و این انسان بود ن است که زیباست…

و این انسان بود ن است که زیباست...در یکی از اتاق های بیمارستان بستری شده بودم، زن و شوهری در تخت روبروی مناقشه بی پایانی...

بانو میمندی نژاد افتخار محله گلبازخان

بانو میمندی نژاد افتخار محله گلبازخان از جمله افتخارات دیگر محله گلبازخان وجود خانواده "میمندی نژاد" است که نه تنها از تبار دانشمندان و فرزانگان...

اینجا یک قتلگاه به تمام معناست!

  اینجا یک قتلگاه به تمام معناست! صحبت از کارتن خواب ها که می شود تنها افرادی که لباسهای کهنه و پاره به تن دارند و...

مشارکت کمرنگ زنان ۲

مشارکت کمرنگ زناندر گفتـار گذشـته به طـرق مختلف به بررسـی چرایـی وجـود مشـکالت فـراوان جامعـه زنـان در حیطـه هـای نظـری و عملکـردی پرداختیـم. در...

عصر سلفی

عصر سلفی یکـی از انـواع هنـری کـه امروزه بسـیار شـایع و در دســترس قــرار دارد، پدیــده ای اســت بــه نــام ســلفی (Selfie)چنــان کــه برخــی معتقدنــد...

سازمان های مردم نهاد در تکاپوی ماندن

 همانطور که در مطلب قبل گفتیم؛ NGOها در ایران بعد از طی کردن دوران طلایی اصالحات و رسیدن به دولت نهم و دهم، روزگار...

هنجارها و ارزش ها در نظام اجتماعی

 در نگـرش اصالـت کارکـرد دـر جامعـه شناسـی، جامعـه همانند سیسـتمی مرکب از بخشـهای مختلف فـرض می شـود. ایـن بخـش هـا دارای کارکردها و وظایـف...

زنان بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند!

 زنان بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند!در مطالب قبل، بـه تعدادی از عواملـی که به نحـوی بـر افسـردگی زنـان تاثیـری مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم...

خیانت؛ زخمی بر کالبد اجتماع

خیانت پدیده ای آشنا و در عین حال پنهان در زیر پوست جامعه است. هیچ کدام نمی توانیم منکر این موضوع شویم و در...

این راز سر به مهر

شـاید برای شـما هم اتفاق افتاده باشـد، اینکـه بـه هنـگام سـفر پشـت سـرتان آب بریزنـد و یـا پشـت پایتان آش بپزنـد...

پر بازدید ترین نوشته ها

بازار کرمان با زار

بازار کرمان با زار شـاید بـه لحـاظ بزرگـی، اهمیـت و کارکـرد تنها بـازار تبریـز باشـد که تنـه به تنـه ی بـازار کرمان میزنـد امـا بـه...

طلا جان

طلا جانخورشید در اسمان جولان میداد نسیم سردی وزید و برگهای خشک را روی اسفالت میکشید اتوبوس زرد واحد از جلوی ایستگاه رد شد...

زهرا اسعدپور بهزادی

بهر آزاده زنان جا تنگ است; زهرا اسعدپور بهزادی اسـعد پـور بهـزادی (زهـرا) آبـان مـاه ۱۳۱۹ شمسـی در شهرسـتان بـم دیـده بـه جهـان گشـود. پـدرش علـی...

همیشه پای یک دماغ در میان است

 همیشــه پــای یــک بینــی در میــان اســت. روی صــورت هــا بزرگــی مــی کنــد. در تاریــخ هیچــگاه بینــی ایــن میــزان توجــه را بــه خــود ندیــده...

چه کسی بود صدا کرد زشت؟

 چه کسی بود صدا کرد زشت؟ در زمــان قدیــم معیــار زیبایــی را شــاعران تعییــن مــی کــردن و رامشــگران آنــرا در ترانــه هــا مــی خواندنــد امــا...

پر بحث ترین نوشته ها

بازار کرمان با زار

بازار کرمان با زار شـاید بـه لحـاظ بزرگـی، اهمیـت و کارکـرد تنها بـازار تبریـز باشـد که تنـه به تنـه ی بـازار کرمان میزنـد امـا بـه...

مظلومیت زنانه در خیابان

 «فنی امیرکبیر، یه نفر... خانم کجا میری؟» «فنی». راننده به ماشینی اشاره می‌کند که در صندلی عقب یک جا کنار دو مرد مسافر خالی...

ازدواج تحمیلی

ازدواج تحمیلیمادر با دختری جوان وارد دفتر می‌شود و می‌گوید:« خانم مشاور شما بهش بگین عقد دختر عمو و پسر عمو توی آسمان بسته...

سن ازدواج

سن ازدواجامروزه به وضوح شاهد ازدواج دخترو پسرها در سنين پايين و به موازات آن افزايش ميزان بروز طلاق‌ها هستیم. اما آيا ازدواج در...

چرا بزرگ مردانی از تاریخ زن کرمانی گرفتند؟

چرا بزرگ مردانی از تاریخ زن کرمانی گرفتند؟مهربانـی و عطوفـت، هنرمنـدی، اندیشـه و...