طاقچه ای به رنگ بیشعوری

در نوشـته زیـر و سـری نوشـته هـای آینـده، سـعی داریـم هـر از چند گاهـی کتابی به دسـت گرفته، هم خودمـان بخوانیـم و هم برای شـما بازگـو کنیم. این نه تنها به افزایش سـرانه خواندن و مطالعه ی کشـور کمـک مـی کنـد بلکـه رسـم زیبایـی اسـت کـه می توانـد بـه افزایـش آگاهی هـای اجتماعـی، فرهنگی، سیاسـی و اطالعـات عمومی جامعـه ایـران بیافزاید. در سـری اول »کتـاب خوانـی« با کتاب »بیشـعوری« نوشـته بـی نظیر »خاویـر کرمنـت«، همراه ما باشـید. پیشـاپیش از اسـتفاده بیـش از حـد از کلمـه طنزآلود »بیشـعور« پـوزش مـی طلبیم. دو شـگفتی بـزرگ جهـان، اهـرام مصر و مجسـمه ی ابوالهول نیسـتند. بلکه شـگفتی های واقعـی عبارتند از: 1 -چـرا بی شـعورها به خودشـان حق مـی دهند که اینقدر نفرت انگیـز رفتار کنند؟ 2 -چرا از یادآوری این نکته می رنجند؟ )سنت آراکولیوس( آیـا از اینکـه همسـایه تـان زبالـه هایـش را در جـوی آب مـی ریـزد عصبانـی هسـتید؟ آیـا تـا بحـال پیش آمـده کـه در اداره ای بـرای گرفتـن امضـا روزهـا و سـاعتها در آمد و شـد باشـید؟ آیا احسـاس می کنید برخوردهـای رییـس تـان با شـما توهین آمیز اسـت؟ آیـا تـا به حـال دلتـان مـی خواسـته که یـک صندلی را بـر فـرق پزشـکی بکوبید کـه بعد از سـاعتها انتظار و پرداخـت حـق ویزیـت کالن موفـق بـه دیـدارش شـده ایـد و بـدون آنکـه اجـازه بدهـد شـما در مورد بیماریتـان توضیـح بدهیـد شـروع به نوشـتن نسـخه کـرده اسـت؟ آیـا از دیـدن مجـری هـای تلویزیـون عصبـی می شـوید؟ آیـا با شـنیدن حرفهای سیاسـت مـداران دچـار رعشـه و ناسـزا گویـی می شـوید؟ آیا وسوسـه ی خفـه کـردن بزرگترهای فامیلی کـه دایما مشـغول فوضولـی، نصیحت و بزرگتری هسـتند زیاد بـه سـراغتان می آید؟ آیـا با همکاران از زیـر کار دررو و زیـر آب زن زیـاد دسـت بـه یقه می شـوید؟ آیا هر هفته دوسـتانی به سـراغتان می آیند که بخواهند شـما را بـه فعالیـت تجاری یا آیین مذهبـی جدیدی دعوت کننـد و یا دسـت کـم چاکرایتـان را بـاز کننـد؟ رابطه تـان بـا همسـرتان چطور اسـت؟ بـه فکر جدا شـدن از او هسـتید یـا آنقـدر شـرور اسـت که حتـی جرات جـدا شـدن از او را هـم نداریـد؟ آیا بچه هـای تُخس و شـروری کـه دایما باعث سـرافکندگیتان می شـوند هـم دارید؟ اگر پاسـختان به این پرسـش ها مثبت است این کتاب برای شماسـت چرا که شـما با بی شـعورها سر و کار داریـد. ایـن کتـاب، کتابـی در باب پدیـده ی حماقت و بـی شـعوری در جوامـع کنونـی به عنـوان راهنمای عملـی شـناخت و درمان خطرناکترین بیمـاری تاریخ بشـریت راهنمای ارزشـمندی برای شـناخت و درمان عارضه ی بی شـعوری و نحـوه ی رفتار با مبتالیان به این بیماری اسـت. اما اگر پاسـختان به پرسشـهای باال منفـی اسـت احتماال خطر جـدی تری شـما را تهدید می کند. شـاید بی شـعوری یک بیماری اسـت و مثل تمام بیماری ها برای پیشـگیری و درمانـش باید آن را درست شناخت. متـن فـوق بخشـی از مقدمـه ی مترجـم کتـاب بـی شـعوری، آقای محمود فرجامی اسـت کـه با ترجمه ی ایـن کتـاب خدمت بزرگـی به جامعـه ی امروزی کرده اسـت! بی شـعوری بیمـاری ای اسـت که خود شـخص بـی شـعور را نـه تنهـا آزار نمی دهـد بلکه فـرد از بـی شـعور بـودن خود لـذت هم می بـرد در حالـی کـه باعـث بوجـود آمـدن ضعف اعصـاب در اطرافیـان مـی شـود و آزار دهنده نیز هسـت. از آنجایـی کـه هر یـک از ما در زندگی مـان با طیف وسـیعی از بیشـعورها سـروکار داریم )شـاید خود ما هـم یکـی از آن هـا باشـیم( خواندن این کتـاب را به همـگان به شـدت توصیه مـی کنیم. در شـماره هـای آینده سـعی بـر آن داریـم که خالصه ای از فصـل هـای کتـاب بیشـعوری را بـرای مخاطبان عزیـز بیاوریم.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *