دره راگه یکی از بکرترین جاذبه های طبیعی

دره را گـه یکـی از زیباتریـن و نادرتریـن جلـوه هـای فرسـایش زمیـن اسـت.
کـه بـه تازگـی مـورد توجـه ا کوتوریسـتها و گردشـگران خارجـی و داخلـی قـرار گرفتـه است.
بـه همیـن دلیـل قـرار اسـت کـه یـک اکوکمـپ درمجاور این دره ساخته شود .
در فاز اول جاذبه هایی چـون شـتر سـواری نجـوم دوچرخـه سـواری زیـپ الین پـل کابلـی معلـق راه انـدازی شـوند.

راهنمـای گردشـگری ایـن دره در گفـت و گو بـا سـبزینه اعلام کـرد:
طبـق هماهنگی هایـی کـه بـا مسـئولان محلی رفسـنجان انجام شـده.
این اقدامـات بـا لحـاظ شـدن مالحظـات زیسـت محیطـی و همچنینـی برگـزاری جلسـه توجیهـی بـرای تورهـای گردشـگری و ایجـاد ممنوعیت هایـی صـورت بگیرنـد.
تـا اتفاقـی کـه بـرای دیگـر مناطق بکر طبیعی کشـور مانند
بـاداب سـورت یـا تنگـه واشـی ر خ داد، بـرای دره را گـه ر خ ندهـد.


محمدرضـا صـادق زاده، راهنمـای گردشـگری ایـن دره، کـه خـود مهنـدس معـدن و بازنشسـته شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران هسـت گفـت:

دره را گـه بین دو جاذبه مشهور ا کـو توریسـتی اسـتان، کلـوت هـای شـهداد و روسـتای میمند قرار گرفته است.
مشـوق خوبی برای انتخاب اسـتان کرمـان بـه قصـد طبیعت گردی اسـت .
ایشـان در توضیح ایـن منطقـه گفـت:
دره ای بـه طـول ۲۰ کیلومتـر و عمـق ۷۰ متـر وجـود دارد کـه بـا عرضی ۱۸۰ متـری منظـره ای فـوق العـاده زیبـا را بـه وجـود آورده اسـت.
را گـه یـا روگـه بـه معنـای محـل عبـور گله هـای گوسـفند و شـتر اسـت.
رودخانـه دائمـی گیـودری در عمـق ایـن دره اسـت

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *