بهارستان هنرمندان کرمان بازسازی می شود

بهارسـتان هنرمنـدان کرمـان کـه در پـی برخـی از بـی توجهـی ها، رو به خزان فراموشـی نهـاده بـود، ایـن روزهـا بـا دسـتور مسـتقیم اسـتاندار کرمان مورد زیباسـازی و نورپرردازی قـرار مـی گیـرد و قـرار اسـت بـه زودی بـه مکانی در شـان هنـر اصیـل و هنرمنـدان متعهـد ایـن سـرزمین تبدیـل شـود. بهارسـتان هنرمنـدان کرمـان کـه در پـی برخـی از بـی توجهـی هـا، رو بـه خـزان فراموشـی نهـاده بـود، ایـن روزهـا بـا دسـتور مسـتقیم اسـتاندار کرمـان مـورد زیباسـازی و نورپـرردازی قـرار مـی گیـرد و قـرار اسـت بـه زودی بـه مکانـی در شـان هنـر اصیل و هنرمنـدان متعهـد ایـن سـرزمین تبدیـل شـود. در پـی نامـه یکـی از هنرمنـدان دلسـوز، متعهـد و ریـز بیـن کرمانـی بـه اسـتاندار و درخواسـت وی بـرای زیباسـازی بهارسـتان هنرمنـدان ، اسـتاندار کرمـان دسـتور پیگیـری ویـژه ایـن موضـوع را صـادر کـرده و مـوارد مـورد تا کید را به شـهرداری کرمان و سـایر نهادهای مربوطـه اعلام داشـته اسـت. اسـتاندار کرمـان بـا تا کیـد بـر جایـگاه واالی هنـر و هنرمنـد در فرهنـگ اصیـل ایرانـی و اسلامی، همـواره بـر ار ج نهـادن بـه تلاش هـای هنرمنـدان این سـرزمین تا کید داشـته و نشـان داده کـه هنرمنـد عالوه بـر آنکه در زمان حیـات خـود مایـه عـزت وافتخـار اسـت، پـس از حیـات دنیایـی خـود نیـز سـندی محکـم از ظرافـت روح و تفکـر خالقـی اسـت کـه بایـد بـرای همیشـه در ذهـن زمـان جـاودان بمانـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *