ضرورت مدیریت زنان در جامعه

بـا انتخـاب دولـت یازدهـم در سـال 92 زنـان و بانـوان ایرانـی فرصتـی دوبـاره یافتنـد تـا همـراه و همـگام مـردان سـرزمین شـان در توسـعه همـه جانبـه کشـور نقـش ویـژه ای ایفـا کننـد. امـا ورود زنـان بـه عرصـه مدیریتـی کشـور بـا موانـع بزرگـی روبـرو شـد که نگاه و فرهنگ مردسالارانه حا کم بر سـاختار سیاسـی ایـران از سـخت تریـن آن بـود. ایـن کـه زنان بـرای زنان تصمیم بگیرنـد و برنامـه بریزنـد یـا مـردان مهـم نیسـت؛ اهمیـت ایـن اتفـاق در خروجـی تصمیمـات و برنامـه هایی اسـت کـه به نفع زنـان و بانـوان تمـام شـود.
مگـر نـه ایـن که شـورای شـهر کرمان رکـورددار ورود زنـان بـه ایـن پارلمـان محلـی بـود؟
مگـر نـه ایـن کـه نماینـدگان زن مجلـس نهـم ضـدزن تریـن لوایـح و قوانیـن را تصویـب کردنـد؟
امـا مشـارکت حدا کثـری مـردم ایـران بـرای تغییـر وضعیـت ناخـوش گذشـته، شـرایطی را پیـش روی همـه قـرار داد تـا در ایـن هـوای معتـدل، نفسـی عمیـق بکشـند و سرنوشـتی درخشـان بـرای خـود رقـم بزننـد. بـا ایـن حـال بـاور دولـت معتـدل روحانـی بـه شایسـتگی هـا و توانمنـدی هـای زنـان بهتریـن نتیجـه ای بـود کـه مـی شـد از انتخابـات ریاسـت جمهـوری دو دوره اخیـر گرفـت. بـه تبـع ایـن نتیجـه، مجلـس و شـورای شـهر نیـز محلـی از انتخـاب زنـان شـدند تـا نیمـی از جامعـه ایـران قـدم هـای خـود را در مسـیر پـر سـنگلاخ برابـری جنسـیتی در عرصه مدیریتی کشـور استوارتر و البته امیدوارانه تـر بردارنـد. ایـن رونـد روبـه رشـد در اسـتان هـم راه خـود را تـا حـدودی پیـدا کـرده و بانـوان شایسـته کرمانـی را بـر صندلـی هـای معاونتـی و مشـاورتی نشـانده اسـت. نماینـده دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان کرمـان بـا اعتماد به توانایـی های ویژه بانـوان و نـگاه حسـاس آنـان بـه جزئیـات مسـائل و معضلات اجتماعـی اولیـن قـدم را خـود برداشـت و انتظـار مـی رود بـا همیـن اعتمـاد و اعتقـاد، دیگـر مدیران را به ایـن گونه انتصاب مجـاب کنـد. نهادهایـی در بدنـه دولـت وجـود دارنـد کـه بـا ویژگـی هـای جنسـیتی زنـان چـون نـگاه دقیـق تـر و مسـئولیت پذیری بیشتر، بهتر می توانند در مسیر خدمت گذاری موفق باشـند؛ نهادهایـی چـون آمـوزش و پـرورش و علوم پزشـکی که بـا دو مبحـث مهـم و حیاتـی آمـوزش و سلامت جامعـه برخورد دارنـد. همچنیـن نهادی مثل شـهرداری کـه بالاترین مواجهه بـا جامعـه را دارد و بیشـترین خدمـات رسـانی بـه شـهروندان را انجـام مـی دهـد در ایـن تعامـل و تقابـل، مدیریـت زنـان را در حـوزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی مـی طلبـد. نـگاه زنانـه بـه مباحـث فرهنگـی و اجتماعـی باعـث مـی شـود اهمیـت ایـن حـوزه مهـم کـه سـال هاسـت از دایـره توجـه آقایـان حا کـم بـه حاشـیه رانـده شـده و در اولویـت هـای آخـر تصمیم هـا و برنامه هـا قـرار گرفتـه، دیـده و سـنجیده شـود. وقـت آن رسـیده تـا نقـش زنـان در مدیریـت شـهری کرمـان دیـده و از خصوصیـت ویژه آنان در این زمینه اسـتفاده شـود. تشـکیل کمیته بانوان شـورا و انتصـاب یـک بانـوی کرمانـی بـه معاونـت فرهنگـی شـهرداری شـاید بتوانـد کلیـد تحـرک و پویایـی را در قفـل زنـگ زده فرهنگ سازی بچرخاند و از بار انتقادات فرهنگی بیشمار کـم کنـد. زنـان متولـی آموزش و تربیت خانـواده اند و حتما می تواننـد ایـن نقـش را در جامعـه نیـز بـه خوبی ایفا کننـد. این بار مدیریـت هـای فرهنگـی و اجتماعی شـهر را به زنان بسـپاریم تا مـادران ذاتـی کشـور، جامعـه ای سـالم و پویـا بسـازند

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *