تغذیه

فواید زنجبیل

 فواید زنجبیل مکاتب درمانی در جهان برای لاغری شیوه های مختلفی را پیشنهاد می کنند که بهترین و کارآمدترین آنها شیوه ای است که با

ادامه مطلب »
تغذیه

یک سبد سلامتی (گردو)

گردو، غذای مغز انسان گـردو را بـه نـام “غذای مغـز” نیز می شناسـند و ایـن فقـط بـه خاطـر شـباهت آن به مغز نیسـت، بلکـه به

ادامه مطلب »
تغذیه

تغذیه سالم

تغذیه اساسی ترین مولفه یک زندگی سالم تغذیـه از اساسـی تریـن مولفـه هـای داشـتن یـک زندگـی سـالم اسـت. اینکـه تغذیـه چگونـه باشـد سـوال بسـیاری از

ادامه مطلب »
تدبیر منزل

فواید تخم کتان

فواید تخم کتان تخـــم کتـــان میتوانـــد ســـبب کاهـــش کلســـترول خـــون و همچنیـــن پاییـــن آمدـــن قنـــد خـــون گردد. فیبـــر محلـــول موجـــود در تخـــم کتـــان میتوانـــد ســـبب

ادامه مطلب »