تله های عاشقی

مـادر بـا دختـری جـوان وارد دفتـر میشـود و میگویـد:
خانـم مشـاور شـما بهـش بگیـن عقـد دختـر عمـو و پسـر عمـو تـوی آسـمان بسـته شـده.
ایـن دختـر حالیـش نیسـت 2 سـاله کـه عقـد کـردن
الان پاشـو کـرده تـوی یـک کفـش کـه مـن عروسـی نمیکنـم بـه خـدا خانـم آبرومـون داره میـره.

مـردم چـی میگـن؟
هرچـی باهـاش حـرف میزنـم جـواب نمیـده .
بـا دقـت نگاهـش میکنـم و او بـه حرفـش ادامـه میدهـد:


روزی کـه نسـیم بـه دنیـا آمـد عمـوی بزرگـش دسـت گذاشـت و گفـت عـروس خـودم .
مـن و بابـاش هـم چیـزی نگفتیـم.
نـادر 6سـاله بـود بهـش جـدی فکـر نکردیـم البتـه مرسـوم بـود، کـم کـم همـه چـی جـدی شـد تـا اینکـه عقـد کـردن!
حـالا نمیدانـم حرفـش چیـه تـو را خـدا نصیحتـش کنیـد.
« وقتـی مهلـت بـه نسـیم میرسـد، میگویـد:
هیـچ حسـی نسـبت بـه نـادر نـدارم.
نـادر هـم منـو دوسـت نـداره و فقـط بـه اصـرار خانواده هـا بـا هـم ازدواج کردیـم.
یکبـار کـه نـادر موضـوع را بـه پـدرش گفتـه,حسـابی کتـک خـورده و گفتـه یکبـار دیگـر ایـن حـرف را بزنـی از ارث محرومـت میکنـم.
وقتـی کـه بـا هـم هسـتیم همـش دعـوا داریـم سـر هیـچ موضوعـی تفاهـم نداریـم حتـی لبـاس پوشـیدن.


ازدواجهایـی کـه بـه طرفیـن از سـوی خانواده یا بر اسـاس رسـم و رسـومات تحمیـل میشـود معمـولا ازدواجهـای فامیلـی هسـتند.
علاوه بـر اینکـه درصـد شکسـت در ایـن دسـته از ازدواجهـا زیـاد اسـت،
میتوانـد باعـث گسـترش خیانت هـای جنسـی وعاطفـی زوجیـن نسـبت بـه یکدیگـر شـود.
همچنیـن باعـث سـرخوردگی وضعـف در اسـتقلال فکـری و تصمیـم گیـری افـراد میشـود.

وقتـی دو نفـر را ازکودکـی باهـم نامـزد میکننـد درحقیقـت حـق انتخـاب را ازآنها میگیرنـد .
و براسـاس عـادت بـا هـم ارتبـاط دارنـد تـا دوسـت داشـتن.

میگویـد:
« نـادر هیـچ جذابیتـی بـرام نـداره رابطـه بـا اون خسـته کننـده سـت،.
هیـچ حرفـی بـرای گفتـن نداریـم ،
وقتـی بهـش نـگاه میکنـم انـگار بـه بـرادرم نـگاه میکنـم؛
بـرای مـا همـه چیـز مهیـا شـده چـه خانـه وماشـین چـه لـوازم خانـه و مـا دو تـا تـوی هیـچ کـدام هیـچ نقشـی نداشـتیم.


« توصیه مهم مواظب تله های عاشـقی باشید
تلـه اول: زیبایی و ظاهر
تلـه دوم: موقعیت اجتماعی
تله سوم: عجله
تله چهارم: فرار از احسـاس تنهایی
تله پنجم: شـناخت ناقص
تله ششـم: بحران ها و زخم های گذشـته
تله هفتم: احساسـات و هیجانات شـدید
تله هشـتم :چشـم و هم چشمی
تله نهم : ترس از بالا رفتن سـن

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *