زندگی روزمره و انتخاب شخصی

 

جذابیــت جســمانی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در دوران مــدرن اســتانداردهای جدیــدی پیــدا کــرده و از عوامــل شــکل دهنـده ی روابـط افـراد محسـوب مـی شـود، بــه طــوری کــه مدیریــت بــدن در دوران مــدرن اهمیــت بیشــتری یپیــدا کــرده اســت و رفتارهــای گوناگــون بهداشــتی نظیــر بدنســازی، رژیمهــای غذایــی، تجهیــرات ورزشــی و آرایشــی مختلــف بــرای مراقبــت از بــدن پدیــدار شــده اســت. بــه نظــر مــی رسـد در دوره ی جدیـد بـا تحـوالت جهانـی شـدن، بیـش از حـد بـه مسـئله ی بـدن توجـه شــده اســت کــه میتــوان بــه پــاره ای عوامــل اشــاره کــرد: سیاســی کــردن بــدن توســط فمینیســتها، عوامــل جمعیــت شــناختی، رشــد فرهنــگ مصرفــی، پیدایــش تکنولوژیهــای جدیــد وحرکــت بــه ســوی مدرنیتــه بــا آمــدن مدرنیتــه نگرانــی ای در انســان مــدرن در خصــوص رابطــه ی اجتماعــی اش بــا دیگــران و قضــاوت آنهــا دربــاره ی خــودش بــه وجــود آمــد کــه بــدن یکــی از مهمتریــن عرصــه هــای ایــن نگرانــی هاســت. در عصــر حاضــر، زندگــی روزمــره بــه موضــوع انتخــاب شــخصی تبدیــل شــده اســت بدیــن معنـا کـه مـردم میتواننـد کاری را انجـام دهنـد کــه میخواهنــد ومیتواننــد چیــزی بشــوند کــه خودشــان میخواهنــد بشــوند، رویــه ای کــه حاکـی از فـردی شـدن اسـت. امـروزه، مـردم بــه طــور فزاینــده ای بــر مبنــای عالیــق و منافـع فـردی دسـت بـه کنـش میزننـد و بـدن نیـز در ایـن جریـان فـردی شـدن، اختصاصـی تــر میشــود و هرشــخص ســعی در مدیریــت بــدن خویــش دارد. از آنجـا کـه زنـان در مقایسـه بـا مردان نسـبت بـه وضعیـت زیبایـی و ظاهـری خـود و آنچـه بــه چشــم میآیــد دقــت بیــش تــری دارنــد و حساسـیت و توجـه افزونتـری نشـان میدهنـد، ایــن توجــه وافــر آنــان را وامیــدارد تــا رفتارهایــی گاه افراطــی را بــه منظــور تطبیــق ویژگیهـای بـدن بـا الگوهـای فرهنگـی زیبایـی چهــره و انــدام کــه در رســانه هــای جمعــی و عوامــل تبلیغاتــی صنعــت زیبایــی تبلیــغ میشــود، اتخــاذ کننــد کــه تبعــات ســوئی را بــه بــار مــیآورد. در چنــد دهــهی اخیــر در ایــران تناســب انــدام بــه عنــوان معیــار زیبایــی انــدام مــورد توجــه افـراد قـرار گرفتـه اسـت و اقـدام بـرای رعایـت رژیــم غذایــی الغــری جهــت دســتیابی بــه تناســب انــدام بــه دغدغــه ی برخــی از افــراد ایرانــی تبدیــل شــده اســت. امــا ایــن رژیمهــای غذایــی بــرای ســامت روانــی و جســمانی پیامدهــای ســوئی دارد، هنگامــی کــه الغــری بــه عنــوان شــرایط مطلــوب بدنــی در رســانهها تبلیــغ میشــود، دختـران و پسـران جـوان در طلـب رسـیدن بـه وزن ایــده آل خــود را در معــرض رژیمهــای ســخت غذایــی قــرار میدهنــد و در واقــع خــود را در حساســترین شــرایط رشــد بدنــی از شــرایط تغذیــه ی ســالم و متعــادل محــروم میســازند. فشــارهای فرهنگــی از جملــه مهمتریـن عواملـی اسـت کـه در گرایـش افـراد بــه جراحــی زیبایــی اثــر میگــذارد، تأثیــر فشــارهای فرهنگــی در ســطح بیــن المللــی از طریــق رســانههای جمعــی تشــدید شــده بــه طوری‌کــه ارزشهــای خــاص مرتبــط بــا اشـکال و اندازههـای بدنـی ایـده آل و مطلـوب معرفــی شــده از طریــق رســانهها در رفتارهــای افـراد اثـر میگـذارد کـه بـه جامعـه ایـران نیـز ســرایت یافتــه اســت

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *