زیبایی
آرایش

آیا واقعا زیبایی؟

  آیا واقعا زیبایی؟     به اندازه‌ی کافی زیبا هستید؟ این لباس‌ها به تن‌تان قشنگ نیست؟ پوست‌تان یا زیادی روشن است یا زیادی تیره؟

ادامه مطلب »
آرایش

رژ لب از کجا آمده؟

رژلـــب امســـال ۱۳۰ ســـاله شـــد رژلـــب در فـــرم امــروزی آن بــرای نخســتین بــار در مــاه مــه ســال ۱۸۸۳ در نمایشـــگاهی در آمســـتردام معرفـــی شـــد. در

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد