آبشار سیمک

آبشـارهای سـیمک در ۳۵ کیلومتـری شـمال کرمـان و در منطقـه کوهپایـه واقـع شـدند. وجـود امکانـات و زیـر سـاخت هـای مناسـب بـه خصـوص اردوگاه سـیمک که تحـت مدیریت آمـوزش و پـرورش قـرار داره باعـث شـده گردشـگران فراوانـی در طـول سـال زمـان خـود رو در ایـن منطقـه بگذراننـد. ۱۳ آبشـار منطقـه سـیمک نیازمنـد صعـود و فرودهای فنی و بیشـتر مورد توجـه کوهنـوردان و صخـره نـوردان اسـت. ایـن منطقـه بـه مرکزیـت روسـتای ده لولـو مشـتمل بـر ۱۶۱ روستاسـت. تابلـوی اردوگاه شـهید باهنـر نشـانهای اسـت کـه شـما رو از جـاده اصلی جـدا مـی کنـد. بعـد از گذشـتن از روسـتاهای درب انارسـتان سـیمک اسلام آبـاد، عبـدل آبـاد و روسـتای درب آسـیاب بایـد وارد اردوگاه شـهید باهنر شـوید. از آنجا هم تا تنگه سـیمک که ُنـدر کوهپایـه هم می گویند حدود ۳ کیلومتر جاده بـه آن دره ب سـنگچین و مناسـب اسـت. سـیمک نـام تنگـهای بسـیار زیبا و کـم نظیـر در شـمال روسـتای کوهپایـه کرمان اسـت. عرض این تنگه بسـیار کم و بین سـه تا پنج متر با دیوارههای بسـیار بلند دو طرفـش را احاطـه کـرده اسـت. در البـه الی صخرههـای این تنگـه آشـیان پرنـدگان جلـوه خاصـی دارنـد.

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *