زنان ومحیط زیست

مسـئله محیـط زیسـت و حفـظ آن علاوه بـر مسـئله علمـی آن، ایـن روزهـا تبدیـل بـه مسـئله ای اجتماعـی شـده اسـت

و در بسـیاری از مـکان هـا و محافـل بـه آن پرداختـه مـی شـود امـا آن چـه در ایـن نوشـته بـه آن پرداختـه مـی شـود نقـش زنـان در حفـظ محیـط زیسـت مـی باشـد.

زنـان نیمـی از جمعیـت جهـان را تشـکیل مـی دهنـد و بنابرایـن مـی تواننـد در بسـیاری از مسـائل از جملـه توسـعه و پیشـرفت یـک جامعـه نقـش بـه سـزایی دارنـد.

زنـان علاوه بر تربیـت فرزندان، مدیریت منـزل، اشـتغال در خـار ج از منـزل و سـایر مسـئولیتهایی کـه بـر عهـده دارنـد،
سـهم بسـیار موثـر و گسـترده ای در فعالیـت هـای زیسـت محیطـی دارنـد. نکتـه ایـن اسـت کـه زن بـه عنـوان یـک مـادر اولیـن معلـم فرزنـدان خـود اسـت و بنابرایـن رفتـار او و آمـوزش هایـی کـه فرزنـدان بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از او دریافـت مـی کننـد بسـیار موثـر هسـتند و مـی تـوان گفـت کـه زنـان یکـی از عوامـل مهـم انتقـال فرهنـگ زیسـت محیطـی بـه فرزنـدان خـود مـی باشـند.
در صورتـی کـه زنـان بـه مسـائل زیسـت محیطـی اهمیـت داده و آن را در صـدر فعالیـت هـای خـود مـورد توجـه قـرار دهنـد بنابرایـن

ایـن فرهنـگ بـه فرزنـدان آنهـا نیـز انتقـال مـی یابـد. یکـی از ایـن فعالیـت هـای زیسـت محیطـی مهـم و موثـر در منـزل اسـتفاده صحیح و اصولی از آب می باشـد که زنان بـا رعایـت مصـرف صحیـح آب مـی تواننـد بـه صرفـه جویـی در مصـرف آب کمـک فراوانـی نماینـد. همچنیـن آنـان بـا تشـویق افـراد خانـواده بـه اسـتفاده صحیـح و اصولـی از کاغـذ بـه حفـظ منابـع زیسـت محیطـی کمـک نماینـد. بـا مصرف مواد پالسـتیکی و ظـروف یکبـار مصـرف کـه پانصـد سـال بـرای تجزیـه آن وقـت الزم اسـت کمـک زیـادی بـه پیشـگیری از آلودگـی محیـط زیسـت انجـام مـی دهنـد. اسـتفاده از کیسـه هـای پارچـه ای بـه جـای کیسـه هـای پالسـتیکی خریـد نیـز بسـیار مفیـد اسـت. همچنیـن تفکیـک زبالـه در منـزل و آمـوزش آن بـه فرزنـدان از جملـه مولفـه هـای بسـیار مهـم حفـظ محیـط زیسـت مـی باشـد. پـس بـه عنـوان یـک شـهروند و یـک عضـو جامعـه بزرگتـر بایـد بـه ایـن مسـئله بیاندیشـیم کـه چگونـه مـی توانیـم بـه حفـظ منابـع زیسـت محیطـی کمـک نماییـم. شـاید بهتریـن راه آن شـروع کـردن از منـازل و خانـواده مـان باشـد تـا ایـن فرهنـگ بـه تمامـی جامعـه تسـری پیـدا کنـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *