در انتخاب رنگ ها دقت کنیم

 

از دیربـاز مقولـه رنـگ هـا و اثـرات خـوب و بدشـان، نقـش بسـزایی در زندگی انسـان ها داشـته اسـت. و البته هنـوز ایـن مسـئله جـای سـوال باقـی مـی گذارد کـه خـواص درمانـی رنگ هـا چیسـتند و چگونـه مـی تواننـد تاثیـر چشـم گیـری بـر زندگـی اقشـار مختلـف جامعـه داشـته باشـند؟ بطـور خالصـه رنـگ درمانـی عبـارت اسـت از هنـر قـرار دادن انـدام هـای بـدن در معـرض رنـگ هـا بـه منظـور کمـک بـه سلامت، تعادل و تندرسـتی عمومـی بدن. رنـگ هـا را مـی تـوان در جاهایـی همچـون پوشـاک، دیوارهـای خانـه و محـل کار، محیـط شـهری و یـا لـوازم شـخصی بـه خوبـی دیـد. حـال آنکـه اسـتفاده درسـت از هـر رنـگ، بایـد چگونـه باشـد کـه بهتریـن اثـر و پـر فایـده تریـن نتیجـه را در پـی داشـته باشـد موضوعـی اسـت کـه امیدواریـم پـس از مطالعـه نوشـته زیـر کـه در بردارنـده اثـرات مثبـت و منفـی اصلی ِ ترین رنگ هاسـت، بیشـتر بـدان توجه نماییـد. 1 -رنگ قرمز: اگـر مـی خواهیـد در زندگـی روزمـره خـود از رنـگ قرمـز اسـتفاده نماییـد بایـد بدانیـد که تصمیـم بجایـی گرفته ایـد زیـرا ایـن رنـگ از لحاظ پزشـکی هـم مناسـبترین رنـگ بـرای درمان کم خونـی و کمبـود آهـن اسـت و هـم محـرک و انـرژی زاسـت. اثـرات فیزیکی سـودمند رنـگ قرمز در مـوارد زیر کاربـرد دارند: آبریـزش بینی )زکام(، احسـاس سـرما، برونشـیت، کـم خونـی، دردهـای رماتیسـمی، یبوسـت بـر اثـر ضعـف روده هـا و سـل توجـه: اسـتفاده از ایـن رنـگ بـرای افـرادی کـه فشـار خـون بـاال دارنـد و یـا عصبـی بـوده و بیماری هیسـتیریک )نوعـی بیمـاری زنانه اسـت کـه در پی ناراحتـی هـای انـدام زنانـه بوجود می آیـد( دارنـد توصیـه نمی شـود. 2 -رنگ نارنجی: نارنجـی رنگ نشـاط و پایکوبی اسـت. جالـب اسـت کـه بدانیـد ایـن رنگ را ضـد خسـتگی مـی دانند. اثـرات فیزیکی سـودمند رنـگ نارنجی در مـواردد زیـر کاربرد دارد: ضعـف ریـوی، کاهش قدرت تنفسـی، برونشـیت، آسـم، آبریزش بینـی مزمن، پـرکاری تیروئیـد، پیشـگیری از غـدد بدخیـم، توقـف عـادت ماهانـه و ناراحتـی هـای کلیـوی توجـه: در ایـن رنگ به علـت خاصیت ضـد افسـردگی، هیـچ ممنوعیتـی برای اسـتفاده افراد وجـود ندارد. 3 -رنگ زرد: ایـن رنـگ سیسـتم اعصـاب مرکزی و نیـروی عضلات را تحریـک مـی کند. زرد، رنگـی اسـت کـه در درمـان فلـج بسـیار موثر اسـت. اثـرات فیزیکی سـودمند رنـگ زرد در مـوارد زیر کاربـرد دارد: یبوسـت، از کار افتادگـی انـدام هـای بـدن، نفـخ، تنبلـی کبـد، ضعف کیسـه صفـرا، اگزمـا، سـوءهاضمه مزمـن، سـردرد میگرنـی توجـه: زرد، رنـگ جدایـی و سـردی اسـت و در صـورت کاربـرد بیـش از حـد ممکـن اسـت در فـرد احسـاس انـزوا نسـبت بـه مـردم و محیـط پدید آورد. 4 -رنگ سبز: ایـن رنـگ از لحـاظ خاصیت شناسـی در میانـه قـرار دارد. سـبز بـا دارا بـودن خـواص ضـد عفونـی در درمان عفونـت هـا بـه کار مـی رود. اثـرات فیزیکی سـودمند رنگ سـبز در مـوارد زیر کاربـرد دارد: بـی خوابـی، اختلاالت عمیـق روحی، کمـر درد، تحریـک پذیـری، فشـار خـون بـاال و بواسـیر توجـه: ایـن رنـگ اگـر بـرای طوالنـی مـدت مورد اسـتفاده قـرار نگیرد دارای هیـچ ممنوعیـت خاصـی نمی باشـد. 5 -رنگ آبی: بـر خلاف رنـگ قرمـز، ایـن رنـگ منبسـط کننـده اسـت. اتاقـی بـه رنـگ آبـی بـه نظر بسـیار بـزرگ تـر از آنچه که هسـت مـی آیـد. رنگ آبـی قدرت بدنـی را افزایـش مـی دهـد. اثـرات فیزیکـی سـودمند رنـگ آبـی در مـوارد زیـر کاربرد دارد: تسـکین دهنـده سـردرد، تسـکین دهنـده سـرفه هـای عصبـی، تسـکین دهنـده حالـت تهوع، تسـکین دهنـده ناراحتـی هـای گلـو، تسـکین دهنـده عفونـت هـا، تسـکین دهنـده تـب، تسـکین دهنـده ورم چشـم، تسـکین دهنـده بحـران هـای حاد رماتیسـمی، تسـکین دهنـده دندان درد، مقابلـه بـا ریـزش مـو، مقابلـه بـا بـی خوابـی و احسـاس گرمـا توجـه: ایـن رنـگ ممکـن اسـت آبریـزش بینـی، سـرما خوردگـی، سـرد مزاجی و رماتیسـم را در برخی از انسـان هـا افزایـش دهـد. اسـتفاده دائمـی از رنگ آبـی می توانـد باعث افسـردگی، یبوسـت و خسـتگی شود.

6 -رنگ نیلی: نیلـی رنـگ بسـیار فعالـی اسـت کـه سـردی و انقبـاض دارد و مصـرف اصلـی اش در رابطـه بـا قـدرت بـی حـس کنندگـی آن اسـت. نیلـی قدرت پاراتیروئیـد را تحریـک کـرده و متعاقبا تیروئیـد را آرام مـی سـازد. اثـرات فیزیکی سـودمند رنـگ نیلی در موارد زیـر کاربرد دارد: تسـکین تمامـی دردهـا، تسـکین آپاندیـس، تسـکین سـینوزیت هـا، تسـکین رماتیسـم هـای حـاد، مقابلـه بـا آب مرواریـد، مقابلـه بـا خونریـزی بینـی و مقابلـه بـا عـدم حساسـیت بـه طعـم هـای غذایـی توجـه: این رنگ نیـز دارای محدودیت خاصی از لحاظ اسـتفاده نمی باشـد. 7 -رنگ بنفش: بنفـش رنـگ مقدسـی به شـمار می آید کـه عزت نفـس و وقـار را افزایش می دهـد. این رنگ بـرای درمـان تدریجی اختلاالت روانـی مثـل شـیزوفرنی و جنـون ادواری بسـیار مفیـد اسـت. رنـگ بنفـش بسـیار آرامـش بخـش ا ست . اثـرات فیزیکـی سـودمند رنـگ بنفـش در مـوارد زیـر کاربـرد دارد: درمـان ناراحتـی هـای طحـال، درمـان سـوءهاضمه، درمـان ناراحتـی هـای مثانـه، درمـان التهـاب مثانـه و مجاری ادراری، درمـان راشیتیسـم، درمـان اسـتخوان بنـدی های نامناسـب، درمان دردهـای مزمـن کمـر، درمان سـیاتیک مزمـن، مقابلـه بـا ریـزش مـو، درمـان سـرفه هـای خشـک و نیـز آسـم

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *