نکاتی برای آنکه لباس هایتان گران قیمت به نظر برسند!

بدیهـی اسـت کـه بودجـه شـما تعییـن میکنــد کــه چقدــر خــرج لبــاس کنیــد؛ امــا اگــر بــه دنبــال کیفیــت باشــید و قبــل از خریــد برنامهریــزی داشــته باشــید، میتوانیــد لباسهــای ارزانقیمتــی پیدا کنیــد کــه ظاهــری گرانقیمــت داشــته باشــند و شــما را دســتودل بــاز نشــان دهنــد.

به یک خیاط مراجعه کنید ً زنــان بــرای ســپردن معمــوال لباسهــای خــود بــه دســت خیــاط تردیــد دارنــد. بســیاری از زنــان معتقدنـد کـه مراجعـه بـه خیـاط بسـیار گــران اســت؛ امــا تجربــه نشــان دادــه کــه یــک تعمیــر ســاده )مثــل تنگتــر کردــن کمــر یــا بــاز کردــن ســجاف( ً خیلــی هزینــه دــر بــر ندــارد معمــوال امــا همیــن تغییــر ســاده، ظاهــری میلیونــی بــه لبــاس میبخشــد. طراحــان امتیــاز اندــازه کردــن لباسهــا را بــه تــن مدلهایــی دارنــد کــه ســایز و شــکل بدــن یکســانی دارنــد. اکثــر زنــان، ســایزبندیهای متوســطی دارنــد کــه همیــن موجــب شــود ســایز لباسهــا بهندــرت کامــ ًا اندــازه آنهــا باشــد. پیراهنــی کــه اندــازه کمــر آن دقیــق نیســت یــا شـلواری کـه زیادـی بلنـد اسـت حتـی لباسهــای گرانقیمــت را هــم بســیار ارزان و بدـون جذابیـت نشـان میدهـد. تنهــا بــا صــرف هزینــه اندــک بــرای خیاطــی میتوانیــد لباســی داشــته کــه ً دقیقــا ســایزتان باشــد و همیــن کار ســاده موجــب میشــود کــه لباســتان باکیفیــت باالتــری بــه نظــر برســد. لباسها را درست بشویید برچســب داخــل لباســتان را تابهحــال دیدهایــد؟ ایــن برچســب فقــط ســایز لبــاس را نشــان نمیدهــد. همــه لباسهایــی کــه تولیــد انبــوه دارنــد، دــارای دســتورالعمل شستشــویی هســتند کــه اگــر آن را رعایــت کنیــد، لباسهایتــان عمــر طوالنیتــر و ظاهــر بهتــری خواهنــد داشــت. رنگپریدگــی، چــروک و آبرفتگــی، همگــی ویژگیهــای بــارز لباسهــای ارزانقیمــت هســتند؛ امــا شــما میتوانیــد بــا مراقبــت صحیــح از لباسهایتــان، همــه را فریــب دهیــد. همیشــه بــرای اینکــه بفهمیــد چگونــه از لبــاس خــود مراقبــت کنیــد، برچســب آن را بهدقــت بخوانیــد تــا لباسهایتــان شــقورق، درخشــان و گرانقیمــت بــه نظــر بیاینــد. بــا کمــی دقــت دــر شســتن لباسهــا، رنــگ، شــکل و کیفیــت آنهــا حفــظ میشــود حتــی اگــر لباسهــای خــود را از حــراج تکســایز خریدــه باشــید. از تزیینات و لوگوها دوری کنید همــه مــا دوســت داریــم کمــی زرقوبــرق دــر زندگیمــان باشــد امــا اگــر لباســتان ســنگدوزی و پولکدــوزی داشــته باشــد، ارزانقیمــت بــه نظــر خواهــد رســید. ایــن توصیــه دالیلــی دــارد: اول اینکــه تزیینــات بهمرورزمــان فرســوده و ســاییده میشــوند. مثــ ًا اگــر ســنگدوزی زیبــای گرمکــن شــما بریــزد، کهنــه و بدشــکل میشــود. دــوم اینکــه لباسهایــی کــه دــارای تزیینــات هســتند خیلــی زود از مــد خواهنــد افتــاد و ظاهــر شــقورق و مرتبـی نخواهنـد داشـت. ممکـن اسـت یــک شــلوار جیــن ســنگدوزی شــده گزینــه فوقالعادــهای بــرای ایــن فصــل باشــد امــا یــک شــلوار جیــن سنگشـور تیـره کـه دسـت خیـاط بـه ً هیچوقــت آن خوردــه اســت، احتمــاال از مــد نخواهــد افتــاد. دــر مــورد لوگوهــا هــم همینطــور ً اسـت. لوگوهـا دـر دنیـای مـد معمـوال بـرای نشـان دادـن گرانقیمـت بودـن یــک آیتــم بــه کار میرونــد. درســت اســت کــه میتوانیــد لباسهــا و اکسسـوریهای مزیـن بـه لوگـو را هـم بـا قیمـت مناسـبی بخریـد امـا بـه نظـر مـا یـک کیـف قهـوهای از جنـس چـرم مصنوعــی گرانتــر از کیفــی بــا یــک لوگــوی بــزرگ بــه نظــر میرســد. از موج ُ های مد دوری کنید. واقعیـت ایـن اسـت کـه مـوج مـد بـه مرورزمــان از بیــن مــیرود همانگونــه کــه اآلن دیگــر خبــری از شــلوارهای کردــی و افغانــی و گل ســرهای ای نیســت. اگــر واقعــا دوســت پروانــه ً داریــد لباسهایتــان گرانقیمــت بــه نظــر برســند، بهتــر اســت روی خریــد لباسهــای کالســیک کــه هیچوقــت از مــد نمیافتنــد ســرمایهگذاری کنیــد. مثــ ًا آیتمهــای کالســیک کمــد لبــاس چیـزی شـبیه بـه ایـن لیسـت اسـت: • یـک شـلوار جیـن سنگشـور راســته تیره • یــک شــومیز تمامدکمــه ً کامــا انــدازه • یک پیراهن مشکی • یــک بارانــی کالســیک تــا بــاالی زانــو • یــک جفــت کفــش پاشــنهبلند مشکی • یک گرمکن یقههفت ایـن آیتمهـا چندیـن دهـه اسـت کـه از مــد نیفتادهانــد و بــه نظــر نمیرســد دـر آیندـه نزدیـک هـم کنـار گذاشـته شــوند. وقتــی بــا مــوج مــد همــراه نشـوید دیگـر الزم نیسـت پـول خـود را خــرج آیتمهــای تکــراری کنیــد و دــر عــوض بودجــه خــود را بــه آیتمهایــی اختصــاص خواهیــد دــاد کــه همیشــه روی مــد هســتند. لباسهای تکرنگ بپوشید اگـر سـت لباسـتان سرشـار از رنگهـا ِ و طرح ً هــای مختلــف باشــد، حتمــا ســت ارزانقیمتــی بــه نظــر خواهــد رسـید. درسـت اسـت کـه سـت رنگـی خیلـی دوسـت داشـتنی اسـت امـا اگـر ســرتاپایتان طیــف یــک رنــگ باشــد، کالس و کیفیــت را القــا خواهــد کــرد. الزم نیسـت سـرتا پـا مشـکی بپوشـید امــا ســتی کــه از طیفهــای مختلــف ِ خاکســتری باشــد، گــران قیمــت و شــیک بــه نظــر خواهــد رســید. رنگهــای خنثــی بــرای رســیدن بــه ایــن هدــف فــوق العادــه هســتند: رنــگ ســفید بــا طیفهــای خاکــی یــا شــلوار جیــن ســنگ شــور تیــره بــا یــک تــاپ شــطرنجی روشــنتر بهراحتــی ایــن تصــور را دــر دیگــران ایجــاد میکنــد کــه شــما هزینــه هنگفتــی صــرف لبــاس خــود کردهایــد امــا واقعیــت ایــن اســت کـه آنهـا را دـر حراجیهـای بـزرگ خریدهایــد. چند قانون برای ستهای تک رنگ: 1 .اگــر ســرتاپایتان تنهــا یــک طیــف از یــک رنــگ اســت )بهجــای طیفهــای مختلــف همــان رنــگ(، یکنواختــی آن را بــا بافتهــای مختلـف ماننـد ابریشـم، جیـن، نـخ یـا چــرم بــر هــم زنیــد. 2 .اگــر دــر انتخــاب رنــگ شــک داریـد، مشـکی بهتریـن انتخـاب شـما خواهــد بــود. مشــکی راحتتریــن گزینــه بــرای گرانقیمــت بــه نظــر رســیدن لبــاس اســت و هرگــز از مــد نخواهــد افتــاد. به نظافت و آرایش خود توجه کنید اگــر واقعــا دوســت داریــد کــه ً لباسهایتــان گرانقیمــت بــه نظــر برســند بایــد اجــزای دیگــر ظاهرتــان هــم همینگونــه باشــند. بــا یــک براشــینگ بینقــص، یــک مانیکــور مجانــی و یــک آرایــش خنثــی و تمیــز، راحتتــر میتوانیــد بــه دیگــران بقبوالنیــد کــه لباسهایتــان گرانقیمــت اســت. الزم نیســت بــرای اینکــه ظاهــری میلیونــی داشــته باشــید، هــرروز بــه ســالن زیبایــی یــا آرایشــگاه برویــد. آنچــه اهمیــت دــارد، داشــتن زیبایــی کالســیک و مرتــب و تمیــز بودــن اســت: بــا ســایه چشــم فیــروزهای و آخریــن مــد مانیکــور خالخالــی بهســختی میتــوان ظاهــری گرانقیمـت داشـت. دـر عـوض سـراغ رنگهــای خنثــی برویــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه یــک مانیکــور بــژ تمیــز باالخــره بــر طرحهــای درهــم و برهـم برتـری خواهـد یافـت و ایـن موضــوع ربطــی بــه گــران بودــن یــا نبودـن لبـاس شـما ندـارد. یـک ظاهـر ُ کالسـیک هرگـز از مـد نخواهـد افتـاد.

بیشتر بخوانید ...