زنان بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند!

 

زنان بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند!


در مطالب قبل، بـه تعدادی از عواملـی که به نحـوی بـر افسـردگی زنـان تاثیـری مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم مـی گذارنـد اشـاره کردیـم، مواردی همچـون عوامـل بیولوژیکـی دخیـل در افسـردگی، مشـکلات پیـش از قاعدگـی، بارداری، افسـردگی پـس از وضـع حمـل و همچنیـن یائسـگی و پیش یائسـگی در نوشـتار گذشـته آمـد و حـال ادامـه آن را بـه مخاطبـان گرامـی تقدیـم مـی کنیـم.

عوامـل اجتماعـی و فرهنگـی دخیـل در افسـردگی

افسـردگی در خانـم ها تنهـا مربوط بـه دلیل زیسـت شـناختی و بیولوژیکـی نمـی شـود. اسـترس هـای ناشـی از زندگـی اجتماعـی و فرهنگـی نیـز نقـش مهمـی را در ایـن زمینـه بـازی مـی کننـد. هـر چنـد آقایـان نیـز تحـت فشـار چنیـن اسـترس هایـی قـرار دارنـد، امـا بـاز هـم میـزان این فشـار در خانـم ها بیشـتر اسـت. بـه عنـوان مثـال اکثـراً خانـم هـا بایـد بـار مسـئولیت خانـه و محیـط کار را بـا هـم به دوش کشـند. خانـم هـا معمـولا درآمـد هـای پاییـن تـری نسـبت به آقایـان دارند، بـه تنهایی از فرزندان خـود مراقبـت مـی کننـد و سـابقه آزار و اذیـت جنسـی را نیـز تجربـه کرده انـد کـه همـه این مـوارد منجر بـه ایجاد افسـردگی در فـرد مـی شـوند، به ویـژه در خانـم هایی کـه قبلا پیشـینه ایـن بیمـاری را داشـته انـد. قدرت و شرایط نابرابر بـه طـور معمـول خانـم هـا در آمـد کمتـری نسـبت بـه آقایـان دارنـد.

شـرایط نامسـاعد اقتصادی آنهـا را دچـار اسـترس مـی کنـد، اغلـب نگـران آینده هسـتند و همیـن امـر باعـث مـی شـود تـا کمتـر در متـن جامعـه قـرار بگیرنـد و دسترسـی کمتـری بـه مداوای پزشـکی داشـته باشـند. درصـد کمـی از خانـم هـا نیـز از استرسـی کـه تبعیـض نژادی بـه آنها مـی دهد، رنـج می برنـد. این مقوله، احساسـی بـه شـما می دهـد که گویـا هیـچ گونـه کنترلی بـر روی زندگـی خـود نداریـد. ایـن امـر شـما را بـه سـمت نافعالـی جنسـی، منفـی گرایـی و فقدان اعتمـاد بـه نفـس سـوق مـی دهـد کـه تمـام مـوارد در نهایـت منجـر بـه افسـردگی مـی شـوند.

فشار کاری خانـم هایـی کـه در خـارج از خانـه کار مـی کننـد بـاز هـم کارهـای زیادی در خانـه برای انجـام دادن دارنـد. بـه ایـن معنا که در طول هفتـه سـاعات بیشـتری را نسـبت بـه آقایـان، صـرف برآورده کردن خواسـت هـای دیگران مـی کننـد. بسـیاری از خانـم هایـی کـه بـه تنهایـی در حـال بـزرگ کردن فرزندانشـان هسـتند، گاهـی اوقـات مجبـور مـی شـوند چندیـن شـغل را بـا هم انجـام دهند تـا مخارج خانواده درآیـد؛ این کار باعـث افزایش چالش هـا و اسـترس های یـک خانم می شـود. برخی از خانـم هـا نیز بایـد هم از فرزندان نوجوان و جـوان خـود مراقبت کننـد هم از افراد مسـن و از کار افتاده فامیـل. ایـن امـر شـما را حتما به سـوی افسـردگی سـوق خواهـد داد.

سوء استفاده های جسمی و جنسی خانـم هایی کـه در معـرض تجاوز قـرار گرفته انـد و یـا در کودکـی آزار و اذیـت شـده انـد، در معـرض خطر افسـردگی قرار دارنـد. خانم هایـی کـه در زمـان نوجوانـی و جوانـی مورد آزار و اذیـت جنسـی قـرار گرفتنـه انـد نیـز ریسـک بالاتـری در ابتلا بـه افسـردگی دارند. هر چند سـوء اسـتفاده های جنسـی در مردان و پسـرهای جـوان نیـز مشـاهده مـی شـود، اما شـیوع آن در بانـوان و دخترهـا خیلـی بیشـتر اسـت. همچنیـن خانم هایـی که در بزرگسـالی متحمـل آزار و اذیـت جسـمانی، احساسـی و یا جنسـی شـده انـد، بـاز هـم دچـار افسـردگی میشوند.

مداوای افسردگی بدون توجـه بـه ایـن مطلـب کـه دلیـل قطعـی افسـردگی چیسـت، خانم ها نسـبت بـه آقایان، علائـم متفاوتـی را بـروز مـی دهنـد از جملـه: احسـاس گنـاه بیشـتر، اضطـراب، احسـاس بیهودگـی، خسـتگی، اشـفتگی در خـواب، اضافـه وزن، هـوس در مصـرف کربوهیدرات هـا. نوعـی از افسـردگی کـه در بانوان بسـیار شـایع مـی باشـد، افسـردگی فصلی می باشـد؛ کـه دـر دـوره ی بخصوصـی ظاهـر شـده، پس از مدتـی از بیـن مـی رود و مجددا سـال بعـد دقیقـا دـر همـان موقـع، دوبـاره بروز مـی کند. بـه علاوه افـراد خانواده نیـز عامـل مهمی در مبتلا شـدن خانـم هـا بـه افسـردگی هسـتند. اگـر چه ممکن اسـت تمـام عوامـل بیولوژیکی، اجتماعـی، فرهنگـی، و روانـی مخالـف شـما باشـند، امـا درمان هایـی وجود دارنـد که کامال موثـر شـناخته شـده انـد. حتـی دـر حاد تریـن انـواع افسـردگی بازهـم بهـره گیـری از درمان درسـت، بیمـاری را از بیـن خواهـد برد.

نمـی دانیـد از کجـا باید درمـان را آغـاز کنید؟ بـرای بیشـتر خانـم ها پزشـک متخصـص زنان و زایمـان نقـش مهمـی را در انجـام اقدامـات پیشـگیرانه بـازی مـی کند. شـما هـم اصولا در هنـگام صحبـت کردن بـا آنها احسـاس راحتی بیشـتری مـی کنیـد. آنهـا مـی توانند خودشـان مداوا را شـروع کرده و همچنیـن متخصصیـن مربوطـه را بـه شـما معرفـی کننـد تـا از طریـق روان درمانـی و یـا اسـتفاده از داروهـای ضـد افسـردگی سلامت خـود را مجددا بدسـت آورید. بـاور ایـن امر کـه بیماری تـان غیر قابـل درمان بوده و در وضعیت بدـی قرار داریـد، خود به عنـوان یـک از بهتریـن نمونـه هـای افسـردگی قلمداد مـی شـود. شـما خیلـی بیشـتر از یـک مـرد در معـرض ابتلا بـه افسـردگی قـرار داریـد امـا نبایـد تصـور کنیـد کـه بایـد خیلـی راحـت بـا آن کنـار بیاییـد و بـا ایـن مشـکل به زندگـی خـود دامـه دهیـد. درمـان مناسـب می توانـد بـه شـما کمک کنـد تـا بتوانیـد مجددا از زندگـی خـود لـذت ببرید.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *