کودکان مشتاق
آموزش ها و تجربه

مادران همراه و توانمند؛ فرزندانی توانمندتر برای حال و آینده

مرکز دوستدار کودک مشتاق تحت نظارت انجمن دوستداران کودک کرمان، پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد و در طول این سالها برای سوادآموزی و آموزش مهارتهای زندگی به کودکان کار و بازمانده از تحصیل تلاش بسیاری نموده است. اما در سالهای اخیر فعالیت های جدیدی را هم انجام می دهد که خانواده ها به خصوص مادران را درگیر در آموزش فرزندان نموده است.

ادامه مطلب »
آموزش ها و تجربه

قبل از ازدواج

لزوم مشـاوره زمانـی کـه تعـداد مراجعیـن بـه کلینیـک بـا مشـکلات نزدیـک بـه هـم، زیـاد میشـود واضحتـر میشـود.شـاید خـود شـما هـم شـبیه ایـن مراجع کننـده مـن

ادامه مطلب »
آموزش ها و تجربه

دختر دارها بخوانند

دلایـل مختلفـی وجـود دارد کـه چـرا یـک زن به خـود جرات دیده شـدن در صحنه هـای هنـری را نمیدهـد.شـاید عمیق تریـن تاثیـر را از کودکـی

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد