زوجیت

خواستگاری و موانع قانونی نکاح

خواستگاری و موانع قانونی نکاح

طبق ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد و نامزدی با زنی که برای ازدواج موانع قانونی زیر را داشته باشد،نامشروع و باطل است:

۱_محارم نسبی که شامل:

 

الف)پدر و مادر و اجداد و جدّات

ب ) اولاد و فرزندانشان

پ) برادر و خواهر و فرزندانشان

ت)عمه و عمو و خاله و دایی خود و پدر و مادر است.

۲_قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

 

اولاً _شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانیاً _شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد

ثالثاً_ لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد

رابعاً _شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامساً _مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین ا گر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهران آن ۲ زن یکی باشد و همچنین ا گر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.

 

۳_محارم سببی شامل:

الف) مادر و مادربزرگ زن از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضایی

ب) زنی که قبلاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسریا زن نوادگان او بوده است

پ)بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد.

 

۴_جمع بین دو خواهر چه در عقد دائم و چه در عقد موقت ممنوع است.

۵_نکاح با خواهرزاده یا برادرزاده زن ممنوع است مگر با اجازه زن خود.
۶_نکاح با زن شوهردار صرف نظر از علم یا جهل طرفین بر وجود مانع موجب بطلان است ،اما در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل است اما بر هم حرام ابدی نم یشوند.

۷_لعان: در موردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دائمی خود دهد ، یا طفل متولد از او را از خود نفی کند می توان به آن متوسل شد . در مورد لعان ، زن و شوهر نزد حا کم حاضر می شوند و شوهر چهار بار به صیغه مخصوص به زبان عربی سوگند یاد می کند که راست می گوید و بار پنجم می گوید لعنت خدا بر من ا گر دروغگو باشم ؛ آن گاه زن چهار بار سوگند می خورد که مرد دروغ می گوید و سپس می گوید خشم خدا بر من ا گر او راست گفته باشد و با انجام این تشریفات لعان تحقق می یابد.

۸_عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

۹_زنای با زن شوهردار

۱۰_ازدواج با زنی که شوهر دارد یا در عده به سر میبرد؛ عدّه مطابق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عبارت است از مدتی که تا پایان آن مدت، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نم یتواند شوهر دیگری اختیار کند عده

انواع مختلفی دارد :

الف) عده وفات : چه در دایم و چه در موقت مدت چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع زایمان است مشهود بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از ۴ ماه وده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود

ب)عده طلاق و فسخ نکاح در نکاح دایم: ۳ طهر ( سه بار پاک شدن از حیض است) مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده اوسه ماه است .عده طلاق و فسخ نکاح در نکاح موقت: در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتدای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است. زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

۱۰_اگر کسی با پسری عمل لواط انجام دهد نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

۱۱_زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلّقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

۱۲_زن هر شخصی که به ۹ طلاق که شش تای آن عدّی است مطلّقه شده باشه بر آن شخص حرام ابدی است طلاق عدّی عبارت است از طلاقی که پس از وقوع آن مرد در ایام عده به زن رجوع کند و پس از نزدیکی وی را در طهر دیگر طلاق دهد.

۱۳–نکاح با غیر مسلمان

­­­ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این اجازه را پروانه زناشویی می نامند و مقام صالح برای صدور پروانه زناشویی وزارت کشور است هم چنین است نکاح مامور دولتی با زن خارجی.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *