندکـی از همـه تذکرهـا و هشـدارها و اطالعیههـا و… در ایـن عرصـه جـذاب و پرخطـر و آسـیب بـه مرحلـه برخـورد قضائـی و انتظامـی میرسـد، امـا آیـا همیـن انـدازه هـم کارگشـا و مؤثـر بوده اسـت؟ آیـا بـا دسـتگیری و تعطیلـی چنیـن کانالهـا و شـبکههایی در فضـای مجـازی یـا حتـی فضاهـای واقعـی در محیـط رسـمی و غیررسـمی شـهری، حجـم ایـن اقدامـات و تجـارت گسـترده کـم یـا قطـع میشـود؟ آیـا جوانانـی کـه گرایـش بـه مدلشـدن دارنـد، باالخـره راهشـان را درسـت یـا نادرسـت بـه سـمت ایـن جریانهـا پیـدا نمیکننـد؟ آیـا بـا غیرقانونیکـردن یـک اقـدام جلـوی گسـترش آن را میگیریـم؟

مدلهـای معروفـی در سـالهای گذشـته سرنوشـت و زندگیشـان بـرای دختـران و پسـران جـوان و سـایر گروههـای سـنی علنـی و خبـری شـده اسـت. خانم مدلی که در برنامه ماه عسـل آمـد و اظهاراتـی حا کـی از نوعـی پشـیمانی در مقابـل رسـانهها داشـت، مدلهـای جوانـی کـه ا گرچـه در نهایـت در ایـران نماندنـد و حـاال آواره کشـورهای همسـایه هسـتند یا مدلهایی که در ایـران هسـتند و زندگـی پنهانـی و دوگانـه دارنـد؛ امـا در همـه ایـن مـوارد آنچـه در صفحه هـای مجـازی از خودشـان نشـان میدهنـد، شـرایطی ایـدهآل، رضایت بخـش و البتـه زیبـا و جـذاب اسـت کـه درسـت به همین دلیـل مخاطـب جـوان بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه ایـن کار بـا همـه سـختی هایش ارزش دارد.

زنـان و مـردان مـدل زیـادی در اظهاراتشـان بارهـا گفتهانـد کـه ایـن وادی بسـیار سـخت و پرخطـر اسـت و حتـی دربـاره بسـیاری از آسـیبهایش هـم حـرف زده و آنهـا را صراحتـا یـاد کرده انـد؛ امـا چـرا مخاطبـان ایـن مدلهـای معـروف بـه ایـن راه پـر از چـاه اینقـدر نـگاه سـاده انگاران های دارنـد؟ کافیسـت جسـتوجویی کوتـاه در شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی بکنیـد کـه کاملا گویـای شـکل دیگـری از قوانیـن نانوشـته در فضـای مدلینـگ اسـت کـه کاری بـا بـود و نبـود قانـون رسـمی در کشـور نـدارد و راه خـودش را مـیرود و مشـتریهای خـودش را هـم دارد.

درعین حـال بسـیاری از مؤسسـه های مـدل و لبـاس، فروشـگاههای اینترنتـی یـا مزونهـا بـه شـکلی رسـمی در فضـای مجـازی محصـولات خـود را بـر تـن مدلهـا بـه نمایـش میگذارنـد و فعالیتشـان هـم متوقـف نمیشـود و ایـن یعنـی آنچـه بـه عنـوان »نبـود قانـون بـرای فعالیـت رسـمی« و »غیرقانونی بـودن فعالیـت مدلینـگ« گفتـه میشـود راه دروهـای زیـادی دارد.

بـه نظـر میرسـد ایـن قاعـده کـه »جلـوی هـر چیـزی را بگیریـد، طرفدارانـش بیشـتر میشـود« دربـاره حـوزه مدلینـگ کاملا وجـود دارد و بگیـر و ببندهـای بسـیار و البتـه الزم دربـاره آن هـم نتوانسـته طرفـداران و مشـتاقان بـه این عرصه را کـم کنـد و بایـد بـه جـای محدودیتهـا الگوهـا و راههـای مجـاز و قانونـی را بـه آنهایـی کـه مشـتاق و بیاطلاع هسـتند نشـان داد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *