رژ لب از کجا آمده؟

رژلـــب امســـال ۱۳۰ ســـاله شـــد

رژلـــب در فـــرم امــروزی آن بــرای نخســتین بــار در مــاه مــه ســال ۱۸۸۳ در نمایشـــگاهی در آمســـتردام معرفـــی شـــد. در آن زمــان دو عطرســاز پاریســی قلــم اســتوانه ای شـــکلی را پیچیـــده در پارچه ای ابریشـــمی بـــه اســم رژلــب بــه عمــوم معرفــی کردنــد. ایــن قلــم از چربـــی گـــوزن و مـــوم زنبـــور عســـل ســـاخته شـــده بـــود و بـــا یـــک عملکـــرد کشـــویی ســـاده میشـــد آن را بـــه درون و بیـــرون کشـــید. وگرنـــه اســـتفاده از لـــوازم آرایـــش تاریخـــی ۵۰۰۰ ســـاله دارد. قدیمیتریـــن رژلـــب را باســـتان شناســـان در شـــهر ســـومری اور یافتنـــد کـــه متعلـــق بـــه ۳۵۰۰ ســـال قبـــل از میـــلاد اســـت.زنان ســـومری، مصـــری و رومـــی بـــرای آرایـــش خـــود از مـــوادی مثـــل حنـــا، الجـــورد، زعفـــران، مـــوم عســـل و بســـیاری مـــواد طبیعـــی دیگـــر اســـتفاده میکردنـــد.
در آن زمــان مصریهــا از حنــا اســتفاده میکردنــد بـــرای ایـــن کـــه لـــب و دستهایشـــان را رنـــگ کننـــد و حتـــی چیـــز جالـــب ایـــن اســـت کـــه کلوئپاتـــرا مثـــلا پوســـت سوســـک و پولـــک ماهـــی اســـتفاده میکـــرده اســـت. مصـــری هـــا پوســـت سوســـکهای مختلـــف رنگهـــای مختلـــف میگرفتنـــد و ازپولـــک ماهـــی بـــرای درخشـــندگی و اینهـــا اســـتفاده میکردنـــد.
بـــه ایـــن صـــورت کـــه ایـــن مـــواد را خـــرد میکردنـــد و بـــه عنـــوان ماتیـــک اســـتفاده میکردنـــد. زنـــان یونانـــی برعکـــس ســـومری هـــا در مـــلاء عـــام آرایـــش نمیکردنـــد، ایـــن کار مختـــص هنرمنـــدان و یـــا روســـپی هـــا بـــود. ولـــی در ژاپـــن قدیـــم آرایـــش یـــک پرســـتیژ بـــرای زنـــان اقشـــار بـــالای جامعـــه بحســـاب می آمـــده. زنهـــای ژاپنـــی مخلوطـــی از عســـل، مـــوم و مـــواد رنگـــی را بـــر لب هایشـــان میمالیدنـــد کـــه ترکیـــب آن بـــه ماتیـــک هـــای امـــروزی نزدیـــک اســـت. آرایـــش کـــردن در دوران بـــاروک هـــم در میـــان زنـــان ثروتمنـــد و از طبقــات بــالای جامعــه بســیار متــدوال بــود.
ملکــه الیزابـــت اول بـــا پـــودر ســـفید و ماتیـــک قرمـــز در مجامـــع ظاهـــر میشـــد. برخـــلاف الیزابـــت اول، ملکـــه ویکتوریـــا بشـــدت بــا آرایــش کــردن مخالــف بــود. او از ســال ۱۸۳۷ تـــا پایـــان عمـــرش یعنـــی بیـــش از ۶۳ ســـال بـــر بریتانیـــا ســـلطنت کرد.ملکـــه ویکتوریـــا کـــه بـــر یکـــی از قدرتمندتریـــن امپراطـــوری هـــای زمـــان خـــود تکیـــه زده بـــود، از نفـــوذی گســـترده برخـــوردار بـــود و ایـــن نفـــوذ باعـــث شـــد بـــرای مدتــی طولانـی صندوقچــه زنــان اشــراف از رنــگ و بـــوی لـــوازم آرایـــش محـــروم شـــود.
ســـارا برنـــارد، هنرپیشـــه فرانســـوی، پـــای رژلـــب را بـــه ســـالن های مهمانـــی بـــاز کـــرد. زنـــان بـــه تقلیــد از ایــن ســتاره ســینما کــه بــه رژلــب لقــب »قلـــم عشـــق» را داده بـــود، روی بـــه اســـتفاده از آن آوردنـــد. بـــا گســـترش ســـینمای صامـــت در دهـــه ۱۹۲۰ و ســـتارگانی کـــه یکـــی پـــس از دیگـــری بـــا لبهایـــی تیـــره رنـــگ روی پـــرده ظاهـــر میشـــدند، رژلـــب جـــای خـــود را در دلهـــا و روی لبـــان زنـــان بـــاز کـــرد.
امـــروزه رژلـــب پرفروشتریـــن وســـیله آرایشـــی در جهـــان اســـت. طبـــق برآوردهـــا فـــروش رژلـــب در جهـــان سالانه ۶۰۰ میلیـــون دلار تخمیـــن زده میشـــود. تازه تریـــن آمارهـــا در آلمـــان حاکـــی از آن هســـتند کـــه از هـــر دو زن، یـــک نفـــر رژ بـــه لـــب میزنـــد.
در ســـالهای جنـــگ جهانـــی دوم رژلـــب ماهیتـــی میهن پرســـتانه یافـــت. رژلبهایـــی بـــا نامهـــای »قرمـــز میهنپرســـتانه» یـــا «قرمـــز پیـــروز» در بـــازار امریـــکا فـــروش چشـــمگیری پیـــدا کردنـــد یـــک پژوهـــش جالـــب از ســـوی یـــک کمپانـــی تولیدکننـــده لـــوازم آرایشـــی نشـــان میدهـــد کـــه زنـان همچنیـن بـه خـوردن رژی کـه روی لبهایشـان زده انـــد، علاقـــه دارنـــد. طبـــق پژوهشهـــای انجـــام شـــده زنـــان در طـــول زندگـــی خـــود نزدیـــک بـــه ســـه کیلـــو و نیـــم رژلـــب، چیـــزی در حـــدود ۸۷۵ عـــدد از ایـــن مـــاده آرایشـــی، را می خو ر نـــد .

 

بیشتر بخوانید ...