درمان خانگی سوختگی

یک کیسه آرد در یخچال خودنگه دارید! همیشـه محـل سـوختگی را زیـر شـیر آب سـرد مـی گیریــم امــا دــر ادامــه بخوانیــم تجربه ی یک خانم خانـه دـار را کـه چگونـه سوختگیها را درمـان مـی کنـد. »چندی پیش هنگام پختن ذرت، چنگالم را دــرآب جوش کردــم تا ببینم که ذرت ها آمادــه هستند یا خیر؟! ولی اشتباها دستم دــر آب جوش رفت! همان طور که دــاشتم جیغ و فریاد می کردــم، یکیاز دـوستانم که یک پزشک ویتنامی است، وارد خانه شد و چــون دیــد کــه از شــدت ســوختگی بــه خودــم مــی پیچــم پرسید: آیــا مقداری آرد تیــو خونــه دــاری؟ کیسه آرد را کــه آوردــم دســتم را دــر آن فرو کــرد و از مـن خواسـت که دستم را به مدت 10 دقیقه دـر آرد نگاه دـارم. من هم همین کار را کردـم. او مــی گفت که دــر ویتنام، مردــی آتش گرفته بود و دـر حالی که همگـی ترسیده بودند، برای خاموش کردــن اش کیسه ای آرد بر سر و تن او پاشیدند و دــر کمال مشــاهده کردنــد کــه نه تنها آن آرد آتش را خاموش کردــه، بلکه باعث شده بود که آن مــرد حتی یک تاول هم نزند!!! خلاصه، من دستم را به مدت 10 دقیقه دـر کیسه ی آرد نگه دـاشتم و وقتی آنـرا بیرون آوردـم، دیدم که حتی یک رد قرمز و یا تاولی روی آن وجود ندارد و از همه مهمتر، به هیچ عنوان دردـی هم نداشـتم. از آن روز، من یک کیسه آرد برای زمان هایی که خودــم را میسوزانم، دــر یخچال نگهداری می کنم. آرد سرد تأثیر بیشتری نسبت به آرد با دمای اتاق دــارد. شــما هــم یــک کیســه آرد دــر یخچتلتــان نگهدــاری کنیــد و هــر وقــت کــه خدــای ناکردــه جایــی از بدنتــان را ســوزاندید بالفاصلــه بــا آرد ســرد خــود را مدــاوا کنیـد. البتـه بـه خاطـر داشـته باشـد کـه بـه هیـچ عنـوان محـل سـوختگی بـا آب دـر تمـاس نباشـد. دــه دقیقــه قــرار دادــن آرد ســرد بــر روی محــل ســوختگی همــه چیــز را حــل خواهــد کــرد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *