بومگردی

بومگردی و مشخصه‌های آن

بومگردی نوعی سفر است که مشخصه های خود را دارد.
سـفر از دیربـاز جزیـی از زندگـی بشـر بـوده اسـت.
حتـی درقـران نیـز خداونـد انسـان را بـه گشـتوگذار در طبیعـت و درس گرفتـن از آن تشـویق نمـوده اسـت .
بـا مـا همـراه باشـید تـا مجموعـه از یادداشـت هـا شـما را بـرای سـفرهایی راحـت و بـا هزینـه منقطـی راهنمایـی کنیـم.


بومگردی چیست؟
اکوتوریسـم (Tourism Eco ) فرهنگسـتان لغـت بـا کمـک سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور آن را معـادل طبیعتگـردی معنـا کـرده اسـت.
از نظـر ریشـه لغـوی از دو جـزء »Eco »و »Tourism »سـاخته شـده اسـت.
پیشـوند «ا کـو» برگرفتـه از ریشـهای یونانـی بـه معنـی مفاهیـم مح یطزیسـت و زیسـتگاه است.
«توریسـم» بـه معنـای گردشـگری اسـت.
در فارسـی کلمـه بـوم را معـادل ا کـو قـرار داده انـد و بنابرایـن بـه ا کوتوریسـم، بومگـردی نیـز میگوینـد.


تعریف بومگردی

بومگـردی در واقـع بـه سـفر بـه زیسـتبوم یـک منطقه،بـا حفـظ تمـام مشـخصه هـای محیطی،فرهنگی،طبیعـی و اجتماعـی اطلاق میشـود.
عموما مناطـق بکـر و بومـی بـرای بومگـردی انتخـاب میشـوند.

ایـن مناطـق بـرای گردشـگران ازجذابیتهـای بالایـی برخـوردار اسـت.

بومگرد کیست؟
برخلاف ادا ا کثر افراد که خود را بومگرد میدانند،برای بومگـر تعریفـی اسـتاندار ارائـه شـده اسـت کـه طبـق آن بـوم گـرد یـا ا کوتوریسـت بـه کسـی گفتـه میشـود کـه در رونـد بازدیـد خـود از یـک منطقـه، بـر سـاختار محیـط کمتریـن اثـر منفـی را بگـذارد


ایـن فـرد خـود را نسـبت به محیطـی کـه در آن قـرار مـی گیـرد، مسـئول مـی دانـد و الگـوی زیسـتی منطقـه را حفـظ مـیکنـد.


تعریف اقامتگاه بومگردی


اقامتگاههـای بومگـردی، اقامتگاههایـی هسـتند

کـه بـا معمـاری و سـاختاری بومـی در بافـت تاریخـی و یـا در محیـط هـای طبیعـی سـاخته شـده باشـند و بـا حفـظ اصالـت محیـط اسـتاندارهای حضـور گردشـگران را نیـز دارا باشـند.
در بومگردی ، گردشـگران بـا فرهنـگ و نـوع زندگـی مـردم منطقـه از نزدیـک آشـنا مـی شـوند و در فعالیـت هـای روزانـه آنـان شـرکت میکننـد و مـردم منطقـه نیـز بـا فرهنـگ مردمـان دیگـر مناطـق و کشـورها آشـنا شـده و مطالـب زیـادی بـرای گسـترش کار خـود یـاد میگیرنـد.

ایـن اقامتگاههـا علاوه بر راحت بودن و داشـتن امنیت و مجـوز از ارشـاد منطقـه هزینه هـای بـه مراتـب کمتـری را نسـبت بـه هتـل و حتـی منزلهـای شـخصی بـه شـما تحمیـل خواهنـد کرد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *