زنان قدرتمند دنیای دیجیتال
زنان موفق

زنان قدرتمند دنیای دیجیتال

گرچه طبق باور غلط بسیاری دنیای دیجیتال را دنیای مردانه تصور میکنند،اما زنان قدرتمند در دنیای دیجیتال کم نیستند زنانی که به جایگاهی دست یافته

ادامه مطلب »
کار آفرینی

کار آفرینی به روایت زنان

طبق تعریف کارآفرین در فرهنگ دهخدا،کارآفرین به کسی اطلاق میشود که با شناسایی فرصت ها و بسیج منابع اقدام به راه اندازی کسب و کارجدید

ادامه مطلب »
جامعه

زن و کارآفرینی

بــرای ورود بــه موضــوع کارآفرینــی زنــان، الزم اســت کــه در ابتــدای مبحــث تفــاوت بیـن دو واژه اصلـی جنـس Sex و جنسـیت Gender بــه روشــنی تفکیــک

ادامه مطلب »