2
0

فرشته سکوت کرد

«هانریش بل»، نوشتن این رمان را از اولین روز پس از جنگ جهانی دوم آغاز میکند .
و در آن، ماجراهای روزمرۀ زندگی «هانس» (یک سرباز فراری) را به تصویر میکشد.
اما آن چیزی که در خور توجه است، نوع نگاه «بل» به انسانهاست.
او گویا در این جامعه، جامعه پذیری جنسیتی ندیده و یا نوشته هایش تحت تأثیر جنگ است که از بسیاری از قالبهای جنسیتی دور است.

او در این رمان، «هانس» را به تصویر میکشد.
اما در نهایت نقطۀ اوج رمان، گره ا ندازی و گره گشاییها با خانم «گومپرتس» است .
و نقش خانم «گومپرتس» همانند نخ تسبیح است که ماجراهای «هانس» به منزلۀ دانه های تسبیح برای آن اوست.

در اینجا هیچگونه فرودست و یا فرادستی میان دو جنس نیست .
و رمان به نحو شگفت انگیزی از این ماجرا و جنگ جنسیت فاصله میگیرد.

«بل» در اینجا انسانهایی را روایت میکند.
که انگیزهها و افکارشان فارغ از جنسیت شان است .
و تلاش برای بقا که خاص روزهای پس از جنگ است.
معنا و هدف زندگی را تشکیل میدهد و حتی در زمانی که «هانس» به «رگینا» میل دارد،.
این میل برخاسته از قالب و کلیشههای جنسیت ی نیست که زن و ظاهرش در آن تعریف میشود.
و مسألۀ زیبایی که در هر زمانی معیارهای خاص خود را دارد، مطرح نیست .
و رابطۀ این دو نکتۀ جالب توجه این است که «هانس» به هیچوجه خود را به «رگینا» تحمیل نمیکند.

مشخصات کتاب: بل، هانریش (فرشته سکوت کرد) ترجمه: سعید فرهودی، نشر: نون، چاپ اول 1393  

جهت مطالعه کلیک فرمایید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید