شماره 159 زن و اجتماع منتشر شد

شماره 159 نشریه زن و اجتماع با عناوینی  چون

✒️مادر محیط زیست ایران در آغوش زمین آرام گرفت

✒️مادرانه های دوران کرونا

✒️خشونت علیه زنان کارمند
✒️زنان قوی چه ویژگی هایی دارد؟
✒️کلمات؛ قاتلان خاموش
✒️کرمان، چگونه پایتخت فرهنگی کتاب میشود؟!

 دانلود نسخه پی دی اف

شماره های دیگر ...