در فصل پاییز چه لباس هایی را برای پوشیدن انتخاب کنیم؟

در فصل پاییز چه لباس هایی را برای پوشیدن انتخاب کنیم؟

حـال کـه گرمـای تابسـتان کـم کـم جـای خـود را بـه خنـکای پاییـز مـی دهـد، بایـد دقـت کنیـم، طـوری لبـاس بپوشـیم کـه هـم راحـت باشـیم و هـم بـه روز. در ابتـدای فصـل پاییـز وقتـی هـوا هنـوز گـرم اسـت، زنـان و مـردان مـی تواننـد لایه هایی به لباسـهای تابسـتانی خود بیافزاینـد، وزن پارچـه های لباس خـود را افزایش دهنـد و با کاهش دمـا از کـت هـای پاییزه اسـتفاده کننـد. انتخـاب رنگهای مناسـب خـوش تیپی شـما را در این فصل حفـظ مـی کنـد و اسـتفاده از آکسسـوری های مناسـب، آخرین تلاش شـما بـرای همراهـی با این فصـل خواهـد بـود.

استفاده از لایه های مختلف برای فصل پاییز

هنـگام اسـتفاده از لایه های مختلـف بایـد بـه پارچـه هـا دقـت داشـته باشـید کـه ترکیب نامتعادلـی از پارچـه هـای خیلی سـبک و خیلی سـنگین نباشـند. مثلا ترکیـب یـک تـاپ نـازک بـا یـک ژاکـت بافتنـی کلفـت، شـما را زمخـت و چـاق نشـان خواهـد داد. بـا یـک تـی شـرت نخـی، تاپ یـا بلوز آسـتین حلقه ای، یـا پیراهـن شـروع کنیـد تـا راحـت باشـید و پوسـتتان بتواند تنفـس کنـد. اگـر هـوا خنـک تر شـد، یـک پیراهـن فلانل یـا تی شـرت آسـتین بلنـد و اگـر دمـا بازهـم پاییـن تـر رفت یـک گرم کـن کشـمیر به لبـاس های خود اضافـه کنیـد. یـک ژاکـت جیـن یـا لینـن سـبک، لایـه گرمایـی دیگـری خواهـد بـود. بـا نزدیک تـر شـدن زمسـتان، وزن پارچـه هـا را افزایـش دهید تـا درنهایت لبـاس هـای پاییـزه بـه شـلوار جین، شـلوار پشـمی-نخی و کت هـای چرمـی برسـند.

رنگها و طرحهای پاییزه الهـام گرفتن از رنگ هـای طبیعت

در فصـل پاییـز، بهتریـن راه بـرای هماهنگ شـدن با این فصل اسـت. رنـگ بـرگ هـای پاییـزی ماننـد قهـوه ای، نارنجـی و قرمـز پررنـگ بخشـی از پالـت سـنتی پاییـز هسـتند. بـرای اینکـه رنـگ هـای خاکـی زنـده تـر بـه نظـر برسـند، طیـف هـای طلایی یـا لبـاس های دارای تزیینـات درخشـان ماننـد پولـک دوزی و اکلیـل را بـه تیـپ خـود اضافـه کنیـد. رنگهای مد پاییز هرسـال، سـردبیران دنیـای مـد رنـگ هـای پاییـزه جدیـدی را معرفـی مـی کننـد. بنابرایـن، مجلات مـد را جسـتجو کنیـد تـا قبـل از رسـیدن پاییـز، از مدهـای این فصل باخبر شـوید. طبـق اعلام مجلـه ووگ، طیف هـای بـژ، خاکسـتری، خردلـی، گل بهـی و سـبز تیـره، رنـگ هـای مـد پاییز هسـتند. در کل، رنـگ هـای گـرم مانند زرشـکی هـم انتخـاب هـای پرطرفـداری هسـتند امـا طرفـداران رنـگ هـای سـرد ماننـد سـبزآبی هـم در ایـن فصـل بیشـتر شـده انـد زیـرا آن هـا به رنگهـای خنثی روح میبخشـند.

طرح های پاییزه شـطرنجی، طرح پرطرفـداری در پاییـز اسـت زیـرا یـادآور پیراهن هـای هیـزم شـکنان اسـت. ایـن طـرح روی همـه لبـاس هـا از پیراهـن هـا گرفتـه تـا دامـن ها و کـت هـا دیـده می شـود. رنگ هـای سـنتی قرمـز و مشـکی بـرای فصـل پاییـز ایـده آل هسـتند امـا ترکیـب هـای رنگی بسـیار دیگـری هـم وجـود دارد.

طـرح هـای الهـام گرفتـه شـده از حیوانـات

ماننـد پلنگـی هـم بـرای پاییز مناسـب هسـتند زیرا ظاهـری بازیگـوش و درعین حال هماهنـگ بـا طبیعـت دارنـد. آکسسوری و کفش پاییزه پاییـز زمـان کنـار گذاشـتن کاله آفتابـی و دمپایـی و حرکـت بـه سـمت کفـش هـا، کاله هـا و سـربندهای فـوق العـاده شـیک اسـت. شـما باید آیتم های مناسـب بـرای پاییـز را انتخـاب کنیـد.

نکات مهم: شـال ریـش ریـش بافـت خوبی بـرای تنوع دادن به لباس اسـت. از شـال هـای نـازک مانند حریر کـه یـادآور تابسـتان هسـتند اسـتفاده نکنیـد. زیـورلات سـاخته شـده از مـواد طبیعـی ماننـد چـوب، دسـتبندها و گردنبندهـای پر تلالوی طلا، به ظاهرتـان گرمـا مـی بخشـد. کیـف هـای کیسـه ای یـا کولـه پشـتی هـای بزرگی بـرای حمل لباسهایـی کـه درمـی آوریـد. و حـرف آخـر اینکـه اسـتفاده از آکسسـوری هـا و کفـش هـا روش خوبـی بـرای افـزودن رنگ بـه لبـاس هـای پاییـزه اسـت. مـی توانیـد از رنگ هـای متضاد بـرای برجسـته کـردن رنگ های خاکـی اسـتفاده کنیـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *