دختران به توانمندی های خود ایمان داشته باشند

وقتـی سـخن از کارآفریـن بـه میـان مـی آیـد،ذهـن هـا بـه سـمت صنعـت و یـا بـازار و تجارت معطـوف مـی شـود. همـه فـردی را در ذهـن متصـور مـی شـوند کـه بـا راه انـدازی کارگاهـی،چنـد نفـر را بـه کارهـای یـدی مشـغول کـرده است. کمتر کسی است که در حوزه بهداشت و درمـان از فـردی بـه عنـوان کارآفریـن یـاد کنـد. امـا در بخـش بهداشـت و درمـان افـرادی هسـتند کـه بـه کارآفرینـی روی آورده انـد. دکتر«نازیلا شـریف زاده» یکـی از آنهاسـت. وی متولـد سـال 59 در شهرسـتان بـم اسـت.در رشـته دنـدان پزشـکی تحصیـل کـرده و در حـال حاضـر بـه عنـوان اولیـن کارآفریـن زن در دندانپزشـکی شـناخته مـی شـود. متـن زیـرماحصـل گفـت و گـوی «زن و اجتمـاع» بـا ایـن پزشـک کارآفریـن اسـت کـه مطالعـه آن را بـه شـما توصیـه مـی کنیـم.

خانـم دکتر!چـه شـد کـه بـه رشـته دندانپزشـکی روی آوردیـد؟

دوران دبیرسـتان رشـته تجربـی مـی خواندم و از زمـان انتخـاب رشـته تجربـی گرایـش مـن بـرای ادامـه در سـطوح عالـی مشـخص بـوده اسـت. امـا بـا توجـه بـه مشـاوره هـای صـورت گرفتـه در آن بـازه زمانـی خـاص اقدام بـه ادامه تحصیـل در رشـته دنـدان پزشـکی کـردم. بـه دور از واقعیـت اسـت کـه نکاتـی همچـون اشـباع پزشـکان و عـدم تمایـل بـه انتخاب رشـته داروسـازی اینجانـب را مصـر دندانپزشـکی کـرده اسـت.

چـه طـور شـد کـه بـه فکـر کارآفرینـی و راه انـدازی کلینیـک افتادیـد؟ کـم پیـش مـی آیـد کـه در آن دوره خانـم هـا چنیـن ریسـکی انجـام بدهنـد؟
هیـچ کارآفرینـی در بهتریـن برنامـه ریـزی،توانایـی ترسـیم آینـده کاری خـود را بـه طـور کامـل نـدارد. امـا اینجانـب بـا توجـه بـه سـابقه چندیـن سـاله فعالیـت بـه عنـوان دندانپزشـک در شهرسـتان هـای بـم وکرمـان در مطـب شـخصی و نیـاز شـهر کرمـان بـه داشـتن مجموعـه ای کـه تمـام تخصـص هـای دندانپزشـکی را یکجـا داشـته باشـد و بیمـاران سـیکل درمانـی خـود را کاملا آن مجموعـه کامـل کننـد، در سـال هـای 91 و92 بـه خوبـی قابـل لمـس بـود. لـذا با مشـورت واحـد درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی اقدام به ایـن کار کـردم. در حـال حاضـر کلیـه خدمـات دندانپزشـکی توسـط 30 پرسـنل در ایـن کلینیـک بـه بیمـاران ارائـه مـی شـود.

از مدیریـت کلینیـک و چالـش هـای آن بگوییـد؟
شـاید دختـران تازه فـار غ التحصیل، صحبت هـای مـن از بـاب عـدم پذیـرش همـکاران خـود مبنـی بـر اینکـه یـک زن دندانپزشـک سرپرسـتی مجموعـه ای را بـر عهـده بگیـرد را نپذیرنـد؛ امـا در آن زمـان تمـام همـکاران جـز تعـداد معـدودی تمـام کارشـکنی هـای لازم جهـت عـدم موفقیـت مـن را انجـام دادنـد کـه جـز تشـویق مـن بـه ادامـه راهـی کـه انتخـاب کـرده بـودم، کمتریـن اثـر منفـی نداشـت و مـرا مشـتاقانه پیـش بـرد تـا دوسـتان، من،نازیلا شـریف زاده را بـه عنـوان اولیـن کارآفریـن زن عرصه سلامت دندانپزشـکی کرمـان بپذیرند.

همسـرتان در طـی کـردن ایـن مسـیر چـه نقشـی داشتند؟

ایشـان بـه عنـوان یـک پزشـک و عضـو هیـأت مؤسـس کلینیـک در کنـار بنـده از زمـان راه انـدازی و فعالیـت بـوده انـد تـا آن جایـی کـه وجهـه مدیریتـی مـن کـم رنـگ نشـود فعالانه کمـک کـرده اند و بـار کلینیک را در حوزه های مالـی و نیـروی انسـانی بـه دوش کشـیده اند تا زمـان کافـی بـرای ایفـای نقـش خود بـه عنوان همسـر و مـادر داشـته باشـم.

توصیـه شـما به دخترانی کـه علاقمندند وارد حـوزه دنـدان پزشـکی و کار آفرینـی شـوند چیسـت؟
زن بـودن، محدودیـت نیسـت و فضـای دندان پزشـکی همچنان جهت ورود دختران تـازه فـار غ التحصیـل و آمـاده خدمـت، جـذاب اسـت و بایـد بـه باورهـا و توانمنـدی های خود ایمـان راسـخ داشـته باشـند و از رقابـت واهمـه ای نداشـته باشـد و پلـه هـای ترقـی را در حوزه کاری خـود آرام و پیوسـته طـی کننـد.
 سخن آخر؟
طـی کـردن ایـن راه بـرای مـن آسـان نبـوده اسـت. گاه اتفـاق مـی افتـاد کـه بـه علـت حجـم زیـاد بیمـار و تعهـد خـود بـه بیمـاران ناچـار بـودم تـا مـاه هـای پایانـی بـارداری بـه کلینیـک مراجعـه کنـم و علیرغـم توصیـه هـای متخصـص زنـان خـود، تمـام تلاشـم را بـرای کسـب رضایـت بیمـاران به کار ببندم.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *