دکتر زهرا علیزاده ثانی برترین مخترع زن جهان در سال 2013

 

دکتر زهرا علیزاده ثانی برترین مخترع زن جهان در سال 2013
پزشـک فـوق تخصـص تصویربـرداری قلـب و عـروق دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، عنـوان برتریـن مختـرع زن جهـان در جشـنواره بیـن المللـی اختراعـات ژنـو در سـال 2013 را از آن خـود کـرد.

دکتـر زهـرا علیـزاده ثانـی متخصـص قلـب و عـروق و فلوشـیب تصویـر بـرداری غیـر تهاجمـی قلـب و عـروق و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد ، مختـرع جوانـی اسـت کـه چنـدی پیـش بـا شـرکت در همایـش مخترعیـن ژنـو 2013 کـه بـا حضـور دو هـزار مخترع از 45 کشـور جهـان برگـزار شـد،در کنـار دیگـر جوایـز کسـب شـده عنـوان برتریـن مختـرع زن جهـان را از آن خـود کـرد.
ایـن پزشـک فـوق تخصـص تصویربـرداری قلـب و عـروق، نـرم افـزاری بـرای تعییـن میـزان تنگـی عـروق قلـب بـا اسـتفاده از الگوریتـم هـای ریاضـی و فیزیکی پیشـرفته اختـراع کـرده اسـت.
کسـب دو مـدال طلا بـا تائیـد اکثریـت رای داوران و هیئـت ژوری، دریافـت دپیلـم افتخـار ژنـو و دیپلـم افتخـار انجمـن بیـن المللـی علـم و تکنولـوژی روسـیه (بالاترین رتبـه علمـی همایـش )از دیگـر افتخـارات کسـب شـده توسـط دکتـر زهـرا علیـزاده ثانـی در ایـن همایـش بیـن المللـی اسـت .
دکتـر علیزاده ثانـی نشسـت خبـری  بـا بیـان ایـن کـه «بیشـترین خوشـحالی مـن، شـادی مـردم اسـت و خداوند را شـاکریم که این سـعادت را بـه تیـم ما داد»،
در این بـاره گفت: بعد از خداونـد، هر چـه دارم، مدیـون امامرضا(ع) هسـتم و دوسـت دارم ایـن هدیـه ناقابـل کـه حاصـل کار تیمـی اسـت را بـه بـارگاه ملکوتـی آسـتان حضـرت تقدیـم کنـم و امیـدوارم از مـن بپذیرنـد.

وی افـزود: شـخصا خاطره تلـخ زلزله طبس را در کودکـی بـه یـاد دارم و از ایـن رو مـدال طلای دیگـرم را بـه زلزلـه زدگان بوشـهر تقدیـم میکنـم تـا شـاید مرهمـی بـه زخـم همـه زلزلـه زدگان باشـد و امیـدوارم از ایـن طریـق بتوانیـم حمایتهای مالـی و معنوی را بـرای آنهـا داشـته باشـیم

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *