صیغه های مدرن

1  _ «پا شکسـته »، « ضعیفه » ، « نا قص العقل»،«بـی ادبی»،«بچـه هـا» ایـن هـا همـه جایگزینـی بـرای واژه «زن»در روزگاری نـه چنـدان دور بـوده اسـت. روزگاری کـه زن بایـد بچـه بـه بغـل دو متـر عقـب تر از شـوهر در کوی و بـرزن قـدم بـر می داشـت. دورانـی که به قول آن شـاعر ناشـناس:
زنان را همیـن بـس بـود یـک هنـر/ نشـینند و زاینـد شـیران نـر
در همـان روزگاران هـم بزرگانـی چون “شـرزین دبیر” بودند که خرد را بـه درختـی تشـبیه مـیکردنـد کـه مـرد و زن از میـوه آن سـهم دارنـد.همـه آدمیـان را یکسـان دانسـته بـود و بـر ایـن عقیـده بـود کـه ا گـر زنـان دوک نشـین هسـتند از آن روسـت کـه مشـق دوک مـی کننـد و…
بـا ورود بـه دنیـای مـدرن و بـاز شـدن پـای دختـران بـه دبیرسـتان هـا و دانشـگاه هـا و پـس از آن ورود بـه مشـاغل گوناگـون رفتـه رفتـه ایـن واژ گان از یـاد مردم رفـت. زنان امروزبـه لطـف تلاش صـد سـاله خـود و همراهـی مـردان فهمیده«سـرکار خانـم» هسـتند.

2 -زنـان مـا سـرکار خانـم شـده انـد. در هـر پیشـه و منصبـی کـه باشـند. فرقـی هـم نمـی کنـد کـه دکتـر باشـند، مهنـدس باشـند، کارگـر باشـند یـا کدبانـو و…
امـا هنـوز هـم تفکـری وجـود دارد کـه بـا وجـود ایـن کـه واژ گان بـی معنـای ابتـدای ایـن یادداشـت را دربـاره زنـان بـه کار نمـی بـرد، رفتـاری مشـابه همـان روزگاران دارد. ایـن جاسـت کـه بایـد گفـت عـده ای در عصـر حجـر جـا مانـده انـد. مـردان نامـزد ریاسـت جمهـوری نیـک مـی داننـد کـه نیمـی از جمعیـت رأی دهنـده، زنان هسـتند.در نتیجـه بـرای مدتـی معیـن عنـوان«زن» از زبانشـان نمـی افتـد. امـا پـس از پیـروزی گویی زنـان، ضعیفـه هـای مدرنـی بیـش نیسـتند.آن گاه نـه تنهـا بـه وزارت نمـی رسـند؛ بلکـه درمدیریـت هـای میانـی هـم جایـی ندارنـد و…

#خشـونت_علیه_زنان انـواع مختلفـی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *